POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
Zarządzenie Dyrektora nr.11/2019/2020
      | modyf: Anna Podhalska 2020-03-28, 12:56 | 884 odsłon
serwiszglossie

 


Zarządzenie nr 11/2019/2020

Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Bartoszycach

z dnia 26.03.2020r.

w sprawie szczegółowych rozwiązań procesu nauczania w związku ze zdalnym nauczaniem

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządza się co następuje:

§ 1.

1) informuję, iż sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania odbywa się za pomocą zdalnego nauczania w oparciu o pocztę elektroniczną, komunikatory społeczne, pocztę tradycyjną a także z wykorzystaniem telefonów w celu kontaktu z dziećmi i rodzicami;

2) informuję, że koordynuję współpracę nauczycieli z dziećmi przy udziale rodziców, uwzględniającą potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci ,w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym; wczesnym wspomaganiem rozwoju.

3) ustalam tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach przedszkolnych , realizując podstawę programową opartą o rozkłady materiałów nauczycieli, uwzględniające:

a) równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne dzieci podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4) ustalam sposób dokumentowania realizacji zadań nauczycieli poprzez wpisy działań do dzienników zajęć do dokumentowania pracy w okresie prowadzonego zdalnego nauczania oraz komentarzy własnych na podstawie informacji zwrotnych przekazywanych przez rodziców.

5) wskazuję źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać rekomendowane przez MEN: platforma edukacyjna, www.epodręczniki.pl, a także emitowane w pasmach edukacyjnych programy Telewizji Publicznej i Polskiego Radia oraz inne materiały udostępniane indywidualnie przez nauczycieli;

7) zapewniam każdemu dziecku przy udziale rodzica możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez ustalone z rodzicami komunikatory. Nauczyciel w miarę możliwości udziela odpowiedzi na bieżąco lub do godziny 16 następnego dnia.

8) ustalam zestaw programów wychowania przedszkolnego według zatwierdzonego dotychczas na rok szkolny 2019/2020.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych przedszkola do zapoznania się Zarządzeniem wraz z informacja zwrotną w brzmieniu:

oświadczam, że zapoznałam się z Zarządzeniem nr 11/2019//2020 Dyrektora Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Bartoszycach z dnia 26.03.2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań procesu nauczania w związku ze zdalnym nauczaniem”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola w związku z obowiązkiem przekazania informacji dla rodziców.  
do góry | modyf: Anna Podhalska 2020-03-28, 12:56 | 884 odsłon
Odsłony: 115077 :: Dzisiaj: 216 :: Online: 9 :: | administracja