STATUT PRZEDSZKOLA
      | modyf: MG 2014-03-10, 19:57 | 4053 odsłon
serwiszglossie

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

"STOKROTKA"

w Bartoszycach

 

tekst jednolity obowiązujący

od 01 września 2012r
Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1


1. Przedszkole działała na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.


2. Dokumentem poświadczającym prawo działania Przedszkola jest wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych   Nr 1/2009 z dnia 15-10-2009r. na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)wydany  przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.


3. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"  zwane w dalszej części statutu "Przedszkolem".


4. Siedziba Przedszkola znajduje się w Bartoszycach  przy ul. Traugutta 21

.

5. Osobą prowadzącą Przedszkole jest  Krystyna Liberna zamieszkała 11-200 Bartoszyce  ul. Szarych Szeregów 17, zwana w dalszej części statutu

dyrektorem przedszkola


6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Delegatura w Elblągu ul.Saperów 14 A


7. Ustalona nazwa  używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:


Przedszkole Niepubliczne

"Stokrotka"

11-200 Bartoszyce ul. Traugutta 21

tel  / fax/ .89-762-21-52

REGON 281444740    NIP 743-103-80-40


8. Logo Przedszkola:

logo


§ 2


1. Przedszkole prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi w wieku przedszkolnym, uwzględniając przepisy prawa, w szczególności wynikające z ustaw oświatowych:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - w zakresie określonym w statucie.

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674  ze zm.) - w zakresie określonym w art. 91b ust 2 pkt 2.Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

 

§ 3


1. Przedszkole swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą organizuje w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami  i otaczającym środowiskiem.§ 4


Celem Przedszkola jest w szczególności:

1. Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.


2. W tym zakresie  zadaniem Przedszkola jest  w szczególności:


 • Dostosowywanie oferty programowej do potrzeb rozwojowych dziecka.


 • Stwarzanie warunków pobudzających dziecko do aktywności twórczej w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.


 • Stwarzanie warunków umożliwiających dziecku nabywanie umiejętności poprzez działanie, między innymi poprzez odkrywanie i badanie.


 • Prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju dziecka.


 • Ukierunkowywanie rozwoju dziecka stosownie do jego indywidualne możliwości rozwojowych.


 • Umożliwianie dziecku poznania i zrozumienia siebie i otaczającego

świata


 • Stosowanie wobec dziecka otwartych form pracy.


 • Stosownie form i metod pracy odpowiednich do możliwości rozwojowych dziecka.


3. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. W tym zakresie zadaniem przedszkola jest  w szczególności:


 • Stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiąganie stosownych do wieku kompetencji umysłowych, motorycznych i społecznych, świadczących o osiąganiu przez nie "gotowości szkolnej".


 • Organizowanie dziecku kontaktu ze szkołą, jako miejsca dalszej drogi edukacyjnej.


 • Dokonywanie oceny osiągniętej przez dziecko  "gotowości szkolnej".


4. Zapewnienie dziecku nauczania, wychowania i opieki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. W tym zakresie  zadaniem przedszkola jest  w szczególności:


 • Działanie  zgodne z  katalogiem  praw i obowiązków dziecka wypracowanym wspólnie z dziećmi i ich  rodzicami.


 • Zapewnienie dzieciom warunków  bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.


 • Organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego z przestrzeganiem zasad ochrony zdrowia  i higieny.


5. Zapewnianie dziecku optymalnych warunków do jego rozwoju. W tym zakresie  zadaniem przedszkola jest  w szczególności:


 • Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia Przedszkola stosowne do potrzeb rozwojowych    i zainteresowań dzieci.


 • Dostosowywanie oferty edukacyjnej i programowej do potrzeb i zainteresowań dzieci.


 • Organizowanie form opieki stosownych do potrzeb rozwojowych dzieci.6. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka. W tym zakresie zadaniem przedszkola jest  w szczególności:


 • Współdziałanie z rodzicami poprzez formy określone w rozdziale III statutu.


 • Wzmacnianie u dziecka więzi uczuciowych z rodziną i budzenie wrażliwość na potrzeby członków rodziny.


 • Umożliwianie rodzicom zdobywanie wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.


7. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. W tym zakresie  zadaniem przedszkola jest


 • Tworzenie sytuacji do poznawania rzeczywistości  społeczno-kulturowej.


 • Umożliwianie poznawania zasad organizacji życia społecznego, tradycji narodowej,  rodzinnej,  regionalnej, religijnej.


 • Umożliwianie kontaktu z kulturą żywego słowa, książką, teatrem, literaturą.


 • Organizowanie nauki religii dla dzieci  5 i 6-letnich za zgodą rodziców

.


Rozdział III

Współdziałanie z rodzicami


§ 5


1. Wobec rodziny dziecka Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, w tym zakresie w szczególności:


 • Pomaga rozpoznawać możliwości rozwojowe dziecka w celu podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej.


 • Informuje na bieżąco o postępach dziecka.


 • Uzgadnia kierunki pracy z dzieckiem.


§ 6


1. Przedszkole respektuje prawa i obowiązki rodziców wynikające z Europejskiej Karty Praw   i Obowiązków Rodziców.


2. Rodzice mają prawo:


 • Znać programy realizowane z dziećmi  w oddziale.


 • Uzyskiwać rzetelną wiedzę na temat  rozwoju swojego dziecka, jego zachowania oraz tego co  dzieje  się w Przedszkolu.


 • Występować do Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.


 • Oczekiwać wysokiej jakości usług edukacyjnych oferowanych przez Przedszkole.


 • Uznawania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swojego dziecka.


3. Rodzice mają obowiązek:


 • Regularnie przyprowadzać dziecko na zajęcia organizowane w Przedszkolu.


 • Przekazywać nauczycielce prowadzącej oddział  informacje dotyczące dziecka


 • Dokonywać świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dziecko powinno zmierza.


 • Wychowywać swoje dziecko w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi  i ich przekonań.


 • Włączać się do działań Przedszkola i stanowić istotną części społeczności przedszkolnej.


 • Poświęcać czas i uwagę swojemu dziecku, aby wzmacniać wysiłek nauczycieli skierowany na osiągnięcie określonych celów edukacyjnych

.

 • Doskonalić swoje umiejętności w kontaktach Przedszkole - dom.§ 7


Formy współpracy z rodzicami:


1. Przedszkole współdziała  z rodzicami. W tym zakresie działań:


 • Dyrektor  organizuje zebrania z  rodzicami wszystkich grup  - co najmniej 1  raz  w  roku szkolnym.


 • Nauczycielka  oddziału  organizuje dla rodziców:


a) zebrania  z  ogółem rodziców oddziału - co najmniej 3 razy w roku szkolnym.


b) kontakty indywidualne - z inicjatywy rodziców oraz  nauczyciela.


c) zajęcia otwarte  - nie  rzadziej niż  2  razy  w  roku  szkolnym.


d) dni adaptacyjne dla dzieci 3-letnich -  w terminie ustalonym podczas Rady Pedagogicznej zgodnie  z  ustaleniami z nauczycielem grupy


e) uroczystości przedszkolne dla dzieci,w tym z udziałem rodziców oraz członków najbliższej rodziny,wycieczki,pikniki rodzinne,/stosownie do oczekiwań rodziców/


2.   Sposoby realizacji form współdziałania wymienionych w ust. 1 są określane w planach współpracy z rodzicami opracowywanym na każdy rok szkolny przez Dyrektora i nauczycieli. Plany współpracy opracowane przez nauczycieli są uzgadniane z rodzicami.


 

Rozdział IV

Oferta edukacyjna przedszkola

 

§ 8


I. Zajęcia z dziećmi wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:


1. W pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi Przedszkole respektuje wskazania określone w obszarach  podstawy programowej wychowania przedszkolnego:


 • Poznawanie i rozumienia siebie i świata.
 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
 • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie.
 • Budowanie systemu wartości.


2. Do realizacji podstawy programowej Przedszkole wykorzystuje program - "Klucz do uczenia się" autorstwa Galina Dolya, Nickolai Veraksa oparty na teorii nauczania Wygotskiego (nr dopuszczenia przez  MEN - DKOS-5002-59/05)


3. Na prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o program "Klucz do uczenia się"  Przedszkole uzyskało licencję, a nauczyciele certyfikaty.


4. Działanie wychowawczo-dydaktyczne nauczycieli polegają na aranżowaniu sytuacji edukacyjnych określonych w materiale programowym - nauczyciel proponuje dziecku zadanie           kolejnej sesji  wybranego modułu.

5. Moduł i numer sesji jest dostosowywany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.


6. Zajęcia z dziećmi organizowane są w formie pracy indywidualnej i zespołowej, w czasie wynikającym z rozkładu dnia  obowiązującego w  oddziale.


7. Przedszkole stosuje metody pracy z dzieckiem dostosowane do jego możliwości rozwojowych, preferuje metody nowoczesne oferowane przez współczesną pedagogikę wychowania przedszkolnego.


§ 8a


II. Zajęcia z dziećmi wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego


1. Przedszkole organizuje dla dzieci naukę języka angielskiego.


2. Nauka języka angielskiego obejmuje  dzieci  uczęszczające do Przedszkola na życzenie rodziców /dzieci ze wszystkich grup wiekowych mogą być objęte kursem  języka angielskiego/


3. Nauka języka angielskiego prowadzona jest  w oparciu o program uwzględniony w przedszkolnym wykazie programów wychowania przedszkolnego.


4. Nauka języka angielskiego odbywa się poprzez  aranżowanie sytuacji edukacyjnych w oddziale oraz w zespołach  zgodnie  z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora.§ 9


III. Zajęcia dodatkowe:

1. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem ustalonym  w ramowym rozkładzie dnia.

W ramach opłaty za świadczone usługi :

 • zajęcia rytmiczno-ruchowe -wszystkie grupy wiekowe
 • religię - dla dzieci 5 i 6-letnich.
 • koncerty filharmonii olsztyńskiej  -wszystkie grupy wiekowe
 • zajęcia logopedyczne w formie indywidualno-zespołowej  - dla dzieci 4,5 i-6 letnich w ramach zdiagnozowanych wad wymowy
 • spektakle teatralne - wszystkie grupy wiekowe
 • inne w zależności od sytuacji i ofert dostosowanych dla dzieci przedszkolnych

Przedszkole może zorganizować za dodatkową opłatą ponoszoną przez rodziców inne zajęcia dodatkowe niż w/w   /mogą to być : kurs tańca towarzyskiego, gimnastyka korekcyjna, kurs karate ,ćwiczenia jogi,itp./


2. O objęciu dziecka zajęciami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e decyduje Dyrektor Przedszkola. Udział dziecka w zajęciach trwa do czasu zlikwidowania zaburzeń stanowiących powód objęcia tą formą. O zakończeniu udziału dziecka w zajęciach decyduje Dyrektor Przedszkola  na wniosek logopedy.


3. Oferta zajęć dodatkowych może ulegać zmianie.


4. Decyzje w sprawie organizacji zajęć dodatkowych w danym roku szkolnym podejmuje Dyrektor, uwzględniając potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców oraz możliwości organizacyjne Przedszkola.


5. Zajęcia  dodatkowe prowadzą osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęcia.


6. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci   i wynosi: dla dzieci  3-4 letnim-  około 15 minut ( z wyjątkiem gimnastyki korekcyjnej - 30 min.), dla dzieci 5-6 letnim-około 30 minut.


7. Zajęcia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i f i w ust. 2 prowadzone jest w oparciu o program edukacyjny uwzględniony w przedszkolnym wykazie programów edukacyjnych.


8. Zajęcia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt  1 lit. a  i e prowadzone są w oparciu o programy indywidualne opracowywane przez osobę prowadzącą.§ 10


Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej


1. Przedszkole organizuje dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym zakresie:


 • Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą działania pedagogiczne mające na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych a  także ich możliwości psychofizycznych i zaplanowanie sposobów ich zaspokajania poprzez obserwacje pedagogiczne zakończone analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Obowiązująca dokumentacja,to arkusze obserwacji dzieci w każdej  grupie 2 razy w ciągu roku /analiza wstępna i końcowa/ w 5 i 6-latkach /G-5;SGS/
 • W przypadku stwierdzenia,że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista informuje o tym dyrektora przedszkola,który tworzy zespół dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Organizuje dla dziecka formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej określone                  w  ust. 3.
 • Prowadzi edukację  prozdrowotną i promocję zdrowia wśród dzieci, nauczycieli  i rodziców.
 • Wspiera  nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka.
 • Udziela  nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających                 z indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe.
 • Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Umożliwia rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.


2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Przedszkole  realizuje we współpracy z:

 • Rodzicami.
 • Nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola.
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszycach


3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu jest organizowana w formie zajęć specjalistycznych:

 • Logopedycznych oraz gimnastyki korekcyjnej.
 • Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli (w przypadku takich potrzeb).


4. Objęciu dziecka zajęciami decyduje Dyrektor Przedszkola. Udział dziecka w zajęciach trwa do czasu zlikwidowania zaburzeń stanowiących powód objęcia tą formą.

5. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi  określonymi w ust. 3 wymaga zgody rodziców.Rozdział V

Organy przedszkola

 

§ 11


1. Organami Przedszkola jest:

 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna.


§ 12


Kompetencje Dyrektora Przedszkola

1.Dyrektor Przedszkola w szczególności:

 • Kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz.
 • Jest kierownikiem zakładu pracy:

a) zatrudniania i zwalniania pracowników Przedszkola zgodnie z Kodeksem Pracy.

b) wymierza kary porządkowe.

c) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy.

 • Ustala wysokość opłat wnoszonych przez rodzica z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola: opłata  za świadczone usługi i wysokość dziennej stawki żywieniowej
 • Przygotowuje ramowy rozkład dnia przedszkola, uwzględniając potrzeby i oczekiwania rodziców.
 • Dokonuje rekrutacji dzieci do Przedszkola.
 • Stwarza dzieciom warunki rozwoju psychofizycznego.
 • Proponuje zmiany do statutu przedszkola.


2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie  z zasadami określonymi w dokumencie "Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w  Bartoszycach.


3. Opracowuje plan pracy Przedszkola uwzględniający działania doskonalące realizację statutowych zadań Przedszkola.


4. Przygotowuje wspólnie z Radą Pedagogiczną zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujących w przedszkolu.


5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi   i   wspomagającymi.


6. Dyrektor występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.§ 13


Rada Pedagogiczna


1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących organizacji wychowania i nauczania.


2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej  jest Dyrektor.


3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w przedszkolu na podstawie umowy o pracę.


4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zapraszane przez Przewodniczącego.


5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane na wniosek Dyrektora:

 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego - w sierpniu.
 • W związku z oceną efektów prowadzonej pracy dydaktyczno-wychowawczej -  w lutym   i czerwcu.
 • W innym terminie -  w miarę bieżących potrzeb.


6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.


7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.


8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  w obecności  co najmniej połowy jej członków.


9. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.


10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane zgodnie z ustaleniami określonymi    w regulaminie.


11. Przewodniczący Rady Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego i informacje o działalności przedszkola.


12. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub rodziców, a także nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola.


13. Rada Pedagogiczna zatwierdza  drogą uchwały:

 • Plan pracy Przedszkola  opracowany na dany rok szkolny według zasad określonych    w § 12 ust. 6.
 • Roczny plan współpracy z rodzicami
 • Zmiany do statutu.
 • Regulamin Rady oraz wnoszone do niego zmiany.
 • Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.


14.    Rada Pedagogiczna  opiniuje:

 • Ramowy rozkład dnia ustalanego przez Dyrektora i godzin pracy nauczycieli.
 • Programy własne opracowane przez nauczycieli przed dopuszczeniem do użytku  w Przedszkolu.
 • Pracę Dyrektora, w przypadku złożenia przez niego wniosku o dokonanie oceny pracy.
 • Wniosek Dyrektora o przyznanie  nauczycielowi  odznaczenia, nagrody  lub  innego wyróżnienia.


15. Członkowie  Rady Pedagogicznej mogą wnioskować w sprawach:

 • Wyznaczania zadań do planu pracy Przedszkola, o którym mowa w ust. 13 pkt 1.
 • Wyposażenia oddziału w materiały, przybory, zabawki i pomoce dydaktyczne.
 • Zwołania posiedzenia w celu rozstrzygnięcia sprawy spornej.


16. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.


§ 14


Zasady rozstrzygania sporów między organami Przedszkola

1. W sprawach spornych wchodzących w zakres kompetencji Rady Pedagogicznej wypracowuje  się  wspólne stanowisko w drodze dyskusji i uzgodnień:

 • Sprawy sporne między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną mogą być rozstrzygane na zebraniu.
 • Zebrania, o których mowa w pkt  1 mogą być zwoływane z inicjatywy Dyrektora lub na wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 • W przypadku braku porozumienia każdy  z organów  ma prawo zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu  sporu do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Decyzja nadzoru pedagogicznego jest ostateczna.RozdziałVI

Organizacja przedszkola

 


§ 15


1. Rok szkolny w Przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.


2. Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 6:30  do 16:30.


3. W godzinach od  6:30 - 07:30 i 15:30-16:30 dzieci są grupowane w wyznaczonej sali, przebywają pod opieką dyżurującej nauczycielki, w godzinach 7:30-15:30 - w przydzielonych salach pod opieką nauczyciela  wyznaczonego do prowadzenia oddziału lub nauczyciela wspomagającego organizację pracy Przedszkola.


4. Organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora, uwzględniający  zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców.


5. W ramowym rozkładzie dnia Dyrektor określa: czas pracy poszczególnych oddziałów, rodzaj i godziny podawania posiłków (śniadanie obiad, podwieczorek), czas odpoczynku dzieci (jeżeli taki przewiduje się w oddziale) oraz harmonogram zajęć dodatkowych.


6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.


7. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty - uwzględnia propozycje dzieci, zachowuje proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci, zapewnia codzienny pobyt na powietrzu (jeśli pozwala na to pogoda).


§ 16


1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.


2. W Przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów.


3. Liczbę dzieci w oddziale ustala Dyrektor w porozumieniu z nauczycielką  prowadzącą  oddział.


4. Dzieciom stwarza się możliwość korzystania w przedszkolu z wyżywienia:                    śniadanie,II śniadanie  obiad, podwieczorek.


5. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora.


6. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola.§ 17


1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednej nauczycielce.


2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczycielka opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do  Przedszkola. Zmiana takiego stanu może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od Dyrektora.


3. W okresie ferii (zmniejszona frekwencja dzieci) oraz w wyjątkowych przypadkach, spowodowanych absencją chorobową  nauczyciela, dopuszcza się łączenie dzieci z oddziałów.


§ 18


1. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie każdy odział przebywa na przydzielonym terenie.


2. W trakcie zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola (spacery, wycieczki) opiekę  nad dziećmi sprawują co najmniej dwie osoby dorosłe -nauczycielka  i pomoc dziecięca.


3. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca, dzieci nie uczestniczące pozostają pod opieką nauczycielki prowadzącej oddział.


4. Nauczycielka odpowiada za bezpieczeństwo dziecka z chwilą jego wejścia do oddziału (sali), stąd wymaga się od rodzica osobistego przekazywania dziecka nauczycielce.


5. Dziecko może być odbierane z Przedszkola wyłącznie przez rodzica (prawnego opiekuna) lub inną osobę dorosłą za pisemną zgodą rodzica (prawnego opiekuna).Rozdział VII

Prawa i obowiązki pracowników

 


§ 19


1. W przedszkolu zatrudnia się:

 • 5 nauczycielki do prowadzenia zajęć z wychowania przedszkolnego.
 • 3 nauczycielki wspomagające  nauczycieli prowadzących oddziały.
 • Nauczyciela języka angielskiego.
 • Logopedę.
 • Nauczyciela do nauki religii.
 • Osoby do prowadzenia zajęć dodatkowych, ujętych w danym roku w harmonogramie ramowego rozkładu dnia.
 • Pomoc nauczyciela do oddziału dzieci 3-letnich.
 • 5 pomocy dziecięcych
 • 2 kucharki.


2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określa Kodeks Pracy.


3. Dyrektor może zezwolić na działanie w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń  i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej, po uprzednim  określeniu warunków ich działania.


§ 20


Zadania nauczycieli

1.Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi przydzielonego oddziału i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.


2.Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

 • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 • Kształtowanie u dzieci podstawowych umiejętności intelektualnych, praktycznych  i postaw określonych w czterech obszarach edukacyjnych zawartych w podstawie programowej.
 • Stosowanie form i metod pracy odpowiednich do potrzeb i możliwości  dzieci
 • Stałe ocenianie wiedzy i umiejętności dzieci oraz analizowanie przyczyn  niepowodzeń dzieci
 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich  zainteresowań,zdolności i umiejętności
 • Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego.
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.
 • Reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku dziecka i współdziałaniu  z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka.
 • Zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych dotyczących dziecka.
 • Realizowanie zadań określonych w rocznym planie pracy Przedszkola opracowanym według zasad określonych w § 12 ust. 7 i planie współpracy  z rodzicami, z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci.


3. Nauczycielka otacza indywidualną opieką każde dziecko, utrzymuje kontakt  z rodzicami w celu:

1) Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka.

 • Ustalenia form pracy w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Włączenia rodzica w działalność Przedszkola do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację zadań przedszkola.


4. Do zadań nauczyciela należy także:

 • Wytwarzanie w przedszkolu atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dziecka    i rodzica.
 • Przygotowanie się do zajęć, dbanie o wystrój sali, pomoce dydaktyczne, utrzymanie ładu    i porządku.
 • Zaangażowanie i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i jej pracach.


5. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania praw i obowiązków dziecka, w szczególności:

 • Organizować proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Chronić dziecko przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz chronić  i szanować jego godność osobistą.
 • Podmiotowo traktować dziecko w procesie wychowawczo-dydaktycznym.


6. Nauczyciel wspólnie z rodzicami i dziećmi ustala katalog praw i obowiązków dziecka.


7. Nauczyciel może korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek   i instytucji oświatowych i naukowych.


8. Nauczyciel wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora.


§ 21


Dokumentacja pedagogiczna nauczycieli

1.  Nauczycieli prowadzących oddziały zobowiązany jest:

 • Prowadzić pracę wychowawczo- dydaktyczna w oparciu o program "Klucz do uczenia się"  oraz inne, jeżeli są  uwzględnione w Przedszkolnym zestawie programów wychowania przedszkolnego.
 • Nauczycielki oddziałów dzieci 3 i 4 letnich zobowiązane są realizować sesje z modułów określonych dla etapu "Gąsienice"; 5 i 6 letnich -"Motyle".
 • W każdym dniu realizować z dzieckiem najwyżej 2 (20 min) sesje z wybranych modułów.
 • Nauczyciel sam decyduje o kolejności sesji i modułów realizowanych z dzieckiem.
 • Dokumentować codzienną pracę wychowawczo-dydaktyczną w dzienniku zajęć. Do dziennika  zajęć wpisywać moduły, numery sesji i cele oraz inne  aranżowane sytuacje edukacyjne zachowując formę zadaniowo-czynnościową
 • Przygotowywać na każde półrocze arkusze obrazujące stopień realizacji programu "Klucz do uczenia się" - wyniki prezentować Radzie Pedagogicznej .
 • Opracowywać roczny plan współpracy z rodzicami uwzględniający formy współpracy określone w § 7 ust. 2  statutu. W każdym półroczu informować Radę Pedagogiczną   o stopniu jego realizacji.
 • Przygotowywać sprawozdania o sposobie realizacji planu pracy Przedszkola, o którym mowa w  §  20 ust. 2 pkt 10 - o sposobach realizacji  w każdym półroczu informować Radę Pedagogiczną.
 • Opracowywać plan współpracy ze szkołą - dotyczy nauczycielki oddziału dzieci 6-letnich.


2. Nauczyciel prowadzący naukę języka angielskiego zobowiązany jest:

 • Opracowywać okresowe plan pracy - określać w nich zadania programowe, planowane sytuacje edukacyjne cele operacyjne oraz termin realizacji.
 • Dokumentować pracę w dzienniku zajęć.
 • Monitorować osiągnięcia edukacyjne dzieci i prezentować je Radzie Pedagogicznej .


3.  Logopeda zobowiązany jest:

 • Diagnozować logopedycznie i odpowiednio do wyników diagnozy organizować terapię logopedyczną.
 • Prowadzić terapię logopedyczną zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora.
 • Organizować pomoc logopedyczną dla dzieci, przy ścisłej współpracy z nauczycielami prowadzącymi oddziały oraz rodzicami.
 • Podejmować  działania profilaktyczne  zapobiegające  powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym zakresie współpracować z rodzicami.
 • Dokumentować swoją pracę w dzienniku zajęć nauczyciela logopedy, zgodnie z obowiązującymi zasadami.


4. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe na zlecenie dokumentują swoją pracę w sposób określony przez Dyrektora.


§ 22


Zadania pozostałych pracowników Przedszkola są szczegółowo określone w ich zakresach obowiązków dołączonych do akt osobowych.Rozdział VIII

Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola

 


§ 23


1. Do Przedszkola mogą być  przyjęte  dzieci w wieku od  3 do 6 lat.


2. Dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5 letniego, o ile ma opanowane czynności samoobsługowe wymagane od dziecka 3-letniego.


3. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Decyzję  o ubezpieczeniu dziecka podejmuje rodzic.


§ 24


1. Dyrektor corocznie przeprowadza rekrutuję dzieci do oddziału 3-latków, a do oddziałów dzieci 4-5-6 letnich, jeżeli dysponuje  wolnymi  miejscami.


2. Dyrektor informuje rodziców o liczbie dzieci, która może być przyjęta do każdego oddziału.


3. Wydawanie i przyjmowanie wypełnionych  kart zgłoszeń odbywa się w terminach ustalonych przez Urząd Miasta w Bartoszycach.


4. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola przekazywana jest rodzicom do 30 czerwca - informacje wywieszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolu /zarówno przyjęte jak i nie przyjęte do przedszkola/


5. Rodzic dziecka nie przyjętego do Przedszkola może zgłosić dziecko  na listę rezerwową.


6. Informację o przyjęciu  dziecka umieszczonego na liście rezerwowej Dyrektor przekazuje drogą telefoniczną.


7. W przypadku wolnych miejsc dzieci przyjmowane są do  Przedszkola w ciągu całego roku szkolnego.


8. Dyrektor powiadamiania dyrektora szkoły z rejonu zamieszkania dziecka 5 i 6 letniego o realizacji  w Przedszkolu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego do 30 września każdego roku.§ 25


Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola

1. Do Przedszkola przyjmowane są:

 • Dzieci 3-letnie.
 • Do oddziału dzieci 4-5-6 letnie - uczęszczające do Przedszkola w roku poprzednim.
 • W przypadku wolnych miejsc w oddziale dzieci 4-5-6 letnich - w pierwszej kolejności dzieci rodzeństwo dziecka uczęszczającego do Przedszkola.
 • Dzieci z listy rezerwowej.


§ 26


1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola jest dokumentowana.

Dyrektor prowadzi:

 • Ewidencję dzieci zgłaszanych do Przedszkola na dany rok szkolny
 • Sporządza listę dzieci przyjętych do Przedszkola
 • Przechowuje Karty zgłoszeń dzieci do Przedszkola - z podziałem na grupy wiekowe,  z wyszczególnieniem dzieci przyjętych i nie przyjętych.§ 27


1. Dyrektor  może skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola w przypadku:

 • Braku pozytywnych efektów oddziaływań wychowawczych wobec dziecka, które stanowi zagrożenie życia i bezpieczeństwa dla innych dzieci lub wymaga specjalnej organizacji procesu edukacyjnego, której Przedszkole nie może mu zapewnić.
 • Rodzic dziecka uchyla się od terminowego dokonywania ustalonych opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 • Nie zgłoszenia przyczyny nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej miesiąc (nie dotyczy dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne).


 

Rozdział IX

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność

 

§ 28


1. Środki finansowe na działalność Przedszkola pochodzą:

 • Z odpłatności rodziców opłaty za świadczone usługi  i opłaty za żywienie w wysokości ustalanej przez Dyrektora.
 • Dotacji przekazywanej na każde dziecko z budżetu Urzędu Miasta Bartoszyce
 • Darów, datków rodziców, osób fizycznych i prawnych.


2. Opłaty związane z pobytem dziecka w Przedszkolu  rodzic wnosi z góry w terminie ustalonym na pierwszym zebraniu ogólnym.


3. Rodzicowi przysługuje za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu zwrot w kwocie obowiązującej  dziennej stawki żywieniowej.


4. W razie nie dotrzymania terminu płatności, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty, Dyrektor jest uprawniony do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.Rozdział X

Postanowienia końcowe


§ 29


1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z ramowym, jednolitym, rzeczowym wykazem akt.


2. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego.


3. Dla zachowania przejrzystości zapisów w przypadku wprowadzenia zmian Dyrektor tworzy jednolity tekst statutu.


4. O zmianach wprowadzonych do statutu Dyrektor informuje pracowników przedszkola i rodziców.
 
do góry | modyf: MG 2014-03-10, 19:57 | 4053 odsłon