POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
      | modyf: Anna Podhalska 2015-08-31, 18:56 | 29079 odsłon
serwiszglossie

 

         Raport z ewalucji wewnętrznej

Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka"

w Bartoszycach 2015r.

        

 

                          WYMAGANIE 6

 

     "Przedszkole wspomaga rowój dziecka

uwzględniając jego indywidualna sytuację" 

 

 

 

Cel : pozyskanie informacji czy Przedszkole "Stokrotka" wspomaga

rozwój dziecka uwzględniając jego indywidualną sytuację ;

 

Pytania kluczowe :

1.Czy i w jaki sposób nauczyciele prowadzą obserwacje potrzeb dzieci ?

2.Czy nauczyciele planują prace indywidualną dziecka potrzebującego wsparcia?

3.Czy przedszkole współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela?

4.Czy w przedszkolu są dzieci o specyficznych potrzebach jeśli tak to jaką formę pomocy otrzymały ?

5.Jakie są efekty podjętych działań?

 

KRYTERIA EWALUACJI:

1.Zgodność obserwacji z planem pracy nauczycieli

2.Różne formy wsparcia dzieci i rodziców

3.skuteczność wsparcia organizowanego przez nauczycieli

 

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH : 

1.Analiza ankiet dla rodziców

2.Analiza ankiet dla nauczycieli

3.Sprawozdanie z badań logopedycznych

 

ANALIZA ANKIET DLA RODZICÓW

Liczba ankietowanych rodziców – 25

 

1 .Czy nauczyciele rozmawiają z Panem /Panią o możliwości lub potrzebach państwa dziecka ?

Przynajmniej kilka razy w roku – 80%

Przynajmniej raz w roku – 20%

 

2 .Czy ma Pan/Pani poczucie , ze w przedszkolu pracuje się z Państwa dzieckiem w sposób , który uwzględnia jego indywidualne możliwości i potrzeby?

Zdecydowanie tak –52%

Raczej tak –44%

Raczej nie – 4%

3 .Czy nauczyciele w przedszkolu dają Państwa dziecku do zrozumienia , że wierzą w jego możliwości ?

Zdecydowanie tak – 60%

Raczej tak – 36%

Raczej nie 4%

 

4 .Czy Państwa dziecko może liczyć w przedszkolu na wsparcie w pokonywaniu trudności ?

Zdecydowanie tak –72%

Raczej tak – 24%

Raczej nie –4%

5 .Czy Państwa dziecko w przedszkolu ma poczucie bezpieczeństwa ?

Zdecydowanie tak –88%

Raczej tak 12%

 

6 .Czy Państwa dziecko spotkało się z objawami dyskryminacji ?

Raczej nie –16%

Zdecydowanie nie – 84%

 

7 .Jak oceniają Państwo poziom współpracy z przedszkolem ?

Wysoki –92%

Średni – 8%

 

 

ANALIZA ANKIET DLA NAUCZYCIELI

 

Liczba ankietowanych nauczycieli – 7

 

1 .Czy prowadzi Pani analizę osiągnięć dzieci jeśli tak to w jaki sposób ?

we wszystkich grupach wiekowych prowadzi się obserwacje dziecka dwa razy w roku korzystając

z arkuszy obserwacji dostosowanych do wieku dziecka .nauczyciele monitorują też osiągnięcia

poprzez program "Klucz do uczenia się" w/g teorii Lwa Wygotskiego.

 

2 .Czy systematycznie analizuje i ocenia Pani indywidualny rozwój dziecka w grupie ?

Wszystkie nauczycielki napisały że systematycznie oceniają indywidualny rozwój dziecka.

 

3 .W jaki sposób wykorzystuje Pani wnioski z obserwacji ?

Poprzez prowadzenie pracy indywidualnej dzieci , wspomaganie rozwoju dzieci

ich indywidualnych potrzeb .

 

4 .Czy w pani grupie są dzieci wymagające wspomagania ?

grupa ‘’Smerfy ,, 4 osoby

grupa ,,Krasnale „ 5 osób

grupa ,,Misie „1 osoba

grupa ,,Jeżyki ‘’1 osoba 

 

5 .Czy w Pani grupie został opracowany program indywidualnego wspomagania dziecka?

W grupach :

‘’Smerfy „ ‘’Krasnale ,, ‘’Jeżyki,, został opracowany program indywidualnego wspomagania dziecka ze względu na opinię z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej .

 

6 .Ile dzieci jest objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną?

W grupie ‘’Smerfy ,,- 4 dzieci

W grupie ‘’Krasnale”- 5 dzieci

W grupie ‘’Jeżyki „ – 1 dziecko

 

7 . Ile dzieci w grupie jest objętych pomocą logopedyczną?

Grupa ‘’smerfy „- 16 dzieci

Grupa ‘’Biedronki – 20 dzieci

Grupa ‘’Misie”- 2 dzieci poza przedszkolem

Grupa ‘’Krasnale „-27 dzieci

 

8 .Ilu rodziców konsultowało się w zakresie gotowości szkolnej swojego dziecka ?

W grupach starszych na dzień dzisiejszy rodzice zostali poinformowani na zebraniu na temat

gotowości szkolnej swoich dzieci , oraz tego kiedy otrzymają taka informacje , czy ich dzieci

osiągnęły gotowość szkolną.

 

9 .Proszę wymienić formy współpracy z rodzicami .

- rozmowy indywidualne

-zebrania z rodzicami

- pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych

- pomoc w realizacji uroczystości grupowych , organizacja wycieczek dla dzieci

-poznawanie zawodów rodziców

-czytanie bajek przez rodziców

- wzbogacanie kącików przedszkolnych

 

10 .Z iloma rodzicami ma Pani stały i systematyczny kontakt.

Nauczycielki mają codziennie kontakt z rodzicami w większości ze wszystkimi , ponieważ

przyprowadzają oni swoje dzieci do przedszkola i bardzo chętnie pytają o swoje dzieci , są

zainteresowani rozwojem swoich dzieci , ich zachowaniem w grupie .

 

11 .Jak ocenia Pani współpracę rodzic przedszkole w zakresie wspomagania dzieci ?

Bardzo dobrze – 3 nauczycielki

Dobrze – 4 nauczycielki

 

12 .Czy spotkała się  Pani z trudnościami w zakresie współpracy z rodzicami?

Żadna z nauczycielek nie spotkała się z trudnościami w zakresie współpracy z rodzicami .

 

13 .Czy współpracuje Pani z instytucjami wspomagającymi w zakresie rozwoju dziecka , jeśli

tak to z jakimi .

Część nauczycielek współpracuje z logopedą , oraz Powiatowym Centrum Rozwoju i Edukacji , są

to nauczycielki grup starszych , oprócz tego organizowane są w przedszkolu spotkania  z Policją ,

leśniczymi , oraz innymi ciekawymi osobami .

 

Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej oraz wnioski do dalszej pracy.

 

Nauczyciele poprzez obserwacje poszczególnych dzieci jak i całej grupy, oraz rozmowy

indywidualne z rodzicami widzą potrzeby każdego dziecka , jak i trudności dzieci i ich deficyty

np: kształtowanie umiejętności społecznych , odporności emocjonalnej  dlatego część dzieci ma

opracowany program indywidualnego wspomagania ,duża grupa dzieci w naszym przedszkolu

wymaga pomocy logopedycznej dzieci maja też problem ze sprawnością manualną dlatego też

na bieżąco jest to ćwiczone poprzez kolorowanie , malowanie itp..Część dzieci posiada opinię

poradni psychologiczno – pedagogicznej , na podstawie której nauczyciele pracują indywidualnie

z każdym dzieckiem .

Dzieci szczególnie uzdolnione mają możliwość rozwoju poprzez różne koła zainteresowań jak i

udział w różnych konkursach .

Informacje z przeprowadzonych  obserwacji jak i ankiet dla rodziców pozwoliły na realizacje

działań edukacyjnych , w przedszkolu jest zatrudniony logopeda , który pracuje z dziećmi

(informacja logopedy w załączeniu raportu ).

W przedszkolu wspiera się rozwój dzieci w oparciu o ich indywidualne potrzeby i zainteresowania

, dzieci biorą chętnie udział w przedstawieniach teatralnych dla rodziców , babć i nauczycieli ,

chętnie uczestniczą w konkursach organizowanych w przedszkolu jaki i poza naszym

przedszkolem .W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe np.; spotkania z muzykami

Filharmonii Warmińsko- mazurskiej , zajęcia bębniarskie , zajęcia rytmiczne , oraz spotkania

teatralne  nauczycielki też poprzez programy na których bazują mają wpływ na rozwój dzieci .

Na terenie przedszkola nie obserwuje się przypadków dyskryminacji wśród dzieci , nauczyciele w

trakcie zajęć zwracają uwagę na zasady zachowania jak i uczą tolerancji wobec innych .

Przedszkole współpracuje z instytucjami takimi jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna

policja , straż pożarna , ratownictwo medyczne , straż graniczna , organizuje się szkolenia dla

nauczycieli jaki spotkania dla rodziców , które pokazują możliwość korzystania jak i współpracy z

danymi instytucjami .

 

Mocne strony :

·      Nauczyciele diagnozują możliwości i potrzeby dzieci

·      Rozpoznaje się możliwości i potrzeby każdego dziecka

·      Nauczyciele uwzględniają indywidualizację procesu wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci

·      Przedszkole współpracuje z instytucjami oraz prowadzi działania wspomagające

·      Rodzice  są zapoznawani z wynikami obserwacji oraz z rozwojem ich dzieci

 

Słabe strony ;

·      Większe zaangażowanie rodziców na współprace z logopeda

·      Lepsza współpraca rodziców we wspomaganiu i rozwoju ich dzieci bez względu na potrzeby i trudności

·      Lepsza współpraca wszystkich rodziców oraz ich zaangażowanie dotyczące dzieci jak i grupy

 

Wnioski:

- zorganizowanie spotkania dla rodziców z psycholgiem i pedagogiem w celu wspomagania w zakresie oddziaływań wychowawczych

- zorganizowanie systematycznych indywidualnych konsultacji z nauczycielem logopedą

 

 
do góry | modyf: Anna Podhalska 2015-08-31, 18:56 | 29079 odsłon
Odsłony: 104926 :: Dzisiaj: 66 :: Online: 7 :: | administracja