POLITYKA PRYWATNOCI
      | modyf: Anna Podhalska 2017-09-24, 19:32 | 10832 odson
serwiszglossie

Festyn rodzinny 

„Mama, tata i ja” pod takim hasem  kolejny raz 9 czerwca w naszym przedszkolu odby si festyn rodzinny, w który bray udzia cae rodziny, rodzice i dzieci nowo przyjte do przedszkola. Dzieci ze wszystkich grup przygotoway wspólny wystep, byy to wiersze, tace i piosenki. Humory i pogoda dopisywaa w tym dniu jak na zamówienie. Na wszystkich czekao wiele atrakcji: dmuchany zamek do skakania, loteria fantowa, prezentacja pojazdów policji, malowanie twarzy. Konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców, byo tez Pasowanie na Pirata, gra terenowa „Szukamy skarbu pirackiego”. Do dyspozycji dzieci byy dwie gigantyczne gry planszowe, gdzie dzieci mogy przenie si w wiat fantazji, mona byo skorzysta z kcika plastycznego, wznosi budowle z duych klocków plastikowych. W przedszkolnej gastronomii nie zabrako kiebasek z grilla, bigosu, gofrów smaonych na bieco oraz przepysznych ciast upieczonych przez rodziców. Do wspólnej zabawy zapraszaa wszystkich grupa animacyjna z Olsztyna „Due gry planszowe”. Wspólnym zabawom i radociom nie byo koca-trudno byo rozej si do domów.  Dzikujemy Rodzicom za pomoc i zaangaowanie w organizacji naszego wita.                                                                                                                                               

 

 

 

XVI  Ogólnopolski Tydzie Czytania Dzieciom

„Czytanie zblia” to haso kolejnej edycji gonego czytania dzieciom. W ramach tej akcji dzieci z gr. „Biedronki” odbyy wycieczk do Biblioteki Dziecicej, w której miay moliwo wysuchania kilku fragmentów ksiek czytanych przez pani Burmistrz Monik Rejf. Spotkanie to równie miao na celu zrozumienie przez dzieci istotnej i bardzo wanej roli , jak posiada ksika w yciu czowieka; jest ona bowiem ródem wiedzy o otaczajcym nas wiecie, o jego teraniejszoci  i przeszoci, ale take uczy empatii, pozytywnych zachowa, dostarczajc nam przy tym wielu przey i wzrusze.

 

 

 

 

 

Wycieczka do Stray Poarnej w Bartoszycach

Dnia 1 czerwca dzieci z gr. „Jeyki” i „Krasnale” odwiedziy obiekt Stray Poarnej w Bartoszycach. Zwiedziy budynek stray (stoówk, siownie, miejsce do odpoczynku), obejrzay samochody oraz sprzt straacki. Z wielkim zainteresowaniem suchay opowieci straaków o swojej pracy, dowiedziay si w jakich okolicznociach mona wzywa Stra Poarn i utrwaliy numer 112. Dzieci mogy przymierzy hem straacki, wej do pojazdu straackiego, obejrze z bliska sprzt uywany w trudnych warunkach podczas gaszenia poaru. Du atrakcj dla dzieci by próbny alarm poarowy, który zosta zaprezentowany przez straaków. 

Dzikujemy Straakom za umoliwienie poznania ich codziennej pracy.  

 

 

 

Konkurs ekologiczny

„Robi co dobrego dla rodowiska” 

W ramach realizacji zada z obszaru „Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole- modzi ekolodzy” Zakad Gospodarki Odpadami w Bartoszycach ogosi konkurs , który polega na wykonaniu zdjcia dziaa i zachowa przedstawiajcych „co dobrego na co dzie dzieci robi dla rodowiska naturalnego”. Celem tego konkursu jest przede wszystkim ksztatowanie wiadomoci ekologicznej dzieci i promowanie postaw proekologicznych. W konkursie udzia wziy dzieci z gr. „Biedronki” – Ania, Ada i Krzy, które zostay wyrónione i otrzymay wspaniae nagrody. GRATULACJE !

 

 

 

 Przedszkolna Olimpiada Sportowa

Zdrowy styl ycia to obszar pracy naszego przedszkola, w ramach którego podejmowane s róne dziaania ksztatujce odpowiednie nawyki i postawy wród dzieci. Nieodzownym elementem w/w obszaru jest ruch, aktywno i sprawno fizyczna, a co za tym idzie dobre samopoczucie, zdrowie, humor i siy. Dlatego te 30.05.2017 odbya si Przedszkolna Olimpiada Sportowa. W zabawie udzia wziy wszystkie dzieci z naszego przedszkola oraz uczniowie kl. I ze Specjalnego Orodka szkolno- Wychowawczego wraz z opiekunami. Podczas olimpiady odbyy si grupowe biegi wyznaczona tras, konkurencje sportowe z podziaem na dzieci starsze i modsze, a take zadania teoretyczne i ruchowe dla kadej grupy wiekowej. W trakcie krótkiego odpoczynku dzieci obejrzay ukad taneczny w wykonaniu dziewczynek z gr. „Biedronki”. Konkurencje sportowe poprzedzone byy odpiewaniem hymnu olimpiady, a take zoeniem uroczystego lubowania  m.in. gry fair play. Podczas zawodów z elementami rywalizacji byo wida wielkie zaangaowanie dzieci oraz rado  z wykonywanych zada sportowych. Oprócz dobrej zabawy celem olimpiady sportowej byo rozwijanie sprawnoci fizycznej dzieci, zrozumienie przez nie, jak wany jest codzienny ruch dla naszego zdrowia, dobrego samopoczucia, a take wspópraca i i integracja naszej spoecznoci przedszkolnej.

 

 

 

 

 

  

 

„Zioowa Dolina”- wycieczka do Wilimowa

„Zioowa Dolina” w Wilimowie to miejsce, do którego dzieci z gr. „Biedronki”, Krasnale” pojechay na wycieczk autokarow. Jest to miejsce szczególnie przyjazne dzieciom, otoczone bogat,  pikn i rónorodn przyrod nad starym dorzeczem yny. Na dzieci czekay liczne atrakcje, dziki którym miay one moliwo pozna róne zwierzta m.in.: konie, kucyki, osioki, strusie, koguty, kury, zajce. Duym zainteresowaniem cieszy si pobyt w ogrodzie zioowym, w którym uprawiane s rónorodne zioa i roliny lecznicze stosowane do tworzenia herbat zioowych znanych od wielu lat w Polsce. Ciekawym elementem wycieczki byo ogldanie odrestaurowanych maszyn i pojazdów wojskowych, policji, stray poarnej, a take armaty i dziaa z rónych stron wiata.

Dzieci wziy take udzia w licznych zabawach ruchowych, konkurencjach  sportowych przygotowanych przez animatorów na placu zabaw wyposaonym w róne urzdzenia zabawowe.

W chwilach odpoczynku nie zabrako pysznych posików, które na wieym powietrzu smakoway wyjtkowo. Na zakoczenie wycieczki kade dziecko otrzymao pamitkowe zdjcie. 

Pobyt w „Zioowej Dolinie” to z pewnoci mie i niezapomniane przeycie, o czym wiadczyy radosne i wesoe minki naszych przedszkolaków.

 

 

 

 

 

 

 

 

wiatowy Dzie Ziemi

„Drodzy ziemianie, czy wiecie

Jeli mieci nie przestaniecie

Niedugo sami w tych mieciach utoniecie”

19 kwietnia obchodzilimy w naszym przedszkolu wiatowy Dzie Ziemi  pod hasem „Szanujemy Ziemi, bo mamy j tylko jedn”. W tym dniu kady z nas mia zielony listek przyczepiony do ubrania, bo chcemy, aby „Nasza Ziemia” bya pikna, zielona i czysta. W przedszkolnym jadospisie królowa zielony kolor. Uroczysto rozpocza si od inscenizacji ekologicznej pt. ”Nasza planeta” w wykonaniu dzieci z grupy „Smerfy”. Po przedstawieniu odbya si ekologiczna zabawa. Dzieci wysuchay „List od  Pani Przyrody”, która zaprosia je do wykonania specjalnych zada, podczas których miay pokaza jak dba o ziemi. Byy to midzy innymi:

- „Kiedy Ziemia si do nas mieje”- dopasowywanie obrazków do ilustracji Ziemi wesoej bd smutnej

- „Lene niespodzianki” – skandowanie hase ekologicznych ukrytych w zielonych balonach

- Rozwiazywanie zagadek  ekologicznych umieszczonych na zielonych listkach

- Puzzle o tematyce przyrodniczej

- Segregacja mieci – wrzucanie wylosowanych mieci do odpowiednich pojemników.

Nie zabrako zabaw ruchowych przy muzyce. Na twarzach naszych milusiskich wida byo umiech  wiadczcy o dobrej zabawie. Na zakoczenie dnia kade dziecko idc do domu otrzymao zielony balon oraz zielon gruszk. To by wspaniay dzie, który na dugo pozostanie w pamici naszych przedszkolaków. Dzikujemy wszystkim za aktywny udzia w ochronie naszego rodowiska.

 

 

Noc Sów

31 marca W naszym przedszkolu odbyo si spotkanie  dzieci i ich rodziców pod nazw „Noc Sów”. Spotkanie to obejmowao II etapy.                                                                                             

1.      Prezentacja filmu przyrodniczego pt. Sowy Polski” nakrconego przez przyrodnika A. Tabora

- dzieci wypowiaday si na temat filmu

- rozpoznaway róne odgosy tych ptaków

- miay moliwo dotykanie i zabawy piórami ptaków

- dowiedziay si gdzie sowy zakadaj gniazda.

Po projekcji tego filmu dzieci uzupeniay karty pracy rónorodn technik plastyczn.

2.      Spacer ornitologiczny w terenie – obserwacja i nasuchiwanie sów. Mimo ,e sów nie udao si zaobserwowa w pobliu ich dziupli, to bya okazja podziwia inne ptaki w swoich domkach – byy to midzy innymi : szpaki, piewajce ziemby, sporo grzywaczy przy  gniazdach, a take kawki zbierajce gazki do budowania swoich gniazd.

Rodzice wraz z dziemi mogli wspólnie spdzi czas w pitkowe, soneczne popoudnie- nie tylko dzieci byy zaciekawione obserwacjami mieszkaców parku, ale te i rodzice zadawali sporo pyta. Umiech, rado i zabawa towarzyszya wszystkim uczestnikom tego spotkania, które byo kolejnym elementem realizowanego projektu edukacyjnego przez przedszkole oraz firm MICHMAR BIRDS pt.”Ochrona ptaków w miastach”.

Noc sów koordynowana jest przez Stowarzyszenie „Ptaki Polskie” i realizowane jest w cay kraju – jest to ju VI edycja tego projektu.

 

Wiosna ach to Ty! – powitanie wiosny

Dnia 21 marca dzieci z naszego przedszkola oraz zaproszeni gocie ze Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach witoway Pierwszy Dzie Wiosny. W tym dniu przedszkolaki przyszy ubrane w grupowe koszulki, a na gowach miay opaski z wiosennymi emblematami. Uroczysto rozpocza si od przedstawienie pt. „Pszczóka Maja szuka wiosny” przygotowanego przez dzieci z gr. „Krasnale”- wystp zosta nagrodzony gromkimi brawami. Nastpnie dzieci bawiy si przy wesoej muzyce, bray udzia w konkursach, grach i quizach zwizanych z tematyk wiosenn. Uwieczeniem powitania wiosny byo wykonanie przez dzieci z kadej grupy plastycznej pracy zespoowej „Wiosenne drzewo”. Wszyscy mamy nadziej, e udao nam si przegoni zimow aur. 

 

 

„Poznajemy zawody rodziców”

9 marca dzieci z gr. „Biedronki” odbyy wycieczk do zakadu produkcyjnego Infinity Group, podczas której dowiedziay si, jakie s etapy powstawania ubra. Przy okazji poznay znaczenie zada i pracy poszczególnych osób pracujcych przy produkcji odziey oraz nazwy ich zawodów np.; projktant, krojczy, szwaczka. Celem tej wycieczki byo take zrozumienie przez dzieci roli pracy zawodowej ich rodziców w yciu spoecznym. Duym zaskoczeniem dla dzieci bya ogromna ilo maszyn i urzdze technicznych, które s wykorzystywane przy takiej produkcji. Dzieci miay take okazj pozna poszczególne pomieszczenia i ich przeznaczenie. Na zakoczenie spotkania otrzymay pikne aplikacj, które zostay wykonane w obecnoci dzieci.

 

 

Ochrona ptaków w miastach

Nasze przedszkole przystpio do projektu   „Ochrona ptaków w miastach”, organizowanego wspólnie z firm MICHMAR BIRD Usugi Przyrodnicze.

Dziaania bd polegay na:

- wykonanie budek lgowych przez dzieci i ich rodziców, zawieszeniu ich na budynku oraz okolicznych drzewach przedszkola

- umieszczenie kamerki w jednej z budek i obserwacja tego  co si w niej dzieje

- prezentacje multimedialne

-spacery i obserwacja ptaków

 

W miesicu lutym zostay przeprowadzone z dziemi z naszego przedszkola zajcia z tego zakresu. Cay cykl zosta podzielony na trzy dni. W pierwszym dniu dzieci z rodzicami skaday wczeniej zamówione budki. Projekt zakupu budek sfinansowa Klub  Przyrodników ze wiebodzina w ramach tzw. ”Mikroprojektu”. Budki posu do stworzenia miejsc lgowych ptakom szczególnie:  Sikorki (bogatka, modraszka), wróbla domowego, mazurka i szpaka. Dziaania tego typu s bardzo wane, gdy coraz mniej miejsc jest do zaoenia gniazd dla ptaków w miastach. Powodów jest duo midzy innymi: niewaciwe remonty budynków gdzie gniazduj ptaki, czy wycinanie drzew dziuplastych. Kolejnym etapem byo zamontowanie budek na pobliskich drzewach i budynku przedszkola. Natomiast 28 lutego z dziemi przeprowadzono pogadank na temat ptaków w okolicy ich zagroenia, oraz jak mona im pomóc. Do tego zostay wykorzystane zajcia ze skadania i wieszania budek jako jedn z metod ochrony ptaków w miastach.

 

„wiatowy Dzie Kota”

Dzieci z naszego przedszkola jak co roku 17 lutego obchodziy  „wiatowy Dzie Kota”. W  tym dniu spotkay si z pani Ew Kozie  przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Zwierztom i Ochrony Przyrody  „Azyl” w Bartoszycach. Dziki temu spotkaniu dzieci dowiedziay si wielu ciekawych  informacji  o kotach, kocich obyczajach i nawykach. Dzieci z zaciekawieniem suchay opowieci, rozwizyway zagadki dotyczce ras kotów, dowiedziay si o sposobach waciwej opieki nad nimi. Celem spotkania byo zwrócenie uwagi na los porzuconych i bezdomnych zwierzt. To wyjtkowe spotkanie zakoczyo si rozdaniem dyplomów i przekazaniem przez dzieci karmy dla kotów, któr wraz ze swoimi rodzicami dostarczyy do przedszkola.


 

 

 

 

„Fabryka Fantazji”

17 lutego „Biedronki” i „Smerfy” wybray si na wycieczk do Fabryki Fantazji „Doroszko” w Ktrzynie. Na miejscu powita nas konsultant w. Mikoaja, który przemieni dzieci w Elfy – pomocników w. Mikoaja. „Elfy” przeszy szybki kurs wykonywania szklanych ozdób walentynkowych od „wydmuchiwania” odpowiedniego ksztatu, malowania, suszenia, obcinania i zakadania klipsów do zawieszenia. Po skoczonym kursie dzieci samodzielnie wykonay szklane upominki swoim rodzicom. Gdy nasze ozdoby suszyy si przyszed do nas w. Mikoaj i przeniós dzieci do Krainy Lodu. Tam na dzieci spotkay si Królow Lodu, która moga zamrozi niegrzeczne  dzieci w sopel lodu. Okazao si jednak, e wszystkie dzieci s grzeczne i nie byo takiej potrzeby, aby Królowa Lodu nie moga wykorzysta swoje czary wszystkie dzieci wróciy szczliwe i zadowolone do przedszkola z przygotowanymi przez siebie szklanymi upominkami.

 

 

 

 

 

Dzie Babci i Dziadka

Dzie Babci i Dziadka to jeden z najbardziej niezwykych dni w przedszkolu, kiedy moemy wspólnie z babci i dziadkiem uczci ich wito. Z tej okazji kada grupa przygotowaa program artystyczny. Dzieci recytoway wiersze, pieway piosenki, taczyy a na koniec wrczyy wasnorcznie wykonane upominki, po to aby  podzikowa w szczególny sposób swoim babciom i dziadkom za powicony czas, wspólne zabawy i spacery, za dobre rady i pomoc w trudnych chwilach. To babcia i dziadek s zawsze kiedy ich potrzebujemy. Tak wic kierujemy w ich stron nasz wdziczno, umiech, yczc zdrowia, siy, wytrwaoci oraz gorce podzikowania za  to, e s z nami.
 
 

 

Zabawa karnawaowa

Karnawa to czas zabaw tanecznych, balów maskowych, tak wic i w naszym przedszkolu 13 stycznia zorganizowalimy zabaw karnawaow. Nieodzownym elementem naszej zabawy byy stroje i przebrania, które zachwyciy nas swoj orginalnoci, barwami i kolorowymi maskami. Byy wic postacie z bajek, filmów dla dzieci a take postacie ze wiata sportu itp. Zabaw poprzedzi spektakl teatralny „Pierwsza gwiadka”, który z du dawk humoru przypomnia nam tradycj wiat Boego Narodzenia, magi i czar minionych witecznych dni. Umiech na twarzach naszych dzieci , zadowolenie i rado wiadcz o tym, e bya to wspaniaa zabawa, która dostarczya wielu wspaniaych przey i wrae.

 

 

Go  w przedszkolu –Trampolinek

„Nasz przyjaciel Trampolinek, marchewkow ma czupryn, oczy czarne jak wgielki do zabawy zapa wielki”.

Dnia 3 stycznia nasze przedszkole odwiedzi sympatyczny Trampolinek. Przedszkolaki bardzo ucieszyy si z wizyty Trampolinka, z którym chtnie zataczyy i  po przedszkolu go oprowadziy. Na pamitk tego miego spotkania zrobilimy zdjcia.


 

 


 

 

 

 Spotkania witeczne

w gr. "Biedronki","Smerfy" i "Krasnale"

 wita  Boego Narodzenia to czas wielu tradycji, zwyczajów i witecznych spotka. Najbardziej z tego powodu ciesz si dzieci  – jest to czas wykonywania ozdób  witecznych, dekorowania sal, pieczenia pierników oraz ubierania choinki. Dzieci z naszego przedszkola wczyy si w te przygotowania – zaprosiy swoich rodziców oraz innych goci do wspólnego oczekiwania na wita Boego Narodzenia. W piknie przygotowanych strojach, udekorowanej sali przygotoway przedstawienia witeczne i jasekowe, a nastpnie obdaroway swoich rodziców upieczonymi przez siebie piernikami oraz  wasnorcznie wykonanymi upominkami. Same take otrzymay duo prezentów i niespodzianek witecznych.

 Celem tych spotka byo:

- przyblienie dzieciom tradycji i zwyczajów zwizanych ze witami Boego Narodzenia

- poznanie treci i melodii kold i pastoraek powiconych tej tematyce

Zachcenie dzieci do aktywnoci twórczej , doskonalenie pamici , odwagi i miaoci.

 

Wszystkie te spotkania s dla dzieci i ich rodziców wspaniaym przeyciem i na pewno dugo pozostan w pamici.

 

„Spotkanie witeczne” z rodzicami dzieci

z grupy „Misie” 

Dnia 16 grudnia 2016 r. w grupie „Misie” odbyo si witeczne Spotkanie poczone  z warsztatami artystycznymi. Na pocztku dzieci wprowadziy wszystkich w witeczny nastrój prezentujc krótki wystp artystyczny: pieway koldy, recytoway wiersze a take taczyy. Rodzice aktywnie uczestniczyli w naszym spotkaniu: piewali wspólnie z dziemi koldy, rozwizywali zagadki witeczne. Mama Zosi Z. zaprezentowaa dwa wiersze zwizane ze witami Boego  Narodzenia-byo to bardzo wzruszajce. Cele przywiecajce temu spotkaniu to:

-wzmacnianie wizi uczuciowej z rodzicami poprzez uczestnictwo

w spotkaniu wprowadzajce w nastrój wit Boego Narodzenia;

-budzenie aktywnoci dzieci i rodziców;

-integracja grupy podczas wspólnych zaj artystycznych;

Gociem specjalnym bya pani Helena Chmielewska, która przeprowadzia w bardzo ciekawy sposób warsztaty. Pod okiem pani Heleny rodzice wspólnie ze swoimi dziemi wykonywali bombki, przyozdabiali je, kleili, a nastpnie gotowymi bombkami dekorowali choink w naszej sali. Dzieci obdaroway rodziców prezentami-samodzielnie przygotowanymi i upieczonymi w przedszkolu piernikami oraz wiecznikami. Nie zabrako na naszej uroczystoci  witego Mikoaja-przyby on do naszych milusiskich z workiem prezentów. Dzieci przywitay dugo oczekiwanego gocia piosenk, otrzymay prezenty i chtnie robiy zdjcia z Mikoajem. Mam nadziej, e ta cudowna uroczysto na dugo pozostanie  w pamici dzieci i ich rodziców.

 

 

 

 

 

 

„Jemy zdrowo i kolorowo – propagowanie pozytywnych nawyków ywieniowych”

 To temat konkursu plastycznego organizowanego przez Wydzia Kultury, Sportu, Wspópracy i Rozwoju w Urzdzie Miasta Bartoszyce i Stowarzyszenie Przyjació Opieki Paliatywnej. Celem konkursu byo graficzne przedstawienie przez dzieci zdrowych nawyków ywieniowych, które s warunkiem naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, a take sposobem zapobiegania wielu chorobom np. nowotworom. Wyrónienie w konkursie zdobya: Rozalia Sznitowska z gr. „Biedronki” i Ania Klajn z gr. „Smerfy”.

Gratulujemy!

 

 Mikoajki

6 grudnia w przedszkolu upyn pod hasem „Mikoajkowej Zumby”. Wesoa zabawa trwaa przez cay dzie a niespodzianki przygotowane dla dzieci wywoay umiech na twarzy kadego z nich. Wspania zabaw poprowadzia pani Aneta Jagieo, której serdecznie  dzikujemy.

  

Jestem przedszkolakiem

Pasowanie na przedszkolaka jest to pierwsza wana uroczysto w yciu kadego maluszka. Dnia 29 listopada dzieci z  gr. „Jeyki” zaprezentoway swój pierwszy program artystyczny, na który zaprosiy rodziców i najbliszych. Dzieci piknie recytoway wiersze, pieway oraz taczyy. Wykazay si równie wielk odwag wystpujc przed tak liczn publicznoci. Punktem kulminacyjnym spotkania byo lubowanie dzieci. Po jego zoeniu pani Dyrektor zaczarowanym oówkiem pasowaa maluszków na przedszkolaka. lubowanie zoyli równie rodzice wobec swoich dzieci. Przedszkolaki otrzymay dyplomy, medale i drobne upominki. Na zakoczenie by sodki poczstunek przygotowany przez rodziców. Mamy nadziej, e ta mia uroczysto na dugo zostanie w pamici dzieci i ich rodziców. 

 

 

Andrzejki 

Andrzejki to stary ludowy zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Wróby czyniono w Wigili witego Andrzeja, miay one da odpowied na dugo oczekiwane pytania. Obecnie andrzejki s wietnym pomysem do wesoej zabawy. 

25 listopada w naszym przedszkolu odbya si zabawa andrzejkowa pena magii, wrób i zabaw przy muzyce. Dzieci mogy pozna swoj blisz i dalsz przyszo. Nie zabrako lania wosku przez klucz, przekuwania serduszek z imionami, wycigu butów itp. Wróby przeplatane byy tacem przy skocznej muzyce granej przez zespó „Koda”.W chwilach przerwy dzieci mogy spróbowa sodkoci i  owoców przygotowanych przez rodziców. Oczywicie wszystkie wróby traktowane byy z przymrueniem oka jak pretekst do dobrej zabaw, która dostarczya dzieciom wiele radoci.

 

 

Pasowanie na przedszkolaka

22 listopada w gr. „Misie” odbya si uroczysto „Pasowania na przedszkolaka” poniewa do grupy tej doczyo jedenacioro nowych dzieci. W uroczystoci udzia brali rodzice dzieci pasowanych, zaproszeni gocie oraz pani Dyrektor. Dzieci w odwitnych strojach zaprezentoway program artystyczny – recytoway wiersze, pieway piosenki, taczyy  oraz rozwizyway zagadki. Wszystkie dzieci byy pogodne, radosne i dumne z siebie. Najwaniejszym punktem by „Akt pasowania”, którego dokonaa pani Dyrektor za pomoc magicznego oówka. Kade dziecko pasowane na przedszkolaka otrzymao dyplom oraz upominki.Na zakoczenie uroczystoci wszystkie dzieci skorzystay ze sodkiego i owocowego poczstunku przygotowanego przez przedszkole. Wzruszenie rodziców oraz umiech na twarzach naszych „Misi” utwierdza w przekonaniu, e warto organizowa takie spotknia z udziaem rodziców.

 

„Poznajemy zawody rodziców”

To cykl spotka organizowanych w gr. „Biedronki”, które maj na celu przyblienie dzieciom charakter pracy zawodowej ich rodziców i poznania roli, jak peni w yciu spoecznym. Tak wic dnia 09.11.2016 odbyo si spotkanie z pani Monik, która pracuje w laboratorium. Dzieci poznay, na czym polega praca laborantki, czym zajmuje si na co dzie tzn, „Co to s bakterie?, Dlaczego wykonuje si badania bakterii? Itp. Wanym elementem spotkania byo take uwiadomienie dzieciom, jak wazny jest np. zdrowy tryb ycia tj, odpowiednie odywianie, zabiegi higieniczne (mycie rak) - ich systematyczno , co pozwala zapobiega powstawaniu bakterii, odpowiedzialnych za wiele chorób.

 

Midzynarodowy Dzie Praw Dziecka

Dnia 18 listopada w naszym przedszkolu obchodzilimy Midzynarodowy Dzie Praw Dziecka. Celem zabaw przeprowadzonych w grupach byo, uwiadomienie dzieciom, ze niezalenie od koloru skóry, miejsca zamieszkania i wasnych zainteresowa kade dziecko ma swoje prawa np.: prawo do zabawy, mioci, poznawania wiata, ycia w rodzinie. Podczas tych zaj dzieci poznaway znaczenie takich okrele jak: godno osobista, przyzwoito, tolerancja, szacunek itp. W tym dniu dzieci  wykonay plakaty  „Mam prawo do….”, który informuje wszystkich, jakie prawa maj dzieci.

 

 

Wycieczka do Stray Poarnej w Bartoszycach

Dnia 1 czerwca dzieci z gr. „Jeyki” i „Krasnale” odwiedziy obiekt Stray Poarnej w Bartoszycach. Zwiedziy budynek stray (stoówk, siownie, miejsce do odpoczynku), obejrzay samochody oraz sprzt straacki. Z wielkim zainteresowaniem suchay opowieci straaków o swojej pracy, dowiedziay si w jakich okolicznociach mona wzywa Stra Poarn i utrwaliy numer 112. Dzieci mogy przymierzy hem straacki, wej do pojazdu straackiego, obejrze z bliska sprzt uywany w trudnych warunkach podczas gaszenia poaru. Du atrakcj dla dzieci by próbny alarm poarowy, który zosta zaprezentowany przez straaków. 

Dzikujemy Straakom za umoliwienie poznania ich codziennej pracy.  

 

 

 

Konkurs ekologiczny

„Robi co dobrego dla rodowiska” 

W ramach realizacji zada z obszaru „Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole- modzi ekolodzy” Zakad Gospodarki Odpadami w Bartoszycach ogosi konkurs , który polega na wykonaniu zdjcia dziaa i zachowa przedstawiajcych „co dobrego na co dzie dzieci robi dla rodowiska naturalnego”. Celem tego konkursu jest przede wszystkim ksztatowanie wiadomoci ekologicznej dzieci i promowanie postaw proekologicznych. W konkursie udzia wziy dzieci z gr. „Biedronki” – Ania, Ada i Krzy, które zostay wyrónione i otrzymay wspaniae nagrody. GRATULACJE !

 

  

 

„wito drzewa”

Nasze przedszkole po raz kolejny uczestniczyo w akcji  „wito drzewa” przypadajce 10 padziernika. W tym dniu by u nas pan leniczy – opowiedzia dzieciom o swojej pracy i znaczeniu drzew w naszym yciu. Dzieci poznay budow drzewa, rozpoznaj i nazywaj nie które gatunki drzew. Na zakoczenie spotkania pan leniczy wspólnie z dziemi posadzi drzewka na placu przedszkolnym. Uwieczeniem tego spotkania byy prace plastyczne dzieci wykonane rónorodn technik. 

 

Dzie Edukacji Narodowej

Dzieci z naszego przedszkola nie zapomniay o wiecie Edukacji Narodowej. Grupa „Smerfy” z tej okazji zaprosia wszystkich pracowników na krótki program artystyczny – wierszem, tacem i piosenk wyraziy wdziczno za trud i serce okazane w codziennej pracy z dziemi. Na zakoczenie wrczyy przepiknie wykonane przez siebie laurki wszystkim pracownikom przedszkola

 

Pomagamy zwierztom lenym 

Zima to szczególnie trudny okres dla zwierzt. W tym czasie wielokrotnie rozmawiaymy z dziemi na temat koniecznoci dokarmiania zwierzt.W zwizku z tym naszym przedszkolu zorganizowana zostaa zbiórka karmy dla zwierzt lenych. Realizacja tego zadania miaa na celu ksztatowanie u dzieci takich cech jak: empatia, obowizkowo, szacunek nie tylko dla ludzi ale i zwierzt.Dzieci przynosiy ziarno, marchew, ziemniaki, i wiele innych warzyw a take odzie i kasztany. Wszystko co zebralimy zostao przekazane myliwym z Koa owieckiego „ Szarak” z którym wspópracujemy od kilku lat. Podczas spotkania dzieci uczestniczyy w pogadance na temat zwierzt yjcych w lesie, sposobu dokarmiania ich zim oraz funkcji jak peni myliwi. Dowiedziay si,równie, e w lesie s paniki, do których przychodz godne zwierzta. Szczególnie kiedy ziemia pokryta jest niegiem , trudno im znale co do jedzenia. Dlatego cieszymy si ,e nasze przedszkolaki i ich rodzice czynnie wziy udzia w tej akcji. W podzikowaniu za zaangaowanie w zbiórk myliwi przekazali dzieciom mae niespodzianki. 

 

Próby bicia rekordu w resuscytacji kreniowo-oddechowej

Dnia 17 padziernika na Placu Konstytucji 3 Maja przy fontannie Stowarzyszenie "mali Wielcy ratownicy" i Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Bartoszycach zorganizowaa „Próby bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji kreniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomów. W tym spotkaniu uczestniczyy suby mundurowe, sztab kryzysowy oraz szkoy i przedszkola. Dzieci i modzie wiedziay jak udzieli pierwszej pomocy i jak wane ma to znaczenie dla zdrowia i ycia czowieka.

  

 

Poznajemy zawody rodziców

21 padziernika dzieci z gr. „Biedronki” odwiedziy Jednostk Wojskow w Bartoszycach. Podczas której poznay zadania jakie speniaj onierze na rzecz spoeczestwa a take jak wan rol w JW. penia pracownicy cywilni. Dzieci odwiedziy take Sal Tradycji JW., w której miay moliwo poznania kilku faktów historycznych dotyczcych powstania oraz funkcjonowania 20 BrygadyZmechanizowanej. Du atrakcj byo równie zapoznanie si ze zbiorami urzdze technicznych, sprztu RTV, projektorów filmowych, bajek, gramofonów, maszyn do pisania itp., co sprawio ogromne zainteresowane wród dzieci. Na zakoczenie dzieci odwiedziy hal sportow w której zostan zorganizowane w okresie wiosennym zawody sportowe dla dzieci.

 

 

Ekologiczne spotkanie z przedstawicielem ZGO 

Dnia 25 padziernika odbyy si zajcia w gr. „Biedronki” i „Smerfy” z udziaem pracownika ZGO, podczas których dzieci poszerzyy i utrwaliy swoja wiedz na temat  postaw proekologicznych takich jak: segregacja mieci, oszczdzanie wody, energii elektrycznej, wykorzystanie energii odnawialnej oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Takie zajcia i zabawy s pomocne w ksztatowaniu odpowiednich zachowa, które bd rzutoway na stan naszego otoczenia w przyszoci przez co dzieci mog bardziej zrozumie ich sens.

 

 Jesienny bal

„Jesie to pikny czas – do zabawy wzywa nas. I do taca i do piewu , chtnych przedszkolaków znajdzie si tu wielu”. Dnia 28 listopada odby si w naszym przedszkolu „Jesienny bal”. W tym dniu rodzice przygotowali dzieciom pomysowe i kolorowe jesienne stroje. Na balu bawiy si: wiewiórki, jeyki, listki, wesoe dynie, grzybki, jarzbinki itp. Dzieci z gr. „Biedronki” przygotoway przedstawienie pt. ”Kolorowe listki”. Wspólnym piewem dzieci zaprosiy do zabawy Pani Jesie, która przygotowaa dzieciom wiele atrakcji. Odby si Quiz o tematyce jesiennej, byy zagadki dotyczce darów jesieni a take konkurs dla pa – obieranie jabek. Byy barwne korowody, wyki, kólka i kóeczka. Odbya si równie prezentacja jesiennych strojów. Wszystkie dzieci wspaniale si bawiy. Na zakoczenie balu Pani Jesie podarowaa kadej grupie kosz jabek.

 

Bezpieczny przedszkolak

Dnia 28 wrzenia w naszym przedszkolu odbyo si spotkanie z policjantami. Celem spotkania byo przypomnienie zagadnie dotyczcych bezpiecznego poruszania si w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu oraz zasad poruszana si pieszego w ruchu drogowym. Przypomniay równie jak naley si zachowa w kontaktach z obcymi ludmi i do kogo zwraca si o pomoc w sytuacji zagroenia. Przedszkolaki z duym zainteresowaniem suchay rad policjantów i chtnie odpowiaday na ich pytania. W podzikowaniu za mie spotkanie  dzieci wrczyy policjantom kwiaty. 

 

 

„Ksika moim przyjacielem”

Dzieci z gr. „Biedronki” i  „Smerfy” odwiedziy Bibliotek Dziecic, w której obejrzay pokaz multimedialny bajki „Szewczyk Dratewka” zaprezentowany przez pani Barbar Knifka z Biblioteki Pedagogicznej. Oprócz tego rozwizyway zagadki zwizane z  treci bajki przy pomocy komputera, lecz gównym celem wycieczki do biblioteki, byo zaoenie karty czytelnika, dziki której systematycznie dzieci bd wypoycza ksiki.  Przedtem jednak dowiedziay si od panie bibliotekarki, jakie obowizuj zasady wypoyczania ksiek, a przede wszystkim zapoznay si z rónymi pozycjami i rodzajami ksiek dla dzieci. Przedszkolaki bd miay moliwo poznawania rónych pozycji, o rónej tematyce, co pozwoli wzbogaci ich wiedz, zainteresowania i ksztatowa nawyki codziennego obcowania z ksik.  

 

 

 Dzie Przedszkolaka

"Dzie Przedszkolaka jest wanie dzisiaj. To wito Ani ,Basi i Krzysia…" Ogólnopolski Dzie Przedszkolaka przypadajcy 20 wrzenia nasze przedszkole obchodzio w poczeniu z tradycj "wita Pieczonego Ziemniaka".  W tym dniu w naszym przedszkolu byo hucznie i radonie. Wszyskie dzieci wspólnie odpieway „Hymn przedszkolaka” i wystrzelili symboliczne konfetti.  Dzieci miay okazj do zabaw integracyjnych , pracy zespoowej podczas tworzenia portretu ziemniaka w poszczegolnych grupach i tanecznych. Nie zabrako równie zawodów sportowych z ziemniakiem w roli gównej. Caej uroczystoci towarzyszyy doskonae humory. Rado i miech widoczny na twarzach dzieci wiadczyy o wspaniaej zabawie.  Nastpnie zmczone, ale szczliwe przedszkolaki miay okazj zje pieczone kiebaski i ziemniaki -  puste talerzyki wiadczyy o dobrym apetycie po intesywnej zabawie.. "Dzie Przedszkolaka" i "wito Pieczonego Ziemniaka”- dostarczyy wszystkim dzieciom wielu miych  wrae i na pewno bd je dugo i ciepo wspomina. Przypomnieniem tego wita jeszcze przez duszy okres czasu bd „Ziemniaki- cudaki” wykonane przez starsze grupy wiekowe, wyeksponowane na holu naszego przedszkola .

 

 

 
do gry | modyf: Anna Podhalska 2017-09-24, 19:32 | 10832 odson
Odsony: 67015 :: Dzisiaj: 73 :: Online: 4 :: | administracja