POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
RODO
      | modyf: Anna Podhalska 2020-07-31, 06:32 | 5300 odsłon
serwiszglossie

 

 

Załącznik  nr1                 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” w Bartoszycach jest Pan Marcin Konieczny

2)      Administrator danych osobowych – Pan Marcin Konieczny    przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.Kontakt z ADO pod nr Tel. 533-327-046 lub mailowo na adres marcin.konieczny@gptogatus.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji dzieci do placówki

b) ewidencji dzieci,

c) prowadzenie dziennika zajęć,

d) w celach sprawozdawczych,

e) ubezpieczenia  dzieci

f) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem  zadań realizowanych dla dobra publicznego.

 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Bartoszycach, 

b) organy nadzoru,

c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,

d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, 

zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. ze zmianami.

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” w Bartoszycach. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

 

 
do góry | modyf: Anna Podhalska 2020-07-31, 06:32 | 5300 odsłon
Odsłony: 10668 :: Dzisiaj: 112 :: Online: 1 :: | administracja