POLITYKA PRYWATNOCI
      | modyf: Anna Podhalska 2018-09-24, 20:02 | 2514 odson
serwiszglossie

 „EGNAJ PRZEDSZKOLE”

„egnaj przedszkole, rozstania nadszed czas,

Jestemy bowiem due i szkoa wzywa nas.

egnamy Ciebie z alem, wspomina bdziemy mile,

jak poród zabaw i zaj, miny sodko chwile.”

Dnia 21, 22.06.2018 roku dzieci z gr. „Smerfy” oraz „Biedronki” takimi sowami uroczycie poegnay si z przedszkolem. Po 4 latach pobytu w naszym przedszkolu koczy si bardzo wany etap  w yciu naszych absolwentów, ale jednoczenie rozpoczyna si kolejny- czas nauki, zabawy, nowych przygód i przyjani, jakie czekaj na nich w szkole.

Ten dzie z ca pewnoci pozostanie na dugo w pamici naszych przedszkolaków, nauczycieli oraz rodziców, bowiem przebieg on w atmosferze wspólnej zabawy, uroczystego poczstunku , do którego po raz ostatni usiady nasze dzieci. Niespodziank przygotowan przez rodziców by wielki tort z racami, który uwietni ten czas.

Kulminacyjnym punktem tego dnia byo spotkanie dzieci z rodzicami i pracownikami naszego przedszkola, podczas którego absolwenci w odwitnych, galowych strojach, w kolorowych  biretach, zaprezentowali program artystyczny, który by skrótem tego, czego dzieci uczyy si w cigi 4 lat pobytu w przedszkolu, a wic taców, wierszy, piosenek, zabawnych inscenizacji.

Oprócz ycze i podzikowa skierowanych w stron dzieci i rodziców, wrczono naszym absolwentom pamitkowe dyplomy, ksiki, zdjcia, medale, a take film z 4  wspólnych lat- zabaw, uroczystoci, wycieczek i ciekawych wydarze.

Sowa podzikowania popyny take w stron pracowników przedszkola, a to wiadczy o dobrze spenionym zadaniu przygotowania dzieci do kolejnego etapu ich ycia.

Bardzo dzikujemy wszystkim, którzy suyli nam swoj pomoc, zaangaowaniem i wsparciem w wychowanie i edukacj naszych przedszkolaków, a dzieciom yczymy powodzenia, samych sukcesów w kolejnym etapie, jakim jest nauka w szkole.

                                                                              POWODZENIA!!! 

 

Wycieczka do Jednostki Wojskowej

Grupa „Misie” odwiedzia Jednostk Wojskow 1248 w Bartoszycach . Podczas której poznay zadania jakie speniaj onierze na rzecz spoeczestwa ,a take jak wan rol w Jednostce Wojskowej peni pracownicy cywilni. Dzieci odwiedziy take Sal Tradycji, w której miay moliwo poznania kilku faktów historycznych dotyczcych powstania oraz funkcjonowania 20 Brygady Zmechanizowanej, oglday bro oraz podziwiay wszelkie akcesoria wojskowe. Wizyta w Jednostce Wojskowej dostarczya dzieciom niezapomnianych wrae. 

        

 

 

Dzie kibica

Dnia 22 czerwca biecego roku w naszym przedszkolu obchodzilimy "Dzie Kibica". Nasi milusiscy s wiernymi kibicami polskiej druyny. Przedszkolaki bardzo interesuj si pik non, znaj pikarzy polskiej reprezentacji i reprezentacji innych krajów. Tego dnia dnia dzieci przyszy do przedszkola ubrane w barwy narodowe z biao-czerwonymi szalikami, czapkami, flagami, chustami, perukami oraz trabkami. Bya to wietna okazja, aby utrwali symbole narodowe i wiernie kibicowa polskiej reprezentacji. Od rana we wszystkich grupach byo bardzo gono, sycha byo trbki, wykrzykiwane hasa i krótkie piosenki zagrzewajce do boju polsk druyn pikarsk. Kada z grup wraz z paniami zrobia sobie grupowe pamitkowe zdjcie. Nastpnie na placu przedszkolnymodbyy si gry i zabawy sportowe min.:dzieci rozegray midzy sob krótkie mecze i srzelay gole do bramki. Przedszkolaki zachowyway si jak przystao na prawdziwego kibica i bawili si wesoo. 

 

 

 

Wycieczka do Lidzbarka Warmiskiego

Dnia 15 czerwca dzieci z gr. „Misie” i „Krasnale” pojechay na wycieczk do Lidzbarka Warmiskiego. Tam zwiedziy Zamek biskupów warmiskich, gdzie zobaczyy freski na krugankach, sale zamkowe, zbroje, sztuce, naczynia i meble z XIV wieku. Wraenie na dzieciach zrobia Kaplica zamkowa, w której usyszay dwiki zabytkowych organów. Dowiedziay si równie o yciu i dziaalnoci  Mikoaja Kopernika. Kolejnym punktem naszej wycieczki by Wielki Jarmark Dawnych Zawodów – gdzie dzieci mogy zobaczy na czym polega praca garncarza, kowala itp. Na koniec dzieci obejrzay w Kinie Ignacym niezwyk opowie o przygodach maego ptaszka  pt.”Odlotowy Nielot”.

 

„Mali Wielcy Ratownicy”

Dnia 15.06.2018 roku na terenie Powiatowej Komendy Stray Poarnej w Bartoszycach odby si Fina Programu „Mali Wielcy Ratownicy”, który by realizowany w gr. „Smerfy”. Podczas tej uroczystoci, w której udzia wzili przedstawiciele wadz naszego miasta, dyrektorzy przedszkoli, szkó Powiatu Bartoszyce oraz sami uczestnicy projektu, obejrzelimy kilka scenek rodzajowych, przedstawiajcych róne zdarzenia wymagajce podjcia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w rónych sytuacjach.  Nasze przedszkolaki z gr. „Smerfy” przedstawiy scenk z udziaem rodziny przebywajcej nad jeziorkiem, która bya wiadkiem utraty przytomnoci u poszkodowanego z napadem drgawek. Dzieci bardzo sprawnie ze znajomoci podstawowych zasad podjy czynnoci udzielenia pomocy poszkodowanemu, z wezwaniem pogotowia ratunkowego, przytrzymaniem gowy, sprawdzeniem oddechu i wspódziaaniem z ratownikami pierwszej pomocy. Podjcie odpowiednich dziaa w przypadku takiego zdarzenia oraz wielu innych sytuacji losowych moe uratowa zdrowie, a nawet ycie czowieka. Dzieci udowodniy, e realizacja takiego projektu wród przedszkolaków jest uzasadniona i daje realne szanse na to, i bd umiay nie pomoc w przypadku rónych losowych zdarze. 

 

Festyn Rodzinny

„Sentymentalna podró do zabaw sprzed lat” – pod takim hasem 8 czerwca odby si w naszym przedszkolu festyn rodzinny w którym udzia bray cae rodziny i dzieci nowo przyjte do przedszkola. Zabaw poprowadzia grupa animacyjna „Due gry planszowe”. Na wszystkich czekao wiele atrakcji: dmuchany zamek, dwie gigantyczne gry planszowe, klocki, kcik artystyczny, malowanie buziek, malowanie na duych arkuszach papieru kolorow kred. Konkurencje sportowe dla dzieci i ich rodziców, zabawa terenowa – Pocig z przeszkodami tp. Zabawy przy muzyce z dziecinnych lat naszych rodziców i bab wywoay fal wspomnie i wzrusze a powrot do minionych lat sprawi i w niejednym oku  pojawia si za. Najwiksz atrakcj okaza si festiwal baniek mydlanych. Nie zabrako równie maej gastronomii: kiebasek z grilla, bigosu, gofrów oraz przepysznych ciast upieczonych przez rodziców. Festyn rodzinny sta si dla dzieci i caych rodzin ródem wielkiej radoci. Dzikujemy rodzicom za pomoc przy organizacji festynu. 

 

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Oddzia dla Dzieci i Modziey

Dnia 7.06.2018 r. dzieci z grupy „Smerfy” wybray si do Biblioteki Publicznej Oddzia dla Dzieci i Modziey w Bartoszycach. Celem wizyty byo spotkanie czytelnicze z  zaproszonym gociem-Burmistrzem Miasta Bartoszyce-Panem Piotrem Petrykowskim w  ramach trwajcego XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom-najwikszego corocznego wita kampanii czytelniczej, organizowanego przez Fundacj „ABCXXI - Caa Polska czyta dzieciom”. Pan Burmistrz przeczyta wiersze klasyków literatury polskiej min.: Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, Ludwika Jerzego Kerna, Antoniego Marianowicza. Dzieci z zaciekawieniem wysuchay wszystkich wierszy oraz  z chciodpowiaday na pytania dotyczce ich treci. Na zakoczenie zrobilimy pamitkowe zdjcie. Dzieci otrzymay naklejki, mi niespodziank dla naszych przedszkolaków by sodki poczstunek. Dzikujemy bardzo serdecznie za interesujce i wspaniae spotkanie.

 

 

 

Wycieczka do Olsztyna

Dnia 6.06.2018 r. dwie najstarsze grupy: „Biedronki” i „Smerfy” byy na wycieczce w Olsztynie. Najpierw odwiedziy Planetarium Olsztyskie, a w nim obejrzay projekcj filmu pt. „Ziemia, Ksiyc i Soce”, w zabawny i prosty sposób dowiedziay si w jaki sposób Soce i Ksiyc determinuj rytm ycia na Ziemi i jak rol peni w naszym yciu. Byo to dla dzieci bardzo interesujce. Kolejnym punktem programu wycieczki by pobyt dzieci w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Warmiolandia”, gdzie miay moliwo zabawy oraz moliwo realizacji rónych form aktywnoci ruchowej. Mi niespodziank dla naszych milusiskich bya Mini Olimpiada Sportowa zorganizowana w  „Warmiolandii”. Na zakoczenie kade dziecko otrzymao dyplom. Do domu dzieci wróciy pene wrae i radoci z mio spdzonego czasu. Mamy nadziej, e ten dzie na dugo zostanie w pamici naszych przedszkolaków.

 

Dzie Dziecka

Okazji do wspólnej zabawy w przedszkolu jest bardzo wiele,  ale Dzie Dziecka zasugiwa na wyjtkow opraw. Zadbalimy o to aby by  on radosny i róni si od kadego innego dnia spdzonego w przedszkolu. W tym dniu nasz plac przedszkolny sta si miejscem wesoej zabawy, któr rozpoczlimy piosenk Majki Jeowskiej „Wszystkie dzieci nasze s”.  Pani Dyrektor zoya wszystkim dzieciom yczenia i zaprosia do wspólnej zabawy. Mini dyskotek poprowadzi pan Marcin, która przeplatana bya rónymi konkursami midzy innymi: taniec z balonami, przeciganie liny, kto pierwszy? itp . W tym dniu pogoda nam dopisaa a umiech na twarzach  dzieci wiadczy o tym, e bawi si doskonale.  Na zakoczenie zabawy pani Dyrektor zaprosia dzieci na pyszne lody i wrczya wszystkim upominki z okazji ich wita.

 

 

Akademia Patriotyczna

 Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest ksztatowanie u dzieci poczucia przynalenoci do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Wane jest aby dziecko koczce przedszkole wiedziao, jakiej jest narodowoci, e mieszka w Polsce, nazywao godo i flag pastwow. Dlatego te ju od najmodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu. Uwiadamiamy dzieciom kim jestemy, skd si wywodzimy, jaka jest nasza przeszo, uczymy je bycia Polakiem i mioci do kraju ojczystego. Dlatego 25 kwietnia niedugo przed obchodami wit majowych: 1 maja- wito Pracy, 2 maja-Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja- wito Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym przedszkolu zostaa zorganizowana uroczysta akademia. Na samym pocztku wszyscy ubrani na galowo zapiewali hymn pastwowy. Nastpnie dzieci z naszego przedszkola przygotoway z tej okazji widowisko artystyczne. Grupa ”Misie” w sowach wierszy przypomniaa  wszystkim, jak wyglda mapa Polski, godo narodowe oraz e stolic Polski jest Warszawa. W zwizku ze zbliajcym si witem Flagi dzieci z grupy „Biedronki” przedstawiy krótk inscenizacj, dziki której przedszkolaki przypomniay sobie jakie barwy nosi flaga naszego pastwa a dzieci z grupy „Krasnale” zaprezentoway taniec ludowy „Kujawiak”. Nasz ma ojczyzn jest region w którym mieszkamy czyli Warmia i Mazury i nasze miasto Bartoszyce. W zwizku z tym grupa „Smerfy” przedstawia inscenizacj pt: ”Legenda o ynie” oraz zaprezentowaa kilka regionalnych i narodowych taców m.in. „Poloneza”, „Lilij” oraz „Szota”. Nie zabrako równie piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej. Jeden z nich pt: „ Bartoszyce” napisany przez bartoszyck poetk pani Teres Bratek przeczytaa przedszkolakom pani dyrektor Krystyna Liberna. Akademi zakoczya wspólna zabawa ludowa pt: „Koza”. Dzieci otrzymay na pamitk flagi Polski i poegnay si przy piewie piosenki „Polska-mój dom”. Ta szczególna uroczysto pozwolia przedszkolakom przybliy powag wit majowych i zainteresowa histori naszego narodu, kraju i regionu.

 

 

 

Mini zawody w Hali Jednostki Wojskowej

Ruch jest naturaln, fizjologiczn potrzeb dziecka, jednoczenie warunkuje prawidowy jego rozwój i samopoczucie czowieka, a to jest jedno z zada, jakie realizuje nasze przedszkole w ramach Programu Rozwoju Przedszkola. Podejmowane s zatem róne dziaania, które maj na celu uwiadomi dzieciom, jak  korzystnie dziaa  aktywno ruchowa na nasze zdrowie i dobre samopoczucie, a systematyczne czynnoci ruchowe s powodem do wielu bardzo potrzebnych zmian zachodzcych w organizmie. Jednym z takich dziaa byo zorganizowanie w grupie „Smerfy” przy wspóudziale rodziców  Mini Zawodów Sportowych, które odbyy si 17.04.2018 r. na hali sportowej Jednostki Wojskowej w Bartoszycach. Dzieci  bray udzia w rónych  konkurencjach sportowych tj. : slalom z pik, tor przeszkód, rzuty do celu, i wiele innych, które poprzedzone byy solidn rozgrzewk przy muzyce. Zawody zawieray elementy rywalizacji, dlatego te zawodnicy byli bardzo skoncentrowani na wykonywaniu poszczególnych zada sportowych i gono dopingowali swoim kolegom. Mimo widocznego zmczenia dzieci radonie powróciy do przedszkola z otrzymanymi nagrodami oraz wspominay z zadowoleniem odbyte zawody. 

 

Wspópraca ZHP

18 kwietnia w naszym przedszkolu odbyo si spotkanie z harcerk. Druhna Gabrysia opowiedziaa dzieciom o tradycjach harcerskich, zaprezentowaa im mundur i oznaczenia harcerskie. Wspólnie z dziemi bawia si przy dwikach gitary. Nauczya je kilka plsów oraz zapiewaa kilka piosenek harcerskich. Zachcaa take dzieci do wstpienia w szeregi ZHP. Wspólna zabawa przy piosenkach harcerskich wywoaa wiele radoci a wspólna zabawa z pewnoci przybliya dzieciom wartoci i zainteresowanie harcerstwem.

 

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

18 kwietnia 2018 r. w Bibliotece przy ul. Bema 23 podsumowano konkurs plastyczny „Kolorowy wiat bajki” ogoszony z okazji Midzynarodowego Dnia Ksiki dla dzieci.

Cele jakie mu przywiecay to: promowanie czytelnictwa i literatury dla dzieci, rozwijanie zainteresowa plastyk, kreatywnoci, zdolnoci manualnych. Dzieci z naszego przedszkola te wziy w nim udzia. Rozalia oraz  Zuzia  z grupy „Smerfy otrzymay wyrónienie- ksiki oraz dyplomy ufundowane przez Miejsk Bibliotek Publiczn. Dodatkow nagrod dla wszystkich dzieci by spektakl promujcy czytelnictwo w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa pt. „Na tropie  afery, gdzie  podziay si litery”.

Zwycizcom gratulujemy!!!

 

„Mali Wielcy Ratownicy”

5.04.2018 r. w grupie „Smerfy” odbyo si czwarte spotkanie w ramach programu edukacyjnego „Mali Wielcy Ratownicy”. Tematem spotkania bya ocena podstawowych funkcji yciowych i prawidowe zabezpieczenie poszkodowanego. Dzieci w praktyce nabyway umiejtnoci uoenia poszkodowanego w „pozycji bezpiecznej” i dowiedziay si dlaczego taka wanie pozycja jest bezpieczna dla osoby poszkodowanej, nieprzytomnej. Spotkanie prowadzone przez ratownika medycznego oraz policjanta bardzo podobao si przedszkolakom i ju nie mog si doczeka kolejnego.

 

 

Pierwszy Dzie Wiosny

„Na promyku soca, tu po pierwszej burzy,

Przysza do nas wiosna z dalekiej podróy.

Witay j: bocian, skowronek i szpaki,

witay j take wszystkie przedszkolaki.”

21 marca 2018 r. dzieci z naszego przedszkola na placu przedszkolnym witay „Wiosn” i egnay „Zim”.

Celem tego spotkania byo:

- zapoznanie z ludowymi tradycjami, dotyczcymi poegnania zimy i

powitania wiosny;

- integrowanie  dzieci z rónych grup;

- budzenie wraliwoci na pikno przyrody i zwrócenie uwagi na konieczno

jej ochrony;

Pogoda dopisaa – wiecio upragnione soce. Wszystkie dzieci posiaday wiosenne emblematy na ubraniu, aby zaakcentowa nadchodzc por roku.

Uroczysto rozpocza Pani Zima ( w tej roli nauczycielka – pani Agnieszka Wooszynowska), która chciaa poegna si z dziemi oraz paniami i pobawi si z nimi zanim odejdzie daleko std…

Pani Zima przygotowaa róne zabawy, konkursy dla dzieci. Byy to midzy innymi: biegi, tace, skoki, szukanie goci ukrytych za drzewami ( 2 harcerki), ogromna Marzanna stojca i obserwujca bawice si dzieci. A dodatkowo jeszcze sprztanie ogrodu przedszkolnego z papierów, gazet, butelek plastikowych i jednoczesne ich segregowanie do odpowiednich worków na mieci.

Po wykonaniu tych wszystkich zada do dzieci przybya dugo wyczekiwana Wiosna (w tej roli nauczycielka - pani Ania Zielonka), która równie przygotowaa dzieciom kilka zada do wykonania np. szukanie ukrytych kwiatów, na których znajdoway si zagadki. Wszyscy wspólnie, wesoo i z umiechnitymi buziami bawili si przy skocznej muzyce. Na zakoczenie uroczystoci poegnania Zimy i powitania Wiosny wszystkie przedszkolaki otrzymay okolicznociowy- wiosenny medal.

 

 

 

Wycieczka do Biblioteki Miejskiej  

Dnia 16 marca dzieci z grupy „Smerfy” i „Misie” odwiedziy Bibliotek Miejsk w Bartoszycach, w której obejrzay wystaw fotografii ze zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej „Moje… Twoje…Nasze…Bartoszyce. Pionierzy miasta w zbiorach CATL”. Pani Kasia Janczewska-Pszczoa w bardzo ciekawy sposób opowiedziaa dzieciom o dziejach naszego miasta, ich pierwszych mieszkacach oraz zmianach zachodzcych w nim na przeomie minionych lat. Wracajc do przedszkola dzieci z gr. „Smerfy” uczciy pami onierzy polegych, zapalajc znicz przy tablicy pamitkowej.

 

Zwizek Harcerstwa Polskiego

Dnia 13.03.2018 roku dzieci z gr. „Smerfy” wybray si na wycieczk do siedziby Hufca ZHP w Bartoszycach. Celem spotkania byo zapoznanie dzieci z dziaalnoci i funkcjonowaniem Harcerstwa Polskiego w naszym miecie, jak rol peni harcerze w yciu spoecznym i kulturalnym. O zadaniach, jakie stawia sobie Harcerstwo dowiedzielimy si podczas rozmowy z druhem Pawem, który w sposób bardzo ciekawy opowiedzia o dziaalnoci harcerzy w naszym miecie, czym si zajmuj na co dzie, a take, kto by zaoycielem i inicjatorem dziaania takiej organizacji. Oprócz dziaalnoci harcerzy na rzecz innych, udziau w licznych akcjach charytatywnych, niesienia pomocy innym, by zuchem lub harcerzem to równie moliwo rozwijania swoich zdolnoci i zainteresowa, pasji, ale take okazja do zdobywania nowych umiejtnoci, sprawnoci i wiadomoci, tak bardzo potrzebnych w yciu codziennym. Dlatego te dzieci byy zaproszone do udziau i wstpienia w szeregi harcerstwa.   Przedszkolaki  te mogy obejrze mundur harcerza, a przy tym pozna, jakie znaczenie maj jego poszczególne elementy. W dalszej czci spotkania harcerka Gabrysia zaprosia dzieci do wspólnych zabaw muzyczno- ruchowych, które bardzo spodobay si dzieciom i z pewnoci bd je wykorzystyway w zabawach w przedszkolu. Na zakoczenie wizyty dzieci otrzymay pamitkowe gadety i poegnay si harcerskim zwyczajem

- CZUWAJ!!! 

 

 

„Mali Wielcy Ratownicy”

Dnia 06.03.2018 roku w grupie „Smerfy” odbyo si kolejne ( trzecie) spotkanie w ramach projektu „Mali….” z udziaem pracowników Policji , Stray Poarnej oraz Ratownictwa Medycznego. Tematem tego spotkania bya nauka rozpoznawania bezporednich zagroe, jakim moemy ulec w rónych miejscach i sytuacjach yciowych, a przede wszystkim dzieci maiy moliwo zapoznania si z technikami opatrywania powstaych w  wyniku  zdarzenia ran, skalecze czy tez oparze. Dzieci bardzo chtnie przystpiy do wykonywania opatrunków z wykorzystaniem materiaów takich jak: gaza, banda zaopatrujc „rany” rónych czci ciaa (np.; rka, noga, gowa, kolano).  Spotkania, podczas których dzieci bior  aktywny i czynny udzia w dziaaniach s doskonaym momentem na zdobywanie praktycznych umiejtnoci i wiadomoci dotyczcych udzielania pierwszej pomocy w rónych zdarzeniach. Na zakoczenie zaj dzieci otrzymay zestawy materiaów opatrunkowych, które posu do wicze w nabywaniu umiejtnoci sprawnego opatrywania ran i niesienia pomocy w przypadku rónych zdarze.

 

 

 „Moje miasto Bartoszyce”

W miesicu lutym dzieci z naszego przedszkola poznaway swoje miasto i jego histori, poniewa obchodzio ono swoje 686 urodziny. Wszystkie grupy realizoway temat kompleksowy: „Moje miasto Bartoszyce”. Odbyway si zajcia dydaktyczne, podczas których przedszkolaki oglday, podziwiay zabytki naszego miasta, poznaway ich histori oraz symbole – herb. Stworzone zostay kciki patriotyczne, dzieci uczestniczyy w wycieczkach do ciekawych miejsc, nauczyy si piosenki pt.”Bartoszyce”. Ciekawym wydarzeniem w poznawaniu historii naszego miasta byo spotkanie z pani Basi Knifka z Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach. Podczas spotkania przedszkolaki obejrzay prezentacj legend o Gustelbaldzie i o ynie. Nasi milusiscy podziwiali nasze miasto z lotu ptaka, rozpoznajc i nazywajc róne obiekty. Przedszkolaki wykonay bardzo ciekawe prace plastyczne wykorzystujc do tego róne techniki. Prace zostay wyeksponowane w naszym przedszkolu. Ciekaw form poznawania historii miasta byo spotkanie z pani Kasi Janczewsk- Pszczoa z Miejskiej Biblioteki Publicznej, która prowadzi Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Dzieci w bardzo ciekawy, prystepny sposób poznay histori naszego kochanego miasta. 

 

 

 

 

„wiatowy Dzie Kota”

W naszym przedszkolu obchodziy nietypowe wito _ „wiatowy Dzie Kota”. W tym dniu w naszym przedszkolu gocilimy z Urzdu Miasta Bartoszyce pana ukasza Morackiego oraz pani Kasi Jacyna, którzy przybyli do naszych przedszkolaków aby si z nimi pobawi. Spotkanie rozpoczo si powitaniem przez naszych goci oraz ciekaw zabaw pt. „Czy rozpoznajesz bajkowe kotki?”. Nastpnie nasi gocie zaprosili wszystkie dzieci do wykonania wielu ciekawych, twórczych zada. Byy to konkursy sprawnociowe, prace plastyczno-techniczne, zagadki i rebusy. Podczas tych wesoych zabaw i zaj nie zapomnielimy, e jednym z celów tego wita jest niesienie pomocy bezdomnym kotom i uwraliwienie dzieci na ich trudny los. Ten dzie by peen wrae, niespodzianek w postaci dyplomów, naklejek oraz sodkoci. Na koniec naszego spotkania dzieci przekazay karm dla kotów, któr wraz ze swoimi rodzicami dostarczyy do przedszkola. Wszystkie przedszkolaki wspaniale si bawiy i dugo bd miay ten dzie w pamici. Dzikujemy naszym gociom za wspóln zabaw. 

 

 

 

Fabryka Fantazji w Ktrzynie

Dnia 14 lutego gr. „Krasnale” bya w Fabryce Fantazji w Ktrzynie. Mimo, e skoczyy si wita zimowe to Mikoajowa grupa ma wiele pracy przez cay rok. Na miejscu przywita nas jeden  elfów w. Mikoaja, który bardzo si ucieszy z naszej wizyty. Powiedzia nam iw. Mikoaj jest bardzo zajty i potrzebuje te maych rk do pracy. Dzieci dostay Mikoajkowe czapki i zostay poinstruowane jak naley wykona szklane ozdoby i w jaki sposób dba o swoje bezpieczestwo podczas wykonywania pracy. Kiedy bombki byy ju gotowe i suszyy si na kominku starszy Elf zaprosi nas do Krainy niegu. Dzieci miay do wykonania trudne zadanie, aby nie by zamroonym prze Królow. Jednak wesoe miny naszych przedszkolaków rozgrzay zimne serce Królowej i wszystko dobrze si skoczyo, a mie wspomnienia jeszcze dugo zostan w pamici wszystkich dzieci. Natomiast pamitkowe bombki wykonane przez dzieci przyniosy wiele radoci.

 

 

„Ksika yje … Naprawd!”

14 lutego dzieci z gr. „Smerfy” wybray si na wycieczk do Biblioteki Dziecicej, w której zorganizowano wystaw pt. „Ksika yje… Naprawd!” w ramach programu „Wdrowna Akademia Kultury”  realizowanego przez Bibliotek w Mrgowie. Wystawa ta skadaa si z 12 penometraowych zdj ze znanych bajek i filmów, których elementy s przedstawione w sposób wspóczesny, cho oddaj w peni klimat, tre danej bajki lub filmu. Oprócz tego dzieci wybray ksiki (wypoyczaj systematycznie) do samodzielnego czytania, gdy tak umiejtno ju nabyy.

14 luty to równie Walentynki, std pamitkowe zdjcia z wielkim sercem.

 

Dzie Babci i Dziadka

"Babcia i dziadek to sowa, które kademu dziecku kojarz si z ciepem, mioci i wszystkim co dobre. Nikt inny nie ma tyle cierpliwoci, zrozumienia i zwykej ludzkiej yczliwoci dla duych i maych problemów dzieci. Dzieci to czuj i wiedz, dlatego zaprosiy swoich dziadków do przedszkola na t najcieplejsz ze wszystkich uroczystoci, eby podzikowa im za ich dobro a take wyrazi swoj mio. Kada grupa przygotowaa z tej okazji wystp. Dzieci zaspieway, zataczyy i wyrecytoway wiele piknych wierszy. zom wzruszenia i umiechów nie byo koca. Po zakoczeniu wystpu dzieci wrczyy Dziedkom i Babciom wykonane laurki i prezenty. Tradycyjnie te nie zabrako sodkoci Babciom i Dziadkom a take wnucztom. Dugo jeszcze w grupach rozbrzmiewaa muzyka i wspólna zabawa.

 

 

Bal karnawaowy 

" Ju karnawa woy mask i drzwi otworzy z hukiem! Wpad jak wicher do przedszkola, w karnawaowym stroju. -Cze- powiedzia. Mam wsteczki i cekiny, nut wesoych dwie kieszenie i do taca zaproszenie."

12 stycznia odby si w naszym przedszkolu Bal karnawaowy, który poprowadzili aktorzy Teatru Duet z Krakowa. Dzieci zgodnie z przyjt tradycj zamieniy si w przeróne postacie ze wiata bani. Kiedy pojawiy si pierwsze rytmy wesoej muzyki, to wszystkie dzieci z wielk ochot rozpoczy plsy i tace. Niestety wszystko co dobre szybko si koczy i znowu dzieci zaczynaj odlicza dni do kolejnej zabawy w przyszym roku.

 

 

 „Wielcy Mali Ratownicy”

Dnia 08.01.2018 roku w grupie „Smerfy” odbyo si drugie spotkanie w ramach projektu „Mali Wielcy Ratownicy”, w którym udzia wzili policjant z Powiatowej Komendy Policji, straak ze Stay Poarnej oraz ratownik medyczny. Celem drugiego spotkania w przedszkolu bya nauka rozpoznawania rónych zagroe, których wiadkiem lub uczestnikiem mog by take dzieci np.: wypadek drogowy, poar, utrata przytomnoci itp. Dzieci miay moliwo utrwalenia znajomoci numerów alarmowych do poszczególnych jednostek oraz szybkiego rozpoznawania pojazdów policji, stray czy karetki pogotowia ratunkowego. Podczas ukadania historyjki obrazkowej o treci „zdarzenie drogowe” przedszkolaki uczyy si jak prawidowo wezwa pomoc, czyli okrelay miejsce zdarzenia, liczb osób biorcych udzia w tym wypadku, podejmoway próby opisu stanu poszkodowanych. Takie samo zadania dzieci miay do wykonania w razie wystpienia poaru tj. okrelenie miejsca zdarzenia- podanie dokadnego adresu. Równie  podczas spotkania dzieci rozpoznaway znaki dotyczce ewakuacji z przedszkola w razie wystpienia zagroenia, a take potwierdziy znajomo drogi ewakuacyjnej w trakcie próbnej ewakuacji z budynku. Wanym elementem takich zaj jest uwiadomienie dzieciom, jakie zagroenia zdarzaj si w yciu codziennym, a przede wszystkim, jak powinno si postpowa w przypadku zagroenia zdrowia lub ycia czowieka.

 

 

Tradycje wit Boego Narodzenia

Boe Narodzenie to cudowny czas, peen radoci, pikna i magii

wszyscy ju czekaj na choinki blask.

Na jej wiey zapach i kolorów moc,

Na pierwsz gwiazdk w t cudown wigilijn noc. 

W oczekiwaniu na wita Boego Narodzenia we wszystkich grupach prowadzone byy róne zabawy i zajcia podczas, których dzieci poznaway tradycje i zwyczaje zwizane ze witami: wykonywanie ozdób choinkowych, dekorowanie sal, pieczenie pierników i ubieranie choinki, skadanie zycze i koldowanie.

Dzieci z grupy „Smerfy” wziy udzia w konkursie plastycznym pt. ”Kartka Boonarodzeniowa” organizowany przez Bartoszycki Dom Kultury, w którym Grze Wojtanowski zaj II miejsce. Gratulujemy!.

 Mikoajki w przedszkolu to bardzo wane wydarzenie dla wszystkich dzieci.Dnia 5 grudnia w naszym przedszkolu  odbya si uroczysto mikoajkowa  zorganizowana pod hasem „Mikoajkowy czas wesoej zabawy”. W tym dniu Gociem specjalnym by oczywicie w. Mikoaj, który zadzwoni do nieynki, przekaza jej bardzo wane informacje i obieca, e na pewno bdzie w „Stokrotce”, po prostu troch si spóni. Zanim  powitalimy Go w naszej sali, musielimy wykona zadania, które zostawi wszystkim grupom oraz Pani Dyrektor w swoim mikoajowym worku i w licie. Wszystkie grupy rozwizyway zadania, a Pani Dyrektor  przeczytaa bajk o kopotach Mikoaja.

Rozwizywanie zada byo przeplatane rónymi konkursami, zabawami ruchowymi z wykorzystaniem liny, kolorowych piek, chusty animacyjnej, obrczy  hula-hop .

Byy korowody, tace, plsy i  niespodzianka przygotowana specjalnie dla dzieci-baki mydlane. Nastpnie przyszed czas na dugo oczekiwanego Gocia-  w. Mikoaja.  Go z Dalekiej Pónocy sprawi  wiele radoci i umiechu na twarzach przedszkolaków a na zakoczenie obdarowa dzieci wspaniaymi prezentami.

 

 

Tradycj w naszym przedszkolu s równie spotkania rodzinne, które wprowadzaj w witeczny nastój oraz wzmacniaj wizi rodzinne poprzez uczestnictwo w spotkaniu oraz wspólne koldowanie.

 W grupie „Misie” dnia 14 grudnia odbyo si „Spotkanie witeczne” poczone z warsztatami artystycznymi. W witeczn atmosfer wprowadziy nas dzieci, które przedstawiy krótki program artystyczny: recytoway wiersze, pieway koldy i zataczyy. Gociem specjalnym spotkania bya pani Helena Chmielewska, która w bardzo interesujcy sposób poprowadzia warsztaty. Pod jej okiem dzieci wraz z rodzicami wykonay choinki, które piknie ozdobiy.

  

 

W grupach „Krasnale” i „ Biedronki”  odbyy si spotkania witeczne z rodzicami zwane Jasekami. Mali aktorzy w strojach prezentowali si doskonale, wystpili odwanie i z radoci zapiewali koldy i pastoraki. Nastpnie obdaroway swoich rodziców wasnorcznie wykonanymi upominkami. Same take otrzymay prezenty, które Mikoaj zostawi pod choink. Wszystkie te spotkania s dla dzieci i ich rodziców wspaniaym przeyciem i na pewno na dugo pozostan w ich pamici. Rodzicom dzikujemy za przygotowanie dla dzieci piknych stoi.

 

 

Grupa „Smerfy ”na swoje przedstawienie oprócz rodziców zaprosia przedstawicieli Koa owieckiego „Szarak”,  dzieci i pracowników naszego przedszkola, oraz  dzieci ze Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Po czci artystycznej uczestnicy spotkania zoyli sobie yczenia i wspólnie piewali koldy.

 

Tu przed witami 22 grudnia nasze przedszkole odwiedzi zespól Autsajt, z którym dzieci oraz personel  z naszego przedszkola wspólnie koldowali  . Wspólne piewanie kold  napeniy wszystkich witeczn radoci i sprawiy, ze poczulimy magi zbliajcych si wit.

 

 

 

 Mikoajkowe czytanie

7 grudnia  Oddzia dla Dzieci i Modziey Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach podsumowa XI edycj „Mikoajkowego czytania”. Uroczysto odbya si w naszym przedszkolu. Dzieci pod kierunkiem Pani Ireny Dyka i Urszuli Mikulskiej zaprezentoway zaproszonym gociom bajk pt. „Ja i Magosia”. Nastpnie wity Mikoaj wrczy nagrody za aktywne czytelnictwo najmodszym odbiorcom bartoszyckiej biblioteki, a na zakoczenie imprezy zaprosi wszystkich do wspólnej zabawy.

 

 

Bal Jesieni 

17 listopada odby si w naszym przedszkolu Bal Jesieni.  W tym  dniu dzieci z grupy „Krasnale” przygotoway inscenizacj pt. Kolorowa Jesie”. Nastpni Pani Jesie poprowadzia wspóln zabaw wraz z konkursami majcymi na celu integracj wszystkich grup przedszkolnych. Dzieci wykonyway róne  zadania zwizane za zdrowym odywianiem. Dziki strojom przygotowanym przez rodziców nasz bal by bogaty w kolory jesieni. Wspólna zabawa zwizana z jesienn por roku daa dzieciom  i nam wiele radoci.

 

Pasowanie na przedszkolaka

16 listopada dzieci z grupy „Jeyki” w obecnoci pani Dyrektor, nauczycielek i rodziców przyjy pasowanie na przedszkolaka. Dzieci zaprezentoway swoje umiejtnoci, które zdobyy podczas krótkiego pobytu w przedszkolu: pieway piosenki, recytoway wiersze oraz zataczyy. Po czci artystycznej dzieci zoyy akt lubowania, po czym nastpio uroczyste Pasowanie  na przedszkolaka przez pani Dyrektor. .Na pamitk dzieci otrzymay dyplomy, medale i roki obfitoci. W tym dniu kady „Jeyk” by przejty i radosny – przecie Pasowanie na przedszkolaka to pierwsza bardzo wana uroczysto w yciu kadego przedszkolaka.

 

„Kto ty jeste- Polak may” 

Wychowanie patriotyczne to jeden z wanych celów i zada, jakie podejmuje przedszkole. 11 listopada wito Niepodlegoci  poprzedzony  by w naszym tygodniu Tygodniem Patriotycznym, podczas którego odbyy si zajcia i zabawy, pogadanki zwizane z ksztatowaniem postaw patriotycznych, wiadomoci i tosamoci narodowej (pieway Hymn narodowy, uczyy si  utworów literackich itp.). Dzieci z gr. „Smerfy” wykonay take wiele prac plastycznych wizanych z tematem oraz wziy udzia  w konkursie plastycznym „Kokarda narodowa” organizowanym przez Urzd Miasta Bartoszyce, w którym wyrónienie zdobya Rozalia.  11 listopada na Placu Wersteplatte, odby si Bieg Niepodlegociowy w którym udzia wziy równie dzieci z naszego przedszkola: Mateusz Sztynio (II miejsce), Aleksander Korejwo (VI miejsce) oraz Amelia Godlewska. Gratulujemy !!!

 

 

„Fabryka Fantazji”

08.11.2017r. grupa „Biedronki” pojechaa na wycieczk autokarow do „Fabryki Fantazji” „Doroszko” w Ktrzynie.

Po przyjedzie na miejsce zostalimy bardzo mio przyjci przez jednego z elfów w. Mikoaja. Elf bardzo si ucieszy z naszego przybycia, poniewa w. Mikoaj by bardzo zajty i potrzebowa dodatkowych par rk do pomocy. W zwizku z tym elf szybko mianowa nas na pomocników  w. Mikoaja i ubra w mikoajowe czapki.

Jako pomocnicy kade z nas poznao poszczególne etapy powstawania bombek choinkowych i szklanych ozdób. Zaraz po tym szybkim kursie zabralimy si pod czujnym okiem elfa do samodzielnego wykonywania bajecznie kolorowych bombek.

Kiedy nasze bombki suszyy si przy mikoajowym kominku elf zabra nas do Krainy Lodu, gdzie Królowa niegu chciaa zamrozi niegrzeczne dzieci. Jednak nasze dobre i gorce serduszka pokonay mrony podmuch królowej i nikt nie zamieni si w sopel lodu.

Opuszczajc z królow poszlimy odwiedzi renifera Rudolfa, który w podzikowaniu za pomoc w. Mikoajowi przewióz nas na swoim grzbiecie.

Po tych bardzo emocjonujcych wydarzeniach z upominkami w postaci wasnorcznie wykonanych bombek, szczliwi i umiechnici od ucha do ucha wrócilimy do naszego przedszkola. Pobyt w „Krainie Fantazji” wprawi nas w icie witeczny nastrój.

 

Poznajemy zawody naszych rodziców

Dnia 03.11.2017 r. dzieci z gr. „Smerfy” wybray si na wycieczk do Sdu Rejonowego w Bartoszycach w ramach cyklu „Poznajemy zawody naszych rodziców”. To kolejne spotkanie, które ma na celu zapoznanie dzieci z prac zawodow ludzi dorosych ( w tym przypadku rodziców). Dzieci miay moliwo zapozna si z budynkiem Sdu, rónymi pomieszczeniami  i ich przeznaczeniem. Wiele emocji wród dzieci wzbudzi pobyt w Sali Rozpraw, w której spotkay si z pani sdzi ubran w strój sdziowski czyli tog. Podczas spotkania przedszkolaki miay moliwo poznania niektórych zada, obowizków sdziego, a take znaczenie tej pracy  w yciu spoecznym. Podczas tej wycieczki dzieci poznay take obowizki pracowników ochrony oraz innych osób pracujcych w tej instytucji. 

 

 „Z wizyt w bibliotece”

Dzie08.11.2017 rok to Midzynarodowy Dzie Postaci bajkowych. W tym dniu dzieci z gr. „Smerfy” wyposaone w stroje oraz rekwizyty bohaterów z rónych bajek uday si do Biblioteki Dziecicej, w której spotkay si z pracownikami biblioteki, a take uczestnikami Uniwersytetu III Wieku. Dzieci zostay powitane równie przez postaci ze znanych bajek i zaproszone do wysuchania oraz czynnego udziau w inscenizacji dwóch znanych bajek tj. „Roszpunka”, „Wróki”. Podczas tego spotkania przedszkolaki take rozwizyway zagadki, podaway tytuy bajek i filmów rozpoznanych po ukrytych postaciach, a przede wszystkim wskazyway na sens i mora pyncy z treci, który uczy i ksztatuje  wane cechy i zalety maego charakteru.

 

 

 

 

„W zdrowym ciele –zdrowy duch” 

Pod takim hasem w gr. ‘Smerfy” odbyy si warsztaty kulinarne, podczas których dzieci przygotoway koktajl truskawkowy. Dzieci samodzielnie opracoway plan dziaania, potrzebne produkty oraz sprzt do wykonania tego rodzaju posiku. Istotnym elementem dziaa dzieci jest ksztatowanie w nich wiadomoci, jak wan role peni prawidowe odywianie  dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia oraz czerpanie satysfakcji i zadowolenia z dobrze wykonanej pracy. 

 

„Pomagamy zwierztom lenym przetrwa zim” – spotkanie z Myliwymi Koa owieckiego „Szarak”

20 padziernika 2017 r. nasze przedszkole odwiedzili niezwykli gocie – Panowie Myliwi. Pani Dyrektor Krystyna Liberna powitaa bardzo serdecznie naszych goci. Przedszkolaki miay okazj pozna prac myliwych w yciu lasu, dowiedziay si, e gównym zadaniem jest dbanie o zwierzta, zwaszcza w okresie zimowym, drzewa i pozosta rolinno len. Dziki opowiadaniu naszych goci przedszkolaki mogy dowiedzie si w jaki sposób myliwi dokarmiaj zwierzta, co jest przysmakiem dzików, saren, zajcy, ale te jak naley zachowywa si w lesie, gdy znajd mae lub chore zwierztko. Przy okazji dzieci mogy zobaczy psa myliwskiego, którego przywieli ze sob Myliwi. Spotkanie pozwolio dzieciom odpowiedzie na pytanie: „Czy lasom potrzebni s myliwi?”

Na zakoczenie spotkania dzieci przekazay zebrane wspólnie z rodzicami poywienie dla zwierzt lenych – kasztany, odzie. Nasi milusiscy przekazali take owoce, warzywa, siano.

Dzikujemy przedstawicielom Koa owieckiego „Szarak” za ciekawe spotkanie i upominki przywiezione dzieciom. 

 

 

wito pieczonego ziemniaka

Dnia 19 padziernika na placu przedszkolnym odbya si uroczysto z okazji wieta pieczonego ziemniaka, która miaa na celu:

- integrowanie dzieci z wszystkich grup, tworzenie miej i przyjaznej atmosfery

- promowanie  zdrowego i aktywnego trybu ycia

-wzbudzanie zainteresowa obrzdami ludowymi.

Dzieci poznay krótk historie o ziemniaku, oraz dowiedziay si skd pochodzi jego nazwa. Nastpnie rozpoczlimy „Ziemniaczane konkurencje”, które przeplatane byy wspóln zabaw przy wesoej muzyce. Najwicej radoci sprawiy dzieciom takie konkurencje jak: Przeciganie liny, Bieg w workach czy  Szukanie ziemniaków. Z zebranych ziemniaków oraz innych darów jesieni dzieci wykonay prac plastyczn pt. „Robimy  ziemniaczane mieszki”. Punktem kulminacyjnym n  bya degustacja pieczonych ziemniaków i kiebasek. W podzikowaniu za wspóln zabaw dzieci otrzymay medale. Humor i pogoda nam doisae wic i zabawa bya bardzo udana.

 

 

 

 

Dzie Edukacji Narodowej

„Najwaniejszym  i najtrwalszym podarunkiem, jaki mona da dziecku jest wyksztacenie”

Dnia 13 padziernika odbya si w naszym przedszkolu uroczysto z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkie grupy spotkay si razem aby zoy yczenia pracownikom przedszkola. Dzieci z grupy „Smerfy” pod kierunkiem pani Ireny Dyka przygotoway krótki program artystyczny. Modzi artyci zaprezentoway swoje umiejtnoci aktorskie w wierszach, piosenkach, tacach , a take zagray tradycyjne „Sto lat” na instrumentach: Bum-bum-rurkach. W ten sposób uwietniy ten wyjtkowy dzie w roku szkolnym. Na zakoczenie wraz z yczeniami  dzieci wrczyy wszystkim pracownikom przedszkola przygotowane wczeniej laurki i kwiaty.

 

 

 

Witaminki dla przedszkolnej rodzinki

Jednym z wanych elementów Zdrowego Stylu ycia jest prawidowe odywianie, bogate w witaminy i mineray zgodnie z piramida ywieniow. Poprzez zabaw i aktywne dziaanie w naszym przedszkolu, chcemy uwiadomi dzieciom, jak wany wpyw na spoywanie odpowiednich produktów ma na nasze zdrowie, siy i dobre samopoczucie. 

W gr. „Smerfy” odbyy si warsztaty kulinarne podczas których dzieci wykonay saatk jarzynow. Przed przystpieniem do pracy, dzieci uoyy list potrzebnych produktów oraz sposób w jaki bd przygotowyway danie. I tak wg sporzdzonego przepisu dzieci zabray si do pracy, podczas której byo wida ogromne zaangaowanie i skupienie nad wykonywanymi czynnociami . Umiech i zadowolenie wiadczy o dobrze wykonanym zadaniu.

 

Wycieczka do Olsztyna

Aeroklub Warmisko- Mazurski w Olsztynie to miejsce, do którego dzieci z grupy „Smerfy” i „Biedronki” uday si na wycieczk autokarow w dniu 06.10.2017 r. Celem wycieczki byo midzy innymi zdobywanie wiadomoci na temat rónych zawodów np. pilot, a take poznawanie miejsc, w których mona rozwija swoje zainteresowania i pasje. Dzieci miay moliwo obejrzenia rónych rodzajów samolotów i szybowców tzn. ich budowa, sposób startu, przeznaczenia oraz, dowiedziay si, jakie naley posiada predyspozycje, by zosta pilotem. Podczas pobytu dzieci zobaczyy start oraz ldowanie helikoptera ratunkowego, jak równie mogy porozmawia z czonkami zaogi ratowniczej, jakie wykonuj zadania podczas swojej pracy. Du rado dzieciom sprawia moliwo wejcia do samolotu, zobaczenia wielu nieznanych urzdze, poznania ich przeznaczenia i zastosowania. Wycieczka do Aeroklubu daa dzieciom moliwo zdobycia nowej wiedzy o otaczajcym rodowisku naszego regionu, a take bya okazj do zdobycia nowych, niezapomnianych dowiadcze

 

 Poznajemy zawody naszych rodziców

Dnia 2 padziernika gocilimy w przedszkolu funkcjonariuszy policji- mam Nadii i tat Tosi z grupy „Biedronki”. Celem spotkania byo zapoznanie dzieci z grupy „Biedronki” i „Smerfy” z zawodem policjanta. Pani Monika i pan Wojciech przyjechali w tym dniu do naszego przedszkola wozem policyjnym w specjalnych ubraniach oraz przynieli sprzt , którym posuguj si policjanci. Spotkanie rozpoczo si obejrzeniem policyjnego radiowozu. Due wraenie na dzieciach wywary sygnay policyjne wydobywajce si z samochodu oraz to, e mogy wsi za kierownic i przez chwil poczu si jak mali policjanci.

Po emocjonujcych przeyciach panie wraz z dziemi zaprosiy policjantów do przedszkola na krótk pogadank. Funkcjonariusze policji opowiedzieli na czym polega ich praca, przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania si po drodze, prawidowego zachowania si i przejcia przez jezdni, omówili równie sposób zachowania si, gdy zaczepi nas obca osoba lub pies. Ciekawe informacje przeplatane byy wiczeniami praktycznymi tj. odpowiednim zachowaniem si i przyjciem odpowiednich pozycji w przypadku zagroe ze strony zwierzt, oraz prawidowym uoeniem ciaa poszkodowanego w przypadku zagroenia jego zdrowia i ycia. Przedszkolaki nauczyy si równie jak uoy lecego czowieka w przypadku zagroenia jego ycia oraz zapoznay si ze sprztem w jaki wyposaony jest policjant. Dzieci chtnie zadaway pytania, dzieliy si wiedz i dowiadczeniami.

Dziki takim zajciom, na pewno aden z maych suchaczy nie bdzie obawia si spotkania z funkcjonariuszem. Policjant skojarzy si przedszkolakom, jako osoba, której nie naley si ba i do której, zawsze i w kadej sytuacji mona zwróci si o pomoc. Na zakoczenie spotkania dzieci otrzymay od funkcjonariuszy odblaskowe opaski i kolorowanki z telefonami alarmowymi.

Aby utrwali zdobyt wiedz na temat pracy policjanta grupa „Biedronki” i „Smerfy” zostay zaproszone do Powiatowej Komendy Policji w Bartoszycach, gdzie zobaczyy miejsce pracy policjantów, zwiedziy niektóre z pomieszcze komendy oraz miay okazj obejrze pojazdy policyjne tj. autobus do przewozu winiów, rower policyjny, quad policyjny oraz motocykl.

 

 

 Ogólnopolski Dzie Gonego Czytania 

29 wrzenia dzieci z gr. „Smerfy” uday si z wizyt do Biblioteki Dziecicej, w której miay moliwo wysuchania kilku bajek i wierszy dla dzieci czytanych przez p. Mari i p. Andrzeja. To spotkanie miao na celu zachcanie dzieci do sigania po ksiki jako róda wiedzy o otaczajcym wiecie, jak równie wzorów zachowania w rónych sytuacjach, empatii i pozytywnych emocji. W kadej ksice moemy znale mora czy wskazówki przydatne w codziennym yciu, o których dzieci rozmawiay po wysuchaniu kadego z utworów.

  

 

 

 „ W caej Polsce jest dzie taki, e wituj przedszkolaki”

20 wrzenia ju po raz czwarty w naszym przedszkolu obchodzilimy Ogólnopolski Dzie Przedszkolaka. W tym dzieci i pracownicy przedszkola ubrani byli w jednakowe koszulki, które podkrelay przynaleno do poszczególnych grup. Z okazji tego wita pani Dyrektor Krystyna Liberna zoya najserdeczniejsze yczenia wszystkim przedszkolakom i odczytaa list do dzieci napisany przez pana Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka. Zabaw rozpoczlimy od zapiewania „Hymnu Przedszkolaka”. Mini dyskotek poprowadzi pan Marcin, a caa impreza przeplatana bya konkursami i zagadkami. Na zakoczenie kada grupa otrzymaa tort owocowy. Wszystkie dzieci dostay medale z napisem „Dzie Przedszkolaka”. Dzie ten dostarczy wszystkim okazji do wspólnej wesoej zabawy. Mamy nadziej e ten dzie na dugo zostanie w pamici naszych przedszkolaków.

Tak jak mówi Janusz Korczak – „My doroli duo wiemy o dziecku, ale moemy si myli. Ale dziecko wie czy jest mu dobrze czy le „
do gry | modyf: Anna Podhalska 2018-09-24, 20:02 | 2514 odson
Odsony: 96164 :: Dzisiaj: 6 :: Online: 2 :: | administracja