POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
      | modyf: Anna Podhalska 2020-05-10, 12:43 | 37745 odsłon
serwiszglossie

 

 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO                                                        ,,STOKROTKA''

                                  W BARTOSZYCACH 2019/2020

 

 

WYMAGANIE

Wychowanie do wartości

Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.

 

 

CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘRZNEJ.

 

I.                   Cel ewaluacji wewnętrznej:

 

Ewaluacja realizowana w roku szkolnym 2019/2020 ma na celu sprawdzenie, czy w należyty sposób propagujemy realizację treści dotyczących kształtowania postaw patriotycznych oraz wychowania do wartości. Podjęte działania pozwolą na przybliżenie stopnia realizowanych treści patriotycznych, promowania odpowiednich postaw zwiększających świadomość narodową oraz tradycji i symboli narodowych.

 

II.Pytania kluczowe :

1.     Czy i jakie działania są podejmowane w celu rozwijania i kształtowania postaw patriotycznych i społecznych ?

2.     Czy w przedszkolu realizuje się założenia podstawy programowej dotyczące wychowania do wartości oraz kształtowania postawy świadomego małego patrioty

 

II.                 Kryteria ewaluacji :

1.     Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności kształtujące postawy patriotyczne .

2.     Dzieci wychowują się w duchu wartości rodzinnych , społecznych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI

WEWNĘTRZNEJ

 

I. Wskazanie źródeł informacji :

Dyrektor

Nauczyciele

Analiza dokumentów (dzienniki , plany miesięczne )

 

II. Metody i narzędzia badawcze wykorzystane w ewaluacji :

kwestionariusz wywiadu z Dyrektorem

Ankieta dla nauczycieli (kwestionariusz ankiety )

Ankieta dla rodziców

 

Analiza dokumentów

 

Analiza ankiety dla nauczycieli .

1.     W jakich uroczystościach patriotycznych , przedszkolnych , grupowych bierze udział Pani grupa .

 

W odpowiedzi uzyskano następująco :

·         Narodowe święto niepodległości – akademia przedszkolna

·         Święto Bartoszyckiej 20 Brygady Zmechanizowanej

·         uroczyste odsłonięcie pomnika Orła Białego , oglądanie akrobacji powietrznej w wykonaniu grupy lotniczej , oglądanie sprzętu wojskowego

·         udział w akcji ,,Szkoła pamięta'' – zapalenie zniczy pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki

·         udział w ogólnopolskiej akcji – cała Polska śpiewa Hymn narodowy

·         organizowanie festiwalu piosenki patriotycznej

·         ogólnopolski Dzień przedszkolaka

·         Święto drzewa – współpraca z nadleśnictwem i klubem Gaja

·         Miedzy narodowy Dzień Praw Dziecka – współpraca z UNICEF

·         Dzień przedszkolaka

·         dzień Edukacji narodowej

·         Andrzejki

·         Mikołajki

·         Jasełka

·         Bal karnawałowy

·         dzień Babci i Dziadka

·         dzień wiosny

·         festiwal piosenki patriotycznej

·         Festyn rodzinny

·         urodziny w grupach

·         teatrzyki , filharmonie

2.Jakie działania patriotyczne realizuje Pani w swojej grupie ?

·         udział w konkursach o tematyce patriotycznej

·         udział dzieci w Biegu Niepodległości

·         organizacja kącików patriotycznych

·         zapraszanie ciekawych ludzi związanych z historia naszego miasta

·         pogadanki

·         śpiewanie hymnu ,oraz nauka piosenek patriotycznych , wierszy

·         nauka tańców ludowych

·         zapoznanie z historią naszego miasta

·         zapoznanie z legendami i zabytkami

·         spacery i wycieczki w celu zwiedzania zabytków naszego miasta

·         wykonywanie prac plastycznych – godło , flaga , kotylion

·         zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi

·         legendy baśnie , bajki naszego regionu – współpraca z biblioteką

·         oglądanie wystawy fotografii biało-czarnej – Mieszkańcy naszego regionu dawniej

·         utworzenie Kodeksu Małego patrioty

·         pogadanki , rozmowy , zabawy związane z obchodami świat narodowych

3.     Jakie działania lokalne realizuje Pani w swojej grupie ?:

o    Święto drzewa

o    Sprzątanie świata

o    Przedszkolak mały ekolog , zajęcia z pracownikiem ZGO

o    jestem bezpieczny – spotkanie z policjantem

o    wycieczka na Plac 30 – Lecia , oglądanie pojazdów wojskowych

o    udział w odsłonięciu pomnika Orła Białego

o    zapalenie zniczy pod pomnikiem J.Popiełuszki

o    udział w konkursie plastycznym ,,Kokarda narodowa''

o    Święto kota – wolontariat współpraca z Stowarzyszenie Niechcianych Zwierząt

4.     Jakie działania rodzinne realizuje Pani w swojej grupie ?

-,,Rodzinka jak malinka '' - spektakl teatralny

§  udział rodziców w organizacji zabaw i uroczystości grupowych

§  świąteczne warsztaty z rodzicami – program artystyczny , jasełka

§  urodzinki chłopczyka i dziewczynki w grupie

5.     Z jakimi instytucjami Pani współpracuje i na czym ta współpraca polega ?

§  Policja

§  pielęgniarka

§  Nadleśnictwo

§  Wojsko

§  Biblioteka

§  PCRE

§  SANEPID

§  ZGO

§  telewizja kablowa BART-SAT

§  Straż Pożarna

pogadanki , poznanie własnego środowiska , preorientacja zawodowa , rozwijanie świadomości ekologicznej, dbanie o higienę i własne bezpieczeństwo , profilaktyka zagrożeń .

6.     Czy w Pani grupie wprowadzane są zasady właściwego zachowania się , poszanowania drugiej osoby oraz wspólnego mienia i w jaki sposób wzmacnia Pani te zachowania .

- zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania , norm i reguł życia w grupie – kodeks grupowy – Miedzy Narodowy Dzień Praw Dziecka

- używanie zwrotów grzecznościowych , kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych , dostarczenie wzorców właściwego zachowania się poprzez wykorzystanie utworów literackich , piosenek , wierszy , bajek , opowiadań , oraz poprzez postawę i zachowanie nauczyciela

- okazywanie szacunku osobom dorosłym , starszym , oraz rodzicom

- umiejętność kulturalnego jedzenia , używanie zwrotów grzecznościowych

- szanowanie mienia

- szanowanie środowiska

- wykorzystanie naklejek , pieczątek w systemie oceny zachowania lub wykonywania pracy

7.     W odpowiedzi na pytanie czy rodzice uczestniczą w uroczystościach grupowych i przedszkolnych uzyskano 100 % odpowiedzi TAK.

8.     100 % dzieci w przedszkolu zna podstawowe symbole narodowe , które są eksponowane w salach i placówce przedszkolnej .

9.     Dzieci bardzo chętnie biorą udział w konkursach kształtujących wychowanie do wartości .

10.                       Czy podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje Pani dzieci z historią państwa polskiego i w jaki sposób ?

 

Nauczycielki zapoznają dzieci z historią poprzez :

·         wykorzystanie literatury , spotkania z ciekawymi ludźmi

·         prezentacje multimedialne

·         wycieczki , spacery

·         czytanie literatury , legend

·         oglądanie wystaw

·         udział w uroczystościach i konkursach wewnętrznych jak i na terenie naszego miasta

11.Jakie formy pracy stosuje Pani w kształtowaniu właściwych postaw ?

o    rozmowy z dziećmi

o    zajęcia i zabawy dydaktyczne jak i swobodne

o    praca indywidualna i zespołowa

o    realizacja programów wychowawczo – dydaktycznych

 

Analiza ankiet Rodziców dotycząca  wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw dzieci.

 

Czy tłumaczy Pan\Pani swojemu dziecku czym jest patriotyzm?

Tak - 83 %

Nie – 16%

 

Skąd Pana?Pani dziecko czerpie wiedzę na temat historii swojej ojczyzny, ważnych wydarzeń historycznych ?

Z opowiadań dziadków – 65%

Z rozmów z rodzicami - &4%

Z książek, czasopism, gazet – 44%

Z filmów historycznych, dokumentalnych – 26%

Z Internetu 28%

Z przedszkola 1%

 

Czy obchodzi Pan/Pani święta narodowe razem z dzieckiem? Jeśli tak. To proszę wymienić jakie?

Nie 12%

Tak 88%

1 sierpień , Dzień Flagi, 11 listopada, Święto Konstytucji

 

Jakie piosenki patriotyczne zna Pani/Pana dziecko? Proszę wymienić przynajmniej 2 tytuły.

Hymn Polski, Legiony, Jesteśmy Polką i Polakiem, My pierwsza Brygada, Przybyli ułani pod okienko, Niepodległość, Wojenka, Rota, Białe róże, Szara piechota, Czerwone jabłuszko, Serce w plecaku., Pałacyk Michla

 

Czy Pana/Pani dziecko wie, kto jest autorem słów hymnu Polski ?

Tak 46%

Nie 54%

 

Ile zwrotek hymnu Polski potrafi odśpiewać Pana/Pani dziecko?

Jedną – 0 %

Dwie – 11%

Trzy – 44%

Cztery – 37%

Nie zna w ogóle – 6,9%

 

Czy Pana/Pani dziecko zna symbole narodowe (godło, flaga i hymn Polski) i okazuje szacunek np.. poprzez przyjęcie odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu?

Tak 90%

Nie 3%

Trudno powiedzieć 7%

 

Czy uczestniczy Pan/Pani w uroczystościach i imprezach przedszkolnych? Jeśli tak, to proszę wymienić w jakich ?

Tak – 89%

Nie – 11%

Jasełka, Festyn rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień mamy

 

Czy uczestniczy Pan/Pani w życiu przedszkola? Jeśli tak, to proszę podać w jaki sposób ?

Nie – 30%

Tak - 70%

Uroczystości grupowe, zebrania klasowe, przeglądanie strony internetowej, uroczystości przedszkolne, przygotowanie poczęstunku, pieczenie ciasta na uroczystości, przygotowywanie strojów, sprawdzanie czystości akcje charytatywne.

 

Wywiad z p.Dyrektor dotyczący wychowania do wartości  i kształtowania postaw patriotycznych .

 

 

1. Jakie działania dydaktyczno – wychowawcze związane z kształtowaniem właściwych postaw wynikających z wychowania do wartości podejmowane są w Pani placówce ?

- uczestnictwo w akademiach , programach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne , święta narodowe

- udział dzieci w ogólnopolskich akcjach patriotycznych (,, Szkoła pamięta’' ,, Szkoła do hymnu’’ , ,,Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka ‘’ )

- wykonywanie gazetek , albumów , wystawek o treściach patriotycznych

- poznawanie i utrwalanie symboli narodowych i kształtowanie szacunku do nich (herb Bartoszyc , flaga naszego miasta )

- budowanie więzi emocjonalnych z najbliższą rodziną , społecznością  przedszkolną , lokalną , regionalną, narodową

- udział dzieci w różnego rodzaju akcjach charytatywnych

- spacery wycieczki , poznawanie zawodów rodziców , zakłady pracy instytucje użyteczności publicznej

- współpraca ze środowiskiem i innymi przedszkolami

- udział w uroczystościach przedszkolnych – programy artystyczne , przygotowywanie upominków

- poprzez bajki , baśnie , historyjki obrazkowe , poznawanie przykładów dobrych zachowań

- organizowanie zajęć i zabaw umożliwiających poznawanie wartości i norm społecznych

- poznawanie i rozumienie legend , opowieści oraz niektórych ważnych faktów historycznych

- wypracowanie i stosowanie w codziennych zachowaniach kodeksu młodego patrioty

-stosowanie i respektowanie zasad i umów obowiązujących w każdej grupie

 

2. W jaki sposób wyżej wymienione działania mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniu i postawach dzieci?

 

- stosuje przyjęte normy i wartości społeczne

- ma poczucie własnej wartości , wyraża szacunek do innych

- wyraża szacunek do członków najbliższej rodziny , kolegów osób starszych

- potrafi ocenić postępowanie innych ludzi

- charakteryzuje się umiejętnością tolerancji , sprawiedliwości życzliwości i współczucia do innych (ludzi i zwierząt )

- potrafi godnie i z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych (odśpiewa hymn , zachowa odpowiednia postawę )

- charakteryzuje się postawą : proekologiczną , prozdrowotną

- dba o najbliższe środowisko przyrodnicze

- potrafi segregować śmieci .

 

Analiza dokumentów (dzienniki , plany miesięczne )

 

Dokonując analizy badań dokumentów , w celu uzyskania odpowiedzi na pytania kluczowe przeanalizowano następujące dokumenty :

dzienniki zajęć przedszkolnych

plany pracy wychowawczo – dydaktycznej

 

Analizie dokumentów poddano zapisy w  5 dziennikach  zajęć wychowawczo – dydaktycznych  .Były to dzienniki następujących grup :

grI ,,Jezyki '' - 3 latki

gr.II ,,Misie '' 4 latki

gr.III ,,Krasnale '' 5 latki

grIV ,,Biedronki '' 5 -6 latki

gr.V ,,Smerfy'’5- 6 latki

 

Z przeprowadzonej analizy dokumentów wynika, ze przedszkole podejmuje działania w celu rozwijania i kształtowania postaw patriotycznych i wychowania do wartości. Działania te realizowane są poprzez założenia podstawy programowej w obszarze dotyczącym wychowania obywatelskiego i patriotycznego w oparciu o dokumentację:

Roczny Plan Pracy;

 Plan współpracy z rodzicami;

 Dzienniki zajęć wychowawczo-dydaktycznych

Widać to w realizacji poniższych zagadnień

 „Miasta, miasteczka i wsie”- zapoznanie z mapa fizyczną Polski z uwzględnieniem stolicy , głównej rzeki  „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”  „Płynie Wisła, płynie”  „Krajobraz Polski”  „Legendy warszawskie” ,  ‘’Legendy naszego miasta ‘’ Lokalna poetka Teresa Bratek i jej legendy  „Warszawska syrenka” „Święta majowe” „Polskie stroje ludowe” „zwiedzamy zabytki naszego miasta  i poznajemy ich historię’’  Nauka wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej „Jestem Polakiem” „Flaga Polski” „Kto ty jesteś? Polak mały” „Polska nasz dom”  „Święto niepodległości”  „Mój dom” „Moja miejscowość, mój region „Polskie symbole narodowe” .

 

Podsumowanie

 

Z analizy dokumentów wynika ze nauczyciele wspomagają rozwój wychowanków, kształtują  postawy patriotyczne , uczą  tolerancji i szacunku dla innych oraz  pozytywnych zachowań. Wszyscy badani nauczyciele kształtują postawy patriotyczne oraz wychowanie do wartości .Prowadzą zajęcia wychowawczo-dydaktyczne , dzieci biorą czynny udział  w uroczystościach, wycieczkach. Rodzice są informowani o działaniach dotyczących rozwijania postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez galerię prac wywieszanych na tablicach grupowych, informowanie o wycieczkach, udziałach w konkursach, informacje na stronie internetowej przedszkola, jak również czynny udział rodziców w uroczystościach i życiu przedszkola.
do góry | modyf: Anna Podhalska 2020-05-10, 12:43 | 37745 odsłon
Odsłony: 191202 :: Dzisiaj: 22 :: Online: 1 :: | administracja