POLITYKA PRYWATNOCI
      | modyf: 2016-09-26, 17:52 | 2397 odson
serwiszglossie
„Mali chemicy w przedszkolu”  

Dzieci z grupy „Misie” i „Krasnale” miay okazj wzi udzia w lekcji chemii przygotowanej przez gimnazjalistów z Gimnazjum nr.1 w Bartoszycach i ich opiekuna pani Joanny Garwoliskiej. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem obserwoway dowiadczenia chemiczne. Odwani pod nadzorem opiekuna gimnazjalistów samodzielnie wykonywali niektóre z dowiadcze. Spotkanie miao na celu przyblienie przedszkolakom „wiata” chemii, zapoznanie z podstawowymi pojciami chemicznymi i rozwijanie zainteresowa.

Agata Kuda, Szymon Brudzyski, Izabela Puran przedstawiali dowiadczenia:

1)Kameleon -zmiana koloru roztworu

2) Baloniki: pompowanie baloników dwutlenkiem wgla

3)Gaszenie wiec w akwarium dwutlenkiem wgla otrzymanym z sody i octu

4) Spalanie magnezu

5)Pasta dla sonia-otrzymanie substancji wygladajcej jak pasta do zbów dla sonia

6)Wskaniki chemiczne-obserwowanie jak roztwory wodne kwasów i zasad zmieniaj zabarwienie pod wpywem wskaników

7) Lokomotywa-otrzymanie dymu z lokomotywy

8)Wybuch-spalenie wodoru z charakterystycznym odgosem wybuchu

Na koniec wspólnie zapiewalimy piosenk o naszej planecie Ziemi bawic si w ukad soneczny z wykorzystaniem sylwet rónych planet.

 Kto wie, moe które z naszych milusiskich zostanie kiedy sawnym chemikiem?

  

Olimpiada Sportowa

Dnia 10 czerwca w hali sportowej Szkoy Podstawowej nr 7 odbya si VII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, zorganizowana przez Integracyjne Przedszkole nr.4 w Bartoszycach. Wielkie emocje nie opuszczay zawodników i organizatorów. W olimpiadzie uczestniczyy dzieci z wszystkich przedszkoli z naszego miasta - cznie 6 druyn. Zawody rozpoczto ceremoni wprowadzenia druyn, krótk rozgrzewk i zoeniem przyrzeczenia sportowego. Oficjalnego otwarcia dokonaa pani Anna Trzciska Dyrektor Integracyjnego Przedszkola nr.4. Nad caoci czuwaa kadra pedagogiczna z Integracyjnego Przedszkola nr.4, którzy nie strudzenie zagrzewali do sportowej walki. w tym duchu rozpoczto sportowe zmagania. Zawodnikom sekundowali sdziowie, czuwajc nad poprawnoci i ocen poszczególnych konkurencji. Dzieci z wielk radoci i zaangaowaniem bray udzia w przygotowanych konkurencjach miedzy innymi: bieg z przeszkodami, rzut woreczkiem do celu. Wszyscy wietnie si bawili uczestniczc w poszczególnych konkurencjach. W oczekiwaniu na wyniki Olimpiady czas umiliy wystpy artystyczne dzieci z Integracyjnego Przedszkola nr.4. Po ogoszeniu wyników okazao si, e nasza druyna zaja I miejsce. Do przedszkola  dzieci wróciy z pucharem, dyplomami i zotymi medalami. Dzikujemy organizatorom za wspania zabaw. 

 

 

 

Wycieczka do Paacu i Folwarku w Galinach

W dniach 7 i 8 czerwca dzieci z gr. "Krasnale, "Biedronki" i "Smerfy" wybray sie na wycieczk do Galin. Celem wycieczki bya integracja dzieci i dobra zabawa poczona z edukacj przyrodnicz. Dzieci miay moliwo udziau w praktycznej lekcji w terenie "Zwierta gospodarskie dawniej i dzi", która miaa na celu zapoznanie dzieci z gatunkami i rasami zwierzt hodowlanych w dawnych gospodarstwach rolnych oraz warunkami utrzymania koni, kóz, owiec. Najwieksz atrakcj dla dzieci okazaa si moliwoc przejadki  wozem poczona ze zwiedzaniem pieknej okolicy: ki, pastwiska i stawów. Dzieci miay take czas na wspóln zabaw na placu zabaw. Podczas wycieczki wszystkim dopisywa dobry humor i pikna soneczna pogoda.

 

 Festyn rodzinny

Dnia 3 czerwca odby si w naszym przedszkolu Festyn Rodzinny. Festyn rozpocza pani dyrektor Krystyna Liberna, która przywitaa zgromadzonych goci i naszych przedszkolaków. Nastpnie zosta ogoszony wynik konkursu plastycznego pt. „Moja ulubiona bajka”. Po wrczeniu przez pani dyrektor  dyplomów i nagród,  pani Aneta Jagieo Zumb kids zaprosia dzieci i ich najbliszych do wspólnej zabawy. Dalsz cz zabawy poprowadzia grupa  Animacyjna „Reklama na wczoraj”. Byy wspólne zabawy przy muzyce a take rónego rodzaju konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców midzy innymi: przeciganie liny, Kwoka i jastrzb, zbijak. Do dyspozycji dzieci byy rozoone dwie gigantyczne gry planszowe, dziki którym dzieci mogy przenie si w wiat fantazji. Duym zainteresowaniem cieszy dmuchany zamek do skakania. W czasie festynu nie zabrako równie pokazu pojazdów policji, a take pokazu i nauki udzielania pierwszej pomocy z udziaem fantomów zorganizowanych przez ratowników z firmy Al.-med. Miym przerywnikiem w czasie festynu okazay si wystpy: Izy Wus z tat którzy wspólnie zapiewali piosenk pt.”Powiedz mi tato” i pani Ani Guttmann z córka Maj która zapiewaa piosenk pt. „Jestem mam” . W czasie festynu mona byo spotka duego pluszowego Misia i Minionka z którym mona byo wspólnie si pobawi i zrobi zdjcie. Najwiksza atrakcja okaza si kcik malowania twarzy. Gdy kto poczu si godny  lub spragniony  móg skorzysta z kcików kulinarnych na których nie zabrako kiebasek z grilla, bigosu, gofrów i ciast które upiekli rodzice. Festyn rodzinny okaza si dla dzieci ródem wielkiej radoci do wspólnej zabawy z rodzicami. Dzikujemy wszystkim za wspóln zabaw i pomoc rodziców przy jej organizacji.

 

 

 

 

Dzie Mamy i Taty

"Cudownych rodziców mam" pod takim hasem w naszym przedszkolu odbyy sie uroczystoci z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci z wszystkich grup przygotoway pod kierunkiem swoich pa program artystyczny dla swoich rodziców, recytoway wiersze, pieway, tanczyy a nastepnie wrsczyy wsnorcznie wykonane upominki.Rodzice z wielkim wzruszeniem suchali swoich pociech. Pojawiy sie zy wzruszenia ale nie zabrako te usmiechu. Ten dzie na dugo pozostanie w naszej pamici.

 

 

"Caa Polska czyta dzieciom"

W ramach trwajcej akcji "Caa Poska czyta dzieciom" grupa "Krasnale" uczestniczya w gosnym czytaniu , które miao miejsce w Bibliotece Dzieciecej. Jest to XV Ogólnopolski Tydzie Czytania dzieciom, który nosi haso "Czytanie uskrzydla". Dzieci wysuchay bajki pt. "Lusia - Gdzie jeste?" czytanej przez pana Grzegorza Monkiewicza. Poprzez codzienny kontakt z ksiak  dzieci mog uwiadomic sobie jaka rol peni ona w yciu czowieka, jakie wartoci i walory moe kady z nas zaczerpa z ksiek, które s nieodwracalnym elementem naszego ycia.

 

Midzynarodowy Dzie Bionorodnoci

Dnia 20 maja w naszym przedszkolu odbyo si spotkanie wszystkich przedszkolaków i ich pa na wspólnej "zielonej lekcji" dnorodnoci naszej planety. Miao ono na celu zwiekszenie wiadomoci w zakresie rónorodnoci biologicznej otaczajacego nas wiata oraz ksztatowanie postaw proekologicznych. Dzieci aktywnie uczestniczyy w zabawie wykazujc sie ogromn wiedz na temat ekologii. Spotkanie rozpoczo si prezentacj multimedialn i przedstawieniem przez dzieci z grupy "Krasnale" i "Biedronki" inscenizacji ukadu sonecznego, aby lepiej zrozumie czym jest planeta Ziemia i jakie ywioy s jej nieodzown czci. Nastpnie pezdszkolaki rozwizyway zagadki dotyczce ycia i jej minych rodowiskach na niej istniejcych. "Zielon lekcj" zakoczylimy wspón zabaw i piewem o zielonej planecie jak jst Ziemia.

 

 

KONKURS CZYTELNICZY „W KRAINIE BAJEK”

Dnia 19 maja w grupie „Biedronki” odby si konkurs wiedzy o bajkach pod hasem: „W KRAINIE BAJEK”. By on podsumowaniem Programu przedszkolnej edukacji czytelniczej „Z ksik atwiej”.

Celem programu byo:

1)   Ksztacenie nawyków czytelniczych

2)  Zapobieganie uzalenieniu od telewizji i komputerów

3)  Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, estetycznego i moralnego, ksztatowanie postaw dziecka oraz budzenie wyobrani

Konkurs prowadzia „Bajkowa Wróka”, która zabraa dzieci w bajkow podró wyznaczajc poszczególnym zespoom zadania dotyczce znajomoci przeczytanych bajek.

Do zada tych naleao:

-Rozwizywanie zagadek dotyczcych znanych bajek

-Pytania zwizane z treci bajki

-„Czarodziejski worek” z rónymi rekwizytami – zadaniem dzieci byo podanie tytuu bajki, z której pochodzi dany rekwizyt

-Ukadanie bajkowych puzzli

-Rozpoznawanie tytuów bajek na podstawie przeczytanego fragmentu

-„Kopciuszek” – segregowanie do dwóch pojemników grochu i fasoli.

Nie zabrako równie zabaw ruchowych przy muzyce. Za wykonane zadania Komisja konkursowa w skadzie: Krystyna Liberna - Dyrektor Przedszkola, Anna Podhalska - nauczyciel, podliczya punkty i przedstawia wyniki.Na zakoczenie wszystkie dzieci biorce udzia w konkursie otrzymay dyplomy oraz nagrody.

 

 

 

Midzynarodowy Dzie Taca

Dnia 29.04. 2016r obchodzilimy w naszym przedszkolu Midzynarodowy Dzie Taca poczony  z porywajcymi rytmami Zumby. Dzieci bardzo chtnie uczestniczyy we wspólnej zabawie, któr poprowadzia pani Aneta Jagieo – instruktor zumby. Celem spotkania byo aktywne wychowywanie dzieci poprzez ruch, który ksztatuje i rozwija sprawno fizyczn, kreatywno i pami.  Dzikujemy pani Anecie za wietn zabaw.

 

 

 

 

 

 

Tydzie patriotyczny

W ramach obchodów tygodnia patriotycznego w naszym przedszkolu odbyy si zajcia podczas, których dzieci poznay symbole narodowe (flaga, godo, hymn) i ch znaczenie dla kadego Polaka. Dzieci wykonyway pace plastyczne, uczyy si wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej a take prowadzone byy rozmowy na temat obchodów wit Narodowych ( wito Pracy,  Flagi i Konstytucji 3 maja).

 

 

 

Wycieczka do Wysieki

Po cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami ZGO (realizacja programu ekologicznego) dzieci z grupy "Biedronki" i "Smerfy"" pojechay na wycieczk do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK Wysieka. Podczas zwiedzania cieki ekologicznej dzieci poznay miejsce pracy ludzi, w którym skadowane s odpady oraz dowiedziay si co sidzieje ze mieciami.Dowiedziay si midzy innymi ile lat rozkadaja sie butelki plastikoowe , ile potrzeba butelek plastikowych aby wykona bluz z polaru. Dzieci miay równie moliwoc obejrzenia maszyny, która prasuje butelki plastikowe oraz sal w której znajduj si  stare sprzty: telefony, radia, magnetofony, itp.. Bardzo dzikujemy pni Ninie Dekert za ciekawie przeprowdzone zajecia i mozliwoc zwiedzenia pbiektu.

 

„Tajemnicze ycie pszczó” - spotkanie z pszczelarzem

Dnia 26.04.2016r. odbyo si w naszym przedszkolu spotkanie z panem Tomaszem Jdruszakiem, który zajmuje si pszczelarstwem. Nasz go bardzo ciekawie opowiada o swojej pasji. Wszystkie przedszkolaki uwanie suchay opowieci o tym jak powstaje miód i  z czego si go otrzymuje.. Kade dziecko mogo z bliska obejrze  te urzdzenia i przymierzy kapelusz ochronny. Dzieci poznay wiele tajemnic z ycia pszczó  i ich znaczenia w przyrodzie. Nasz go chtnie odpowiada na pytania przedszkolaków. Wielk atrakcj spotkania byy przedmioty, które potrzebne s pszczelarzowi: kapelusz ochronny oraz urzdzenia do pozyskiwania miodu. Dzikujemy panu Tomkowi za tak interesujce spotkanie.

  

 

wiatowy Dzie Ziemi  

22 kwietnia w naszym przedszkolu po raz kolejny odbya si uroczysto z okazji  „wiatowego Dnia Ziemi”. Celem spotkania byo:

·       - Rozwijanie troski o obecn i przysz jako ycia na ziemi

·       - Zintegrowanie grup przedszkolnych

·       - Dostarczenie okazji do dobrej zabawy.

W ramach obchodów „wiatowego Dnia Ziemi” w naszym przedszkolu zosta rozstrzygnity konkurs ekologiczny, midzygrupowy, który ogosia pani dyrektor Krystyna Liberna. Konkurs trwa od 8 stycznia do 25 marca 2016r.

I miejsce zaja grupa „Krasnale” zebraa 147 kg zuytych baterii

II miejsce grupa „Jeyki” – 65 kg zuytych baterii

III miejsce grupa „Misie” – 35 kg zuytych baterii.

Bardzo serdecznie dzikujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za ogromne zaangaowanie w nasz konkurs. Miym akcentem spotkania bya prezentacja dzieci z wszystkich grup naszego przedszkola. Dzieci zapieway piosenki i recytoway wiersze oraz zataczyy dla Pani Ziemi. Nie zabrako równie zagadek ekologicznych i zabaw ruchowych. Na zakoczenie spotkania wszystkie przedszkolaki zoyy nasze planecie – Ziemi obietnic, e bd zawsze o ni dba. 

 

 

wiatowy Dzie Wody

"Lepsza woda - lepsza praca" haso obchodów wiatowego Dnia Wody. Dzieci z gr. "Krasnale" uczestniczyy w zajciach zorganizowanych przez Bibliotek Miejsk Oddzia dla Dzieci i Modziey, podczas których obejrzay prezentacj multimedialn o znaczeniu wody w yciu czowieka, rolin, zwierzat ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczno jej oszczdzania. W spotkaniu uczestniczy przedstawiciel "Cowik-u", który przybliy dzieciom "Skd si bierze woda". Ponadto dzieci wykonay dowiadczenia z wod, w których niezbedne byo 5 zmysów czowieka a mianowicie: smak, zapach, dotyk, wch, wzrok.

 

Pierwszy Dzie Wiosny

Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stae wpisay si w kalendarz imprez i uroczystoci przedszkolnych. W tym roku przedszkolaki z grupy "Krasnale" i "Smerfy" pod kierunkiem pani Ireny Dyki i Jadwigi Zajc przygotoway inscenizacj pt."Gdzie jeste wiosno ?" dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola. Po wystpie wszystkie dzieci przebrane w kolorowe koszulki wziy udzia w zorganizowanej zabawie. Nie zabrako równie ekologicznej "Marzanny", któr wykonay nasze przedzkolaki. Aby tradycji stao si zado przedszkolaki poegnay zim i wraz z "Marzann" i gonym piewem powitay wiosn. yjc ekologicznie pikna "Marzanna" wraz z wiosn zostaa w naszym przedszkolu jako symbol zimy.

 

 

Spotkanie z bajk 

Dnia 11 marca dzieci z grupy  "Biedronki" odwiediedziy Miejsk Bibliotek Oddzia dla Dzieci  Modziey w Bartoszycach, w której obejrzay pokaz multimedialny bajki "Wróki" Chrles'a Perlautta. Na zakoczenie spotkania dzieci wcieliy si w role aktorów i przedstawiy wasn interpretacj bajki. Za rekwizyty posuyy im wasnorcznie wykonane kukieki.

 

 

Wycieczka do Przedsibiorstwa „BART-DRUK” w Bartoszycach

W ramach realizacji Programu przedszkolnej edukacji  czytelniczej „Z ksik atwiej” dnia 10 marca 2016 r. dzieci z grupy „Biedronki” wraz z paniami wybray si na wycieczk do przedsibiorstwa „Bart-Druk” w Bartoszycach. Dzieci zobaczyy  tam lini produkcyjn papieru i opakowa z tektury, maszyny papiernicze, sposób klejenia elementów styropianowych do zabezpieczania wyrobów owietleniowych. Obserwoway równie  proces rozcinania, skadania, sortowania duych arkuszy kartonu. Duym zainteresowaniem dzieci cieszyo si pomieszczenie, w którym drukowane byy instrukcje, etykiety i  inne rzeczy. Wielkie maszyny przycigay wzrok dzieci, które mogy zaobserwowa prac maszyn poligraficznych nowoczesnego typu sterowanych komputerowo. Przedszkolaki zwiedziy równie wielkie hale, w których magazynowane s i przechowywane wyroby papiernicze. Dzieci wróciy z wycieczki bardzo zadowolone.

 

 

„wiatowy Dzie Kota” 

Dnia 17 lutego w naszym przedszkolu wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Zwierztom i Ochrony Przyrody  „Azyl” obchodzilimy „wiatowy dzie kota”. Pani Ewa Kozie opowiedziaa dzieciom jak naley opiekowa si i prawidowo ywi koty. Dzieci uczestniczy w zabawach i konkursach: naladoway zachowanie kotów, oglday ilustracje przedstawiajce koty, rozwizyway zagadki o najpopularniejszych bajkowych kotach. W trakcie zabaw pani Monika Sadowska i pani Jolanta Dowejko  maloway dzieciom na rkach róe koty-kotki i kocury. Odby si równie  konkurs plastyczny pt. „Bajkowy kotek ”w którym dzieci bardzo chtnie wzity udzia.. Na zakoczenie spotkania dzieci  przekazay przedstawicielom Stowarzyszenia „Azyl”  zebran w przedszkolu ywno dla bezdomnych kotów. Celem spotkania byo propagowanie zasad opieki nad kotami, zwrócenie uwagi na rol kota w yciu czowieka oraz pomoc kotom, które znajduj si w schronisku. Dzikujemy paniom ze  Stowarzyszenia „Azyl” za wspóln zabaw, a rodzicom za pomoc w zbiórce ywnoci.

 

 

Dzie Babci i Dziadka 

Babcia i dziadek to bardzo wane osoby w yciu kadego czowieka, dlatego dzieci z naszego przedszkola zaprosiy swoje babcie i dziadków na uroczysto z okazji ich wita. Dzieci zaprezentoway program artystyczny, recytoway wiersze, pieway, taczyy a nastpnie wrczyy wasnorcznie wykonane upominki. Niejednej babci i dziadkowi ezka zakrcia si w oku. Z dum patrzyli na swoje wnuczta, które woyy wiele wysiku w to, aby jak najlepiej wyrazi swoj mio i szacunek. Nastpnie dzieci zaprosiy swoich dziadków na poczstunek, który przygotowali rodzice. Mamy nadziej, e ten dzie na dugo pozostanie w pamici zarówno dzieci jak i dziadków.

 

 

 

Dzie Babci i Dziadka

w Bibliotece Miejskiej Oddzia dla dzieci i modziey

w Bartoszycach

 

Dnia 19 stycznia dzieci z gr. „Biedronki” uczciy Dzie babci i Dziadka w towarzystwie zaprzyjanionych z bibliotek pa z Uniwersytetu III wieku. Dzieci pod kierunkiem swojej pani przygotoway krótki program artystyczny oraz wykonay wasnorcznie laurki dla babci i dziadka. Panie z Uniwersytetu III wieku równie miay dla dzieci  niespodziank. Zaprezentoway autorsk interpretacj wierszy Juliana Tuwima „Lokomotyw” oraz „Rzepk” z udziaem dzieci. Wszyscy wietnie si bawili. By to mile spdzony czas, peen umiechu i roci.

 

 

 

 

  Bal karnawaowy

Bal karnawaowy to dzie niezwyky, bardzo wyczekiwany przez przedszkolaków. Taki bal odby si równie w naszym przedszkolu 8 stycznia. Niezliczone ksiniczki, Elzy, kotki, motyle, piraci, onierze, policjanci, spider-men,  a take inne postacie z bajek bawiy si wietnie, uczestniczc we wspólnych zabawach i konkursach. W tym dniu dzieci miay moliwo wykonania  pamitkowych zdj.  Dzikujemy rodzicom za zaangaowanie si w przygotowaniu piknych strojów dzieciom.         

 

 

 

 

 

Jaseka 

Okres przedwiteczny jest dla naszych milusiskich czasem szczególnym. W yciu przedszkolaka dziej si wtedy rzeczy magiczne. Sale zamieniaj si wystrój na zimowo-witeczny a wokó rozbrzmiewaj melodie kold. Atmosfer wit Boego Narodzenia w szczególnoci oddaj przedstawienia Jaseek, które w naszym przedszkolu na stae weszy do kalendarza rodzinnych imprez. W specjalnie przygotowanych strojach oraz piknej scenografii nawizujcej do Betleje, dzieci przedstawiy sceny z narodzin Jezusa. Mali aktorzy z duym przejciem i powieceniem odtworzyli swoje role a licznie zgromadzeni gocie po zakoczonym wystpie nagrodzili swe pociechy gromkimi brawami. Popyna moc ycze a rodzice i dzieci zostali obdarowani prezentami. 

 

 

 "Mikoajkowe czytanie"

8 grudnia odbya si IX edycja „Mikoajkowe czytanie”, które jest organizowane przez Miejsk Bibliotek Publiczn oddzia dla Dzieci i Modziey w Bartoszycach. Celem spotkania byo podsumowanie czytelnictwa i rozdanie nagród dla najbardziej aktywnych czytelników  z bartoszyckich przedszkoli.  Dzieci z gr. „Krasnale” i „Biedronki” z naszego przedszkola uwietniy spotkanie programem artystycznym, wprowadziy witeczny nastrój i zachciy do rozmów z Mikoajem. Spotkanie zakoczya wspólna zabawa. 

 

 

Mikoajki z Zumb kids

„Mikoajki” –to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Czas oczekiwania na Mikoaja upyn dzieciom szybko, dziki wspólnej zabawie przy Zumbie kids, któr poprowadzia pani Aneta Jagieo. Mikoaj nie zawiód dzieci i przyszed do naszego przedszkola z workiem penym prezentów. Wspólna zabawa i rozmowy z Mikoajem zostan na dugo w pamici naszych przedszkolaków.

 

  

Jestem ju prawdziwym przedszkolakiem

 Jak co roku w naszym przedszkolu w grupie „Jeyki” odbyo si uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka”. Uroczysto odbya si w obecnoci zaproszonych goci oraz rodziców. By to szczególny dzie dla dzieci, które  po raz pierwszy wystpiy przed licznie zgromadzon publicznoci. Impreza rozpocza si od uroczystego wejcia wszystkich przedszkolaków. Nastpnie w przygotowanym przez nauczycielk programie artystycznym piknie ubrane dzieci wesoo prezentoway swoje umiejtnoci: wokalne, recytatorskie i taneczne. Po wystpie odbya si „ceremonia” pasowania na przedszkolaka  przez pani Dyrektor  symbolicznym oówkiem. Na pamitk tego wydarzenia kade dziecko otrzymao dyplom oraz  pamitkowego misia. Po oficjalnej czci, by sodki poczstunek przygotowany przez rodziców.

 

 

 

 

 

Zabawa Andrzejkowa 

27 listopada odbya si w naszym przedszkolu zabawa andrzejkowa. Ju od samego rana w naszym przedszkolu panowaa atmosfera pena napicia i wyczekiwania. A wróby? Ogromn ciekawo wzbudzio wróenie z wosku, kubków i butów. Lanie wosku i „rozczytywanie” figur, które z niego si odlay, rozbudzay nasz wyobrani. Uwieczeniem caoci bya wspólna zabawa taneczna prowadzona przez zespó "KODA". Dzie ten dostarczy nam wielu niezapomnianych wrae i przey. 

 

 

 

 Spotkanie z przedstawicielem Koa owieckiego "Szarak"

W  przedszkolu ju po raz drugi zorganizowano zbiórk kasztanów, odzi, warzyw i innych przysmaków dla zwierzt lenych w ramach akcji „Pomagamy i dokarmiamy zwierzta”. Karma ta zostaa przekazana podczas spotkania z przedstawicielem Koa owieckiego „Szarak” panem Bogdanem Wawirowiczem. W trakcie tego spotkania dzieci zapoznay si z rol myliwych w gospodarce lenej , poznay gatunki zwierzt yjcych w naszych lasach oraz dowiedziay si jak wane jest dokarmianie zwierzt zim. Spotkanie to odbyo si w naszym przedszkolu dnia 17 listopada 2015  i byo ono kolejnym etapem wspópracy naszego przedszkola z Koem owieckim „Szarak”. Na koniec spotkania w podzikowaniu za zbiórk karmy wszystkie dzieci otrzymay drobne upominki.

 

                                                                Z wizyt w Bibliotece 

5 listopada 2015 r. dzieci z gr. "Biedronki"  odwiedziy Miejsk Bibliotek Publiczn Oddzia dla Dzieci i Modziey. Przedszkolaki zostay bardzo mio przyjte przez panie bibliotekarki: Janin Kozowsk i  Joann Turuta. Nastpnie dzieci ustawione w pocig wyruszyy z pani bibliotekark na „Przygod z Ksik”. Przedszkolaki poznay pomieszczenia biblioteczne, dowiedziay si, z których regaów mog wybra ksiki do wypoyczenia, a  co najwaniejsze pani bibliotekarka wyjania dzieciom co trzeba zrobi, aby zapisa si do Biblioteki oraz opowiedziaa o pracy bibliotekarza.
Pani  bibliotekarka poruszya z dziemi temat: „Jak dba o ksiki?”. Na spotkaniu nie zabrako gonego czytania- pani bibliotekarka przeczytaa dzieciom bajeczki. Po wysuchaniu dzieci aktywnie uczestniczyy w rozmowie.
Na zakoczenie przedszkolaki dostay na pamitk spotkania zakadk do ksiki. Spotkanie odbyo si w miej, radosnej atmosferze.
Dzikujemy bardzo serdecznie paniom bibliotekarkom za bardzo ciekawe spotkanie.  

wito Drzewa

Od kilku lat w naszym przedszkolu ywo obchodzimy wito Drzewa. Naszym marzeniem jest y i cieszy si piknym przyrody. By te marzenia  jest y i cieszy si piknem przyrody. By te marzenia miay si speni, naley szczególnie w takich dniach zatrzyma si i zrobi co dla natury. My do naszego przedszkola zaprosilimy pana lenika, który opowiedzia nam o znaczeniu drzew w naszym yciu oraz ich budowie. Nasz go przywióz nam sadzonki dbu które z jego pomoc posadzilimy w naszym przedszkolnym ogródku. Bdziemy szczególnie dba o te drzewka, obserwowa jak rosn, a jak bd ju due bdziemy zbiera jesieni opadajce z nich odzie. A poniewa tegoroczna edycja tego wita nosia haso „Czytamy drzewom” nasze panie przeczytay nam opowiadanie o przyrodzie. Wysuchiwalimy go z zaciekawieniem oddychajc wieym powietrzem wród nowo posadzonych drzewek.

 

 

Dzie Edukacji Narodowej 

14 padziernika to wyjtkowy dzie nie tylko dla nauczycieli ale równie dla wszystkich pracowników owiaty, poniewa jest to Dzie Edukacji Narodowej. Nasze przedszkolaki chciay podzikowa swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za trud woony w ich wychowanie i nauczanie. Tego dnia starszaki z grupy „Smerfy” i :Biedronki” zaprosiy wszystkie dzieci i pracowników na akademi. Nie zabrako wierszyków, piosenek i ycze pyncych z gbi serca. Wszyscy zostali równie obdarowani przez maych artystów laurkami i sodk niespodziank.

 

 

"Poznajemy zawody naszych rodziców"

24 wrzesnia 2015 roku gomi naszego przedszkola byli przedstawiciele andarmerii Wojskowej. Pan Igor przedstawi dzieciom tajniki swojej pracy, opowiedzia na czym polega praca w andarmerii. Dzieci obejrzay samochód, a nastpnie zaciekawiy si walizkami, które zostay przyniesione na plac przedszkolny. W walizkach znajdoway si przyrzdy do odczytywania odcisków linii papilarnych, dzieci miay okazj zobaczy w jaki sposób naley je zdj. Same mogy odbi swój odcisk palca a odczyt zabra do domu. Byo to bardzo interesujce i ciekawe przeycie dla naszych przedszkolaków.

 

 

 Dzie Przedszkolaka

 

Po raz kolejny 20 wrzenia obchodzimy   Ogólnopolski Dzie Przedszkolaka – dzie  podkrelajcy wag edukacji przedszkolnej w rozwoju  dzieci .  W naszym przedszkolu ju po raz drugi, w oczekiwaniu na ten wyjtkowy dzie, dzieci miay tydzie niespodzianek:

·         Na placu przedszkolnym odbya si ZUMBA kids prowadzona przez instruktora Anet Jagieo

·         Dzieci ze wszystkich grup otrzymay z rk pani Dyrektor nowe zabawki, gry i ukadanki

·         W tym samym tygodniu obchodzilimy „wito pieczonego ziemniaka”

·         Odby si równie „Bal przedszkolaka”, który poprowadzi „Zespó Kowala”. W tym dniu dzieci i pracownicy przedszkola byli ubrani w jednakowe kolorowe koszulki, które podkrelay przynaleno do poszczególnych grup.

Punktem kulminacyjnym byy emblematy z napisem „Dzie Przedszkolaka” i owocowy tort dla kadej grupy. Tydzie niespodzianek by okazj do wspólnej zabawy, dostarczy dzieciom wiele miych wrae i mamy nadziej, e na dugo zostanie w ich pamici.

 

 

 

 

 do gry | modyf: 2016-09-26, 17:52 | 2397 odson
Odsony: 96193 :: Dzisiaj: 8 :: Online: 3 :: | administracja