POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
Procedury Bezpieczeństwa w okresie Pandemii COVID-19
      | modyf: Anna Podhalska 2020-09-28, 17:53 | 2781 odsłon
serwiszglossie

                                   PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

 

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „STOKROTKA” 

 

 

 

W BARTOSZYCACH

 

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020

 

PODSTAWA PRAWNA:

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zmianami.).

·         Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami.).

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze.zmianami.).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz U 2020 poz. 1386)

·         Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 25 sierpnia 2020r.

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

·         Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.

·         Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, płyny dezynfekujące.

·         Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu do przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

·         Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski oraz dezynfekcji rąk .

·         Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.

·         Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur na stronie przedszkola : www.pn-stokrotka.com

·         Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (pomieszczenie pokój TV I piętro ) wyposażony w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski, rękawiczki.

·         Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw (sprzętu udostępnionego) oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.

·         Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować .

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki nauczycieli:

·         W czasie odbierania i przyprowadzania dzieci do przedszkola przez rodziców/opiekunów nauczyciel zobowiązany jest do osłony ust i nosa.

·         Nauczyciel zobowiązany jest przygotować bazę aktualnych telefonów rodziców dzieci, powierzonych jego opiece, celem sprawnej komunikacji z rodzicami w razie potrzeby.

·         Nauczyciel zbiera zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka

·         W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel musi zmierzyć dziecku temperaturę ciała

·         Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel zobowiązany jest odizolować dziecko od innych dzieci i natychmiast powiadomić rodziców o odbiorze dziecka z przedszkola.

·         W przypadku braku komunikacji z rodzicem, nauczyciel niezwłocznie o tym fakcie powiadamia dyrektora placówki, bądź osobę przez dyrektora upoważnioną.

·         Nauczyciel, od momentu wejścia do sali przebywa w niej cały czas (wyjątek stanowi wyjście do toalety) aż do zakończenia pracy.

·         Nauczyciel przebywający z dziećmi musi regularnie myć ręce i w miarę potrzeby je dezynfekować.

·         Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone w oparciu o metody, formy pracy i środki dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.

·         Nauczycielowi nie wolno organizować wyjść z dziećmi poza teren przedszkola.

·         Nauczyciel dba o to, by zabawki i sprzęty były na bieżąco dezynfekowane przez pomoc dziecięcą

·         Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę, w czasie wyjścia dzieci na plac zabaw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

·         Nauczyciel powinien zorganizować pokaz właściwego mycia rąk (w łazienkach

·         wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk), kasłania i kichania.

·         W miarę możliwości nauczyciel organizuje tak pracę w grupie, aby dzieci nie tworzyły większych skupisk w jednym miejscu (jak najwięcej pracy indywidualnej i z podziałem na zespoły).

 

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

·         Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

·         Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i noc/przyłbice a także fartuchy z długim rękawem do użycia, na przykład do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

·         Pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m

·         Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

·         Pomoce regularnie i starannie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem

·         powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) oraz wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem odkażającym.

·         Pomoce utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkolnych, stanowisk pracy, zabawek i przyborów dzieci, sprzętów użytkowych itp.

·         Dbają o utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,naczyń stołowych,sztućców

·         Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują wszystkie klamki,gniazdka powierzchnie,łazienki,zmywalnię

·         Pomoce dbają o porządek,czystość i dezynfekcję sprzętu na placu zabaw z którego korzystały dzieci

·         Prowadzą codziennie rejestr wykonywanych czynności /np.dezynfekcja zabawek,podłóg,wszystkich powierzchni/

·         Wykonują inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola zgodnie z zakresem obowiązków

Obowiązki dozorcy konserwatora

·         otwiera i zamyka przedszkole

·         dba o porządek otoczenia,sprawdza codziennie stan sprzętu na placu zabaw

·         w miarę możliwości dba o stan techniczny wszystkich pomieszczeń przedszkolnych

·         przeprowadza odkażanie pomieszczeń przedszkolnych przy użyciu ozonatora zgodnie z instrukcją /do dyspozycji mamy 2 ozonatory/

·         wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola zgodnie z zakresem obowiązków.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE

·         Zapewnienie wchodzącym środków do dezynfekcji rąk (płyny dezynfekcyjne).

·         Dopilnowanie, aby użytkownicy zdezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

·         Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnych i higienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i nakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

·         Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych

·         Rekomenduje się, aby użytkownicy nie korzystali z toalet przedszkolnych, jedynie w sytuacji potrzeby załatwienia potrzeby fizjologicznej przez dziecko, które jest przyprowadzane lub odbierane przez opiekuna.

·         Wyznaczenie i przygotowanie ( wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

·         Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, organu prowadzącego, dyrektora placówki.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECIOM NA TERENIE

PRZEDSZKOLA

·         Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

·         Przedszkole zapewnia minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci, nie mniejszą niż 1,5 m2 na 1 dziecko.

·         Dzieci nie przynoszą do przedszkola i nie zabierają ze sobą niepotrzebnych zabawek, przedmiotów, przyborów, prac plastycznych.

·         Dziećmi opiekują się wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

·         Ze względu na różne godziny otwarcia poszczególnych oddziałów, dopuszcza się stykanie ze sobą poszczególnych grup dzieci tylko i wyłącznie do czasu otwarcia kolejnego oddziału, po tym czasie poszczególne grupy dzieci wraz z nauczycielami, pomocami nauczyciela ( dotyczy dzieci 3 letnich) przebywają w wyznaczonej i stałej sali.

·         W sali oddziału przedszkolnego powinno znajdować się wyposażenie, które można łatwo wyczyścić, uprać lub zdezynfekować.

·         Dzieci powinny myć ręce po wejściu do sali, przed i po posiłkach, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza oraz w innych sytuacjach zgodnie z potrzebą lub na polecenie opiekuna.

·         Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem odpowiedniej higieny

·         Przed i po posiłku należy dokładnie zdezynfekować stoły.

·         Wszystkie osoby przebywające z dziećmi muszą regularnie myć ręce.

·         Nauczyciele i opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min.1, 5 m.

·         Opiekun udzielający dziecku pomocy w wykonywaniu zabiegów higienicznych powinien mieć założone rękawiczki jednorazowe, zakryty nos i usta, a także w razie potrzeby fartuch z długim rękawem.

·         Podczas pobytu na świeżym powietrzu dzieci mogą korzystać tylko z placu zabaw przedszkola i nie będą wychodziły poza teren przedszkola i korzystały z innych placów zabaw..

·         Korzystają tylko z udostępnionych urządzeń, które będą dezynfekowane po użyciu dzieci z innych grup.

·         Dzieci mogą korzystać ze sprzętu sportowego oraz zabawek, które należy umyć lub zdezynfekować zalecanymi preparatami.

·         W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci 3 letnie będą leżakowały nie zmieniając ubrań na pidżamki, korzystając z pościeli wyłącznie przedszkolnej

·         Dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.

·         Rodzicom nie wolno wchodzić do sali, w której przebywają dzieci.

·         Dyrektor nie wyraża zgody, aby w czasie odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun przebywał w sali i na terenie placówki.

 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM /OBSŁUDZE/

·         Zapewnienie wszystkim pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (przyłbice lub maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

·         Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń, sal dydaktycznych co godzinę.

·         Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych,

·         zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie w różnym czasie dezynfekcji pomieszczeń).

·         Pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – osób powyżej

60 roku życia oraz przewlekle chorych. jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z dziećmi oraz rodzicami/osobami z zewnątrz

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

·         Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii COWID-19 na terenie Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Bartoszycach dostępnymi na stronie przedszkola: www.pn-stokrotka.com

·         Rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

·         W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

·         Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

·         Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

·         Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem do szatni z zachowaniem zasady - 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m

·         Po wejściu do przedszkola Rodzice/opiekunowie zobowiązani są rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności - dezynfekować ręce oraz posiadania osłony nosa i ust (rodzic musi posiadać własne środki ochrony).

·         Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 m.

·         W czasie przyprowadzania i odbierania dzieci, rodzicom nie wolno korzystać z łazienek i toalet przedszkolnych.

·         Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w szatni do minimum tak, by umożliwić sprawne przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci minimalizują czas przebywania

·         na terenie przedszkola.

·         Po oddaniu dziecka nauczycielowi, bądź odebraniu go od nauczyciela po pobycie

·         w przedszkolu, rodzic/opiekun musi niezwłocznie opuścić teren przedszkola.

·         Należy unikać przyprowadzania i odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.

·         W momencie przejęcia dziecka przez rodzica i udaniu się do szatni, dziecko nie wraca już do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, zrobi to następnego dnia.

·         Rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COWID-19 w swoim najbliższym otoczeniu.

·         Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

·         Do placówki dzieci należy przeprowadzić najpóźniej do godziny 8:00, po tym czasie placówka będzie zamknięta i nie będzie przyjmowała dzieci.

·         Rodzic/opiekun prawny/ jest zobowiązany do podania aktualnego numeru telefonu oraz odbierania telefonów od dyrektora i nauczyciela.

 

PROCEDURY NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 DZIECI/PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

·         W przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka(duszności, kaszel, gorączkę) sugerujących podejrzenie zakażenia COVID-19 dziecko bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia (pomieszczenie po magazynie żywnościowym na parterze).

·         Pracownik pozostaje z dzieckiem i stara się utrzymać bezpieczny dystans.

·         Nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji i bezzwłocznie zawiadamia rodziców .

·         Rodzic po telefonie z przedszkola ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej, jak to możliwe, nie później niż 30 minut od otrzymania telefonu.

·         Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa.

·         Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

·         W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania

·         Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

·         W przypadku potwierdzenia u wychowanka przedszkola zachorowania na COVID-19

rekomendowane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie

w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do

osób, które miały kontakt z zakażonym.

·         W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

·         Pracownicy/obsługa przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

·         W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

·         Pracownika należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

·         Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony COVID-19.

·         Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne), za po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

·         Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

·         Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

·         Dyrektor informuje SANEPID o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

·         Dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

·         W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

·         Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każde dziecko oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz przedszkola, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.

·         Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

·         Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

1.      PROCEDURA ŻYWIENIA DZIECI I PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW

·         Przy organizacji żywienia -kuchnia przedszkolna-obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowaniażywienia zbiorowego dodatkowo zostaną wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznegopracowników w miarę możliwości odległość stanowisk pracy,środki ochrony osobistej,płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów

·         Szczególna uwaga skupi się na utrzymaniu wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,produktów,sprzętu kuchennego naczyń i sztućców

·         Korzystanie z posiłków odbywać się będzie jak dotychczas

·         Używane wielorazowe naczynia i sztućce każdorazowo wyparzane w zmywarce z dodatkiem detergentu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każde dziecko oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz przedszkola, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.

2.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
do góry | modyf: Anna Podhalska 2020-09-28, 17:53 | 2781 odsłon
Odsłony: 171860 :: Dzisiaj: 115 :: Online: 1 :: | administracja