POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
KONCEPCJA PRACY
      | modyf: Anna Podhalska 2015-08-31, 19:17 | 24707 odsłon
serwiszglossie

 Koncepcja Pracy

Niepublicznego Przedszkola

„Stokrotka” w Bartoszycach

na lata 2015 – 2020

zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.06.2015r.

 

           

Misja przedszkola

 

„NIE WSZYSTKIE KWIATY ROZKWITAJĄ  RAZEM,

KAŻDY MA CZAS SWÓJ I PORĘ.

NIECH TO BĘDZIE DLA CIEBIE DROGOWSKAZEM.

NIE WSZYSTKIE KWIATY ROZKWITAJĄ RAZEM.”

  (Aforyzm chiński z książki  „Parasol noś i przy pogodzie „w  przekładzie Remigiusza Kwiatkowskiego)         

 

Wstęp

Koncepcja pracy przedszkola została opracowana na podstawie z wniosków z realizacji pracy w minionym roku szkolnym, zadań wynikających z Programu Rozwoju Przedszkola, przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2014-2015. Koncepcja wyznacza główne kierunki działań pracy przedszkola, priorytety oraz przewidywane efekty podejmowanych przez przedszkole działań. Określa ona jako główny cel edukacji przedszkolnej wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.  

Charakterystyka przedszkola  

Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" powstało w1997r.a jego  dyrektorem jest mgr Krystyna Liberna. Nasza placówka funkcjonuje zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i Zarządzeniem MEN w sprawie placówek niepublicznych oraz statutem przedszkola. Przedszkole "Stokrotka" mieści się przy ulicy Traugutta 21, jest otoczone zielenią, z dala od ruchliwych ulic. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przytulnym, bardzo dobrze wyposażonym oraz przyjaznym zarówno dzieciom jak i rodzicom. Mamy swoje tradycje i zwyczaje, które wplatamy w codzienną pracę wychowawczo-dydaktyczną. Do realizacji podstawy programowej przedszkole wykorzystuje od 2010 roku Program Rozwoju Poznawczego "Klucz do uczenia się" według teorii Lwa Wygotskiego. Teoria ta według niego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Dzięki temu dziecko zaczyna wierzyć w siebie, swoje możliwości i umiejętności. Na prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o ten program przedszkole posiada licencję a nauczyciele certyfikaty. 

Realizujemy także treści z programów: "Dziecięca matematyka", "Odimienna metoda czytania" "Dbam o zdrowie" „Przyjaciele Zippiego” , E. Gruszczyk-Kulczyńska, E. Zielińska, I. Majchrzak,   K. Dudkiewicz. 

 

Wizja przedszkola 

Utrzymanie wysokiego poziomu pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz opinii o naszym przedszkolu w oparciu o pozytywną współpracę z organem nadzorującym, co umożliwi lepsze i efektywniejsze funkcjonowanie przedszkola, a także dalszy jego rozwój. 

 

Cele i zadania 

Efekty działalności wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej oraz działalności statutowej przedszkola 

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z podstawą programową, planami pracy wychowawczo- dydaktycznej, koncepcją pracy przedszkola. 
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczenie. 
 • Realizowane są programy uwzględniające system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci. 
 • Przedszkole ma indywidualne podejście do dziecka. 

 

Procesy zachodzące w przedszkolu  

 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie. 
 • Zapewnienie każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod i form pracy z dzieckiem.   Celebrowanie tradycji narodowych, środowiskowych, lokalnych.

 

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym 

·         Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym. 

·         Przedszkole angażuje rodziców do intensywnej współpracy na rzecz dzieci; rodzice są partnerami przedszkola w działaniu 

·         Absolwenci naszego przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji. 

·         Działalność przedszkola promowana jest w środowisku lokalnym. 

·         Dzieci naszego przedszkola biorą udział w licznych konkursach, olimpiadach sportowych, których zdobywają wysokie miejsca.

 

 Zarządzanie przedszkolem 

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą swój warsztat pracy poprzez wprowadzanie nowych, innowacyjnych metod i form pracy oraz podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.  
 • Dyrektor przedszkola jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje aktywne metody pracy z dziećmi.  
 • Warunki lokalowe, wyposażenie przedszkola umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

     

 Priorytety na lata 2015-2020        

Rozwój kadry: 

·         Poprawa komunikowania się (cykl szkoleń)  Wzajemna pomoc, szacunek, wspieranie się w działaniu 

·         Jednolitość działań w osiąganiu celów

·         Organizacja pracy poszczególnych pracowników   Egzekwowanie ustalonych zasad przez dyrektora placówki

·          Budowanie efektywnego zespołu 

 

Praca wychowawczo- dydaktyczna: 

·         każdemu dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokajanie jego naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata

·         Poszukiwanie nowych, innowacyjnych metod i form pracy z dziećmi  Doskonalenie warsztatu pracy

·         Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

·         Modyfikacja programu „Klucz do uczenia się” w związku z obniżeniem wieku szkolnego

·         Kontynuacja i realizacja wartości: bezpieczeństwo, rozwój, pielęgnowanie tradycji, dbałość o środowisko

·         Przygotowanie dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez całościowe ukazywanie świata, a także kształtowanie odporności emocjonalnej, koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych warunkach     

 

Wartości pożądane w koncepcji pracy przedszkola           

Praca zespołowa 

 • Umiejętność rozmowy i słuchania innych współpracowników
 • Wzajemna pomoc i wspieranie się w działaniach 
 • Właściwa organizacja pracy
 • Budowanie wzajemnego szacunku i zaufania 
 •  Równomierne angażowanie się w zadaniach
 • Jednolitość w działaniach w dążeniu do celów   
 • Opanowanie własnych emocji 
 • Osiąganie satysfakcji z pracy członków zespołu        

 

 Dobre zarządzanie 

·         Egzekwowanie wydanych poleceń 

·         Budowanie zespołu, doskonalenie współpracy całej kadry

·          Podnoszenie motywacji do działań wśród dzieci i personelu 

 

Absolwent naszego przedszkola 

·         Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych

·          Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze

·         Potrafi współdziałać w zespole

·          Jest zainteresowany nauka i literaturą

·          Jest samodzielny

·         Jest aktywny w podejmowaniu działań

·          Lubi działania twórcze

·          Jest wrażliwy estetycznie 

·          Rozumie potrzebę zdrowego stylu życia

·          Czuje się Polakiem 

           
do góry | modyf: Anna Podhalska 2015-08-31, 19:17 | 24707 odsłon
Odsłony: 191219 :: Dzisiaj: 29 :: Online: 1 :: | administracja