POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
STATUT PRZEDSZKOLA
      | modyf: Anna Podhalska 2021-10-22, 07:47 | 20335 odsłon
serwiszglossie

 

 

  

rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 

 1. Przedszkole działała na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.
 2. Dokumentem poświadczającym prawo działania Przedszkola jest wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Nr 1/2009 z dnia 15-10-2009r. na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami .)wydany przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.
 3. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” zwane w dalszej części statutu „Przedszkolem”.
 4. Siedziba Przedszkola znajduje się w Bartoszycach przy ul. Traugutta 21

.

 1. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Krystyna Liberna zamieszkała 11-200 Bartoszyce ul. Szarych Szeregów 17, zwana w dalszej części statutu

dyrektorem przedszkola

 1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Delegatura w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1 82-300 Elbląg
 2. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

 

Przedszkole Niepubliczne

Stokrotka”

11-200 Bartoszyce ul. Traugutta 21

tel / fax/ .89-762-21-52

REGON 281444740 NIP 743-103-80-40

 

 

 

 

 

 1. Logo Przedszkola:

Przedszkole działa na podstawie :

 

Prawa Oświatowego art.172 (Dz U z 2017 r )

Ustawy z 14 grudnia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo Oświatowe (Dz U z 2017r poz.60

ze zmianami)

Ustawy z 7 września 1991r o Systemie Oświaty(tekst jednolity Dz U z 2004r nr 256 poz 2572 ze zmianami) oraz Dz U z 2016r poz 1843-1954,1985,2169 oraz z 2017r poz 60,949,1292 ;

Ustawy z 26 czerwca 1974r-Kodeks Pracy (tekst jednolity (Dz u z 1998r nr 21 poz 94 ze zmianami):

Ustawy z 23 kwietnia 1964r-Kodeks Cywilny (Dz U a 1964r nr 16 poz 93 ze zmianami)

 

oraz

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ,w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (DzU z 2017r poz 356)

 

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji określone są w podstawowych dokumentach przedszkolnych, które tworzą :

Roczny plan pracy przedszkola

Dzienniki zajęć

Miesięczne plany pracy w poszczególnych grupach

Tygodniowy rozkład zajęć

Arkusze obserwacji dzieci

Przedszkolne zestawy programów nauczania zgodne z nowym prawem oświatowym (Dz U z 2017r poz 356 )

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017r

Plany współpracy z Rodzicami, ze środowiskiem, ze szkołą

Plany wewnętrznego doskonalenia nauczycieli

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

Prawa i obowiązki Rodziców

 

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

 

§ 2

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie ,a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Celem Przedszkola jest w szczególności:

 1. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka, co umożliwia odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy ,dobra i piękna
 2. Osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji, w tym przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ,poprzez rozbudzanie jego świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych posługujących się alternatywnymi sposobami komunikacji

 

Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach czterech

podstawowych obszarach rozwoju dziecka :

I. FIZYCZNEGO

II. EMOCJONALNEGO

III . SPOŁECZNEGO

IV. POZNAWCZEGO

 1. Przedszkole realizuje zadania wskazane w podstawie programowej :

- wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym ,emocjonalnym ,społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju ;

- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój,

zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa ;

- wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych ;

- zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu

przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz

pomoc dzieciom rozwijających się w sposób nieharmonijny ,wolniejszy lub przyspieszony;

- wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych , wyobraźni

i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

- wzmacnianie poczucia wartości ,indywidualność ,oryginalność dziecka oraz

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

- tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań

prowadzących do samodzielności,dbania o zdrowie,sprawność ruchową

i bezpieczeństwo,w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

- przygotowanie do rozumienia emocji ,uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie

o zdrowie psychiczne,realizowane min. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,uwzględniających treści

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

- tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka,w tym wrażliwość

estetyczną; mowy,zachowania,ruchu,środowiska,ubioru,muzyki,tańca,śpiewu,teatru,plastyki;

- tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną,samodzielną eksplorację otaczającej

dziecko przyrody,stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,adekwatnych

do etapu rozwoju dziecka;

- tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną,samodzielną eksplorację elementów

techniki w otoczeniu,konstruowaniu,majsterkowania,planowania i podejmowania

intencjonalnego działania,prezentowania wytworów swojej pracy;

- współdziałanie z rodzicami,różnymi środowiskami,organizacjami i instytucjami

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości,na rzecz tworzenia

warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

- kreowanie,wspólnie z wymienionymi podmiotami,sytuacji prowadzących do

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych,których żródłem jest rodzina,

grupa w przedszkolu,inne dorosłe osoby,w tym osoby starsze,oraz rozwijania

zachowań wynikających a wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

- systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców,realizowanych treści wychowawczych

o nowe zagadnienia,wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

- systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,prowadzące

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

- organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami -umożliwiających dziecku podtrzymania

poczucia tożsamości narodowej,poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

- tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka

językiem obcym nowożytnym,chęci poznawania innych kultur;

§ 3

1. Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu

zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka,stosownie do jego potrzeb

i możliwości,a w przypadku dzieci niepełnosprawnych-stosownie także do ich możliwości

psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

2.Przedszkole poprzez zabawę oraz różnorodne formy pracy z dzieckiem wspomaga

indywidualny rozwój dziecka.

3.Cele i zadania określone w § 2 realizowane są we wszystkich obszarach działalności

edukacyjnej i wychowawczej przedszkola.

4.W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych

umiejętności i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z ich

niepełnosprawności.

5.Przedszkole podejmuje zadania określone w podstawie programowej z uwzględnieniem

Programów ,akcji, przedsięwzięć, które mają na celu stosowanie zasad bezpieczeństwa,

promocji i ochrony zdrowia.

§ 4

1.       Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się na następujących zasadach

Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

dzieci oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu

wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji

5) ze szczególnych uzdolnień

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez przedszkole rodzicom i nauczycielom

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka.

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej i udzielanej przez Przedszkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną współpracując z

- rodzicami dzieci,

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszycach i innymi,

- Warmińsko - Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i innymi,

- innymi przedszkolami i szkołami

- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci.

5.Przedszkole udziela dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną z inicjatywy:

- rodziców dzieci;

- dyrektora przedszkola

- nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

- pomocy nauczyciela,

- pracownika socjalnego

- asystenta rodziny

- kuratora sądowego

- organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na

rzecz rodziny, dzieci.

6.Przedszkole udziela dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów a także w formie:

zajęć specjalistycznych:

7. Przedszkole udziela dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów a także w formie:

 

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych ,logopedycznych

rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

- zajęcia o charakterze terapeutycznym ,

- zajęć dla dzieci zdolnych

-zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania

8. Przedszkole udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

--porad,

- konsultacji

- warsztatów

- szkoleń

9..Udział dziecka w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu złagodzenia lub wyeliminowania

zaburzeń stanowiących powód objęcia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej

10.Porady,konsultacje,warsztaty i szkolenia dla rodziców,dzieci i nauczycieli prowadzą

nauczyciele i specjaliści.

11.Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest

zadaniem dyrektora przedszkola i nauczycieli

12.Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają

efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających

na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

13.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne

 

 

§ 5

 

Organizowanie kształcenia,wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych odbywa się na następujących zasadach :

 

1.Realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego .

2.Zapewnienia warunków do zabawy i nauki dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

3.Organizacji zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych , odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

4.Integracji dzieci ze środowiskiem rówieśniczym w tym dziećmi pełnosprawnymi.

5.Przygotowaniu dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

    6.Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół , który tworzą   nauczyciele i specjaliści :

a/ Opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu, we współpracy , w zależności od potrzeb z poradnią

b/ Program opracowuje się na okres na jaki wydano orzeczenie, do dnia 30 września roku szkolnego rozpoczynającego edukację przedszkolną albo do 30 dni od dnia złożenia orzeczenia.

c / Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, pracą zespołu koordynuje nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym wyznaczony przez dyrektora przedszkola.

d/ Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu, w miarę potrzeb modyfikuje program.

e/ Rodzice maja prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i pracach zespołu mogą otrzymać kopię informacyjną oraz programu, Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o terminach każdego spotkania.

 

§ 6

 

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. W tym zakresie działań zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1.Kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, tradycji kultury, których źródłem jest grupa w przedszkolu, rodzina, miasto i kraj.

2.Umożliwianie kontaktu z kulturą żywego słowa, książką, teatrem, literaturą.

3.Organizowanie nauki religii na życzenie rodziców.

4.Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami uznanymi za źródło istotnych wartości na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

5.Tworzenie sytuacji sprzyjających zainteresowania dziecka językiem nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Rozdział III

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEMI W CZASIE ZAJĘĆ w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

 

§ 7

1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem

istniejących warunków lokalowych, a w szczególności :

-.zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu

oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola od momentu oddania dziecka

pod opiekę nauczyciela do momentu odbioru dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów)

bądź upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią,

- zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym,

jak i psychicznym;

- stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p/poż

- sprawując opiekę nad dziećmi w przedszkolu przestrzega się niżej wymienionych poniżej

zasad bezpieczeństwa:

2.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela oraz wyznacza dodatkowego nauczyciela uzupełniającego godziny

- w trakcie zajęć w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym dzieci są pod

stałą opieką nauczyciela, który organizuje im różnorodne formy zajęć i zabaw

zespołowych oraz indywidualnych, zgodnie z przyjętym programem i ustalonym planem zajęć;

- wycieczki autokarowe odbywają się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), udzieloną na piśmie po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” zatwierdzonej przez Dyrektora przedszkola, w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób: pomocy nauczyciela, pomocy dziecięcej lub rodziców.

- za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć przedszkolnych oraz nauki języka

obcego, religii, zajęć z logopedą oraz innymi specjalistami nauczycielami, odpowiedzialna jest osoba prowadząca;

- nauczyciel zobowiązany jest do kontroli sali, terenu ogrodu pod kątem bezpieczeństwa dzieci i zgłaszania wszelkich zagrożeń dyrektorowi oraz do zapewnienia dzieciom pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku;

- nauczyciel pracuje do czasu przyjścia drugiego nauczyciela, wymieniając się z nim ważnymi informacjami dotyczącymi pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi,

- za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska,

- w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- nauczyciel nie ma prawa podawać dziecku żadnych lekarstw; w przypadku złego samopoczucia dziecka, zobowiązany jest do natychmiastowego skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami),

- dzieci, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków;

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

§ 8

1.Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie przyprowadzają dziecko do przedszkola od godziny 6:30 do godz. 8:00.

2.W wyjątkowych przypadkach rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia nauczyciela danej grupy o zmianie godziny przybycia dziecka do przedszkola.

3.Dziecko powinno być odbierane z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich na piśmie pełnoletnią osobę. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego osobę, którą upoważniają do obioru dziecka. Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię, nazwisko numer i serię dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz jego zgodę.

4.W przypadku odbioru dziecka na podstawie upoważnienia rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych zawartych w upoważnieniu z dokumentem tożsamości, bądź w inny sposób ustalić tożsamość osoby upoważnionej.

5.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę w przedszkolu lub przed budynkiem przedszkola, podczas przyprowadzania i odbioru dziecka.

6.Dziecko nie będzie mogło być odebrane z przedszkola przez osobę niepełnoletnią oraz przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym

7.Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30.

ROZDZIAŁ V

WSPOMAGANIE RODZINY W WYCHOWANIU DZIECKA I PRZYGOTOWANIU DO NAUKI W SZKOLE

§ 9

1.Przedszkole współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka wspierając ich w wychowywaniu oraz w przygotowywaniu dzieci do nauki w szkole, w szczególności przez informowanie rodziców o indywidualnym rozwoju dziecka, jego zachowaniu i rozwoju w odniesieniu do realizacji programów wychowania przedszkolnego w danym oddziale.

2.Wzmacnia u dziecka więzi uczuciowe z rodziną i rozbudza wrażliwość na potrzeby członków rodziny,

3.Umożliwia rodzicom zdobywanie wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

4.Stwarza warunki umożliwiające dziecku zdrowemu oraz niepełnosprawnemu osiąganie stosownych do wieku kompetencji rozwojowych umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

5.Dokonuje obserwacji pedagogicznej, zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna)

6.Organizuje dziecku kontakt ze szkołą, jako miejscem dalszej drogi edukacyjnej.

7.Formy współdziałania z rodzicami:

Dyrektor organizuje zebrania ogólne z rodzicami dzieci co najmniej 1 raz w roku szkolnym.

Nauczycielka grupy :

zebrania ogólne z rodzicami - co najmniej 1 raz w roku szkolnym.

kontakty indywidualne - z inicjatywy rodziców oraz nauczyciela.

zajęcia otwarte - nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.

inne formy -zgodnie z potrzebami

dni adaptacyjne -zgodnie z planem adaptacji opracowanym

przez nauczyciela grupy

 

Sposoby realizacji w/w form współdziałania są określone w planach współpracy z rodzicami

środowiskiem rodzinnym opracowywanym na każdy rok szkolny przez nauczycieli i rodziców

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 10

Organami przedszkola są: Dyrektor

Rada Pedagogiczna

 

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i postanowieniami niniejszego statutu.

 

W związku z tym, że w przedszkolu nie powołano rady przedszkola kompetencje tego organu przejmuje

§ 11

DYREKTOR

 

*Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola

*Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną

*Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami.

- decyduje w szczególności w sprawach bezpośrednio związanych z działalnością podstawową przedszkola :

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola zgodnie z KP,

- przyznaje premie oraz wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola,

- odpowiada za realizację uchwał podejmowanych przez Radę Pedagogiczną,

- kieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną

- reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

- sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w przepisach szczegółowych,

- organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną określoną w odrębnych przepisach,

- gromadzi informacje o pracy nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy, według

zasad określonych w odrębnych przepisach

- realizuje zadania określone w odrębnych przepisach związane ze zdobywaniem kolejnych stopni

awansu zawodowego nauczycieli

- podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola zgodnych z zapisami

statutowymi oraz prowadzi w tym zakresie stosowną dokumentację

- organizuje warunki do prawidłowej realizacji konwencji praw dziecka,

- rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami przedszkola,

- określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników

przedszkola zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu odpowiednich

warunków,

- ustala obowiązujące regulaminy,

- ustala plan urlopów nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami

- stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie

i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej przedszkola,

- organizuje indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci

po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

- odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom w czasie zajęć

organizowanych przez przedszkole.

- proponuje zmiany do statutu

- opracowuje plan pracy przedszkola uwzględniający działania doskonalące

realizację statutowych zadań przedszkola

- przygotowuje wspólnie z RP zestaw programów wychowania przedszkolnego

obowiązujących w przedszkolu

- ustala wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/ /opłata za świadczone usługi,

stawka żywieniowa/

- dokonuje rekrutacji dzieci do przedszkola

- pełni funkcję Administratora Danych Osobowych

- występuje z urzędu w obronie nauczyciela,gdy ustalone dla niego prawa zostaną

naruszone

   • współpracuje z RP oraz instytucjami nadzorującymi,kontrolującymi i wspomagającymi
   •  

W zakresie spraw organizacyjnych w szczególności:

- opracowuje plan organizacji przedszkola na dany rok szkolny

- ustala ramowy rozkład dnia przy współpracy z Radą Pedagogiczną

- podejmuje decyzję o zmniejszeniu liczby działających oddziałów w przypadku zmniejszonej frekwencji dzieci.

 

W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

- sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

- organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny,

- prowadzi kancelarię przedszkola,

 

W zakresie spraw porządkowych, bhp i higieny pracy:

- zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

- egzekwuje przestrzeganie przez pracowników ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałość o jego czystość i estetykę.

 

7.W sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola do obowiązków dyrektora należy :

a) podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do przedszkola, trybu

postępowania rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminu

b) rozpatrywanie odwołań rodziców /opiekunów prawnych/ od postanowień dotyczących nie przyjęcia

dziecka do przedszkola

8) Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić Dyrektora Szkoły Podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

 

9) Dyrektora podczas nieobecności zastępuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel

w ramach czynności dodatkowych.

 

§ 12

RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej:

- opracowuje informację o pracy wychowawczo-dydaktycznej i przedstawia go Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego,

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w skład której wchodzą nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

- zatwierdzanie planów pracy placówki,

- podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce,

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dziecka,

- podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia statutu placówki.

- ustalanie sposobu wykorzystania wyników informacji o pracy wychowawczo dydaktycznej w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 

Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 2, niezgodnych z przepisami prawa.

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

- organizację pracy placówki,

- ramowy rozkład dnia

- godziny pracy nauczycieli

- programy własne opracowane przez nauczycieli, tygodniowy rozkład zajęć

- propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego

Rada Pedagogiczna opiniuje projekt statutu przedszkola i proponuje ewentualne zmiany

 

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Rada Pedagogiczna na wniosek nadzoru pedagogicznego sporządza opinię o pracy Dyrektora.

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zapraszane przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są

- w sierpniu - organizacyjna

- we wrześniu - przedstawienie planu pracy wychowawczo - dydaktycznej

- w listopadzie - wstępna ocena pedagogiczna

- w lutym - ocena efektów prowadzonej pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze

- w czerwcu - ocena efektów prowadzonej pracy wychowawczo-dydaktycznej

- w innych terminach - w zależności od potrzeb oraz spotkania szkoleniowe

Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,z inicjatywy przewodniczącego,albo co najmniej 1/3 jej członków

 

 

§ 13

 

SPOSÓB ROZOWIĄZYWANIA SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI

 

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców może występować do Dyrektora z opiniami i wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

W sprawach spornych organy wypracowują wspólne stanowisko w drodze dyskusji i uzgodnień.

Sprawy sporne między organami będą rozstrzygane na wspólnym zebraniu zainteresowanych.

 

Zebrania, zwołuje Dyrektor na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku złożonego do Dyrektora przez organy.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 14

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień

2.Liczbę dzieci w oddziale ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym grupę

3.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa plan organizacji pracy przedszkola opracowany przez Dyrektora i przedstawiony RP do zaopiniowania

W planie pracy przedszkola określa się w szczególności:

- liczbę oddziałów

- liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach

- tygodniowy wymiar religii, mniejszości jeśli taki wystąpi

- czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów.

- liczbę pracowników

- liczbę nauczycieli z ich kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego

- ogólną liczbę godzin pracy

§ 15

 

1.Przedszkole może być miejscem określonych praktyk pedagogicznych.

2.Praktyka może mieć charakter płatny lub bezpłatny.

3.Koszty związane z prowadzeniem praktyk pokrywa uczelnia lub instytucja naukowa.

 

§ 16

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi prowadzona jest przez nauczycieli w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do realizacji przez dyrektora, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

 

1.Nauczyciel grupy przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu program zaproponowany przez nauczyciela, który będzie uwzględniony w przedszkolnym zestawie programów wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym.

2.W przedszkolu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być prowadzone płatne zajęcia dodatkowe.

3.Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe niepłatne przez rodziców prowadzone przez nauczycielki zatrudnione w przedszkolu oraz nauczycieli zatrudnionych przez dyrektora

4.Zajęcia dodatkowe organizowane w danym roku szkolnym są dostosowane do możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci oraz możliwości przedszkola.

5.Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki prowadzonych przez nauczyciela w przedszkolu trwa 60 min.

6.Czas trwania zajęć oraz nauka religii jeśli wystąpią w tym zajęcia rewalidacyjne powinny być dostosowywane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,

z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

7.Naukę religii organizuje się w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.Zapewniając prawidłową realizację procesu wychowawczo – dydaktycznego

przedszkole współpracuje z:

- poradnią psychologiczno – pedagogiczną

- szkołami, innymi przedszkolami,

- placówkami zdrowia,

- placówkami kulturalno – oświatowymi,

- zakładami pracy w najbliższym środowisku,

- innymi według potrzeb.

 

§ 17

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem ustalonym w ramowym rozkładzie dnia :

1.W ramach opłat za świadczone usługi :

a) zajęcia rytmiczno - ruchowe wszystkie dzieci

b) religia dzieci 6-letnie za zgodą rodziców

c) koncerty filharmonii olsztyńskiej wszystkie dzieci

d) spektakle teatralne wszystkie dzieci

e) warsztaty bębniarskie wszystkie dzieci

f) warsztaty taneczne wszystkie dzieci

g) zajęcia logopedyczne w formie indywidualnej lub zespołowej dla dzieci 4,5,6 letnich

w ramach zdiagnozowanych wad wymowy

h) inne w zależności od sytuacji i ofert dostosowanych dla dzieci

przedszkolnych i możliwości przedszkola

 

Przedszkole może zorganizować za dodatkową opłatą ponoszoną przez rodziców inne zajęcia dodatkowe niż wyżej wymienione.

W okresie pandemii zajęcia dodatkowe prowadzone mogą być w innej formie .

 

§ 18

 

Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada: :

- 5 sal zajęć

- gabinet dydaktyczno - logopedyczny,

- 2 szatnie,

- pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

- kuchnię,

- 2 jadalnie

- pokój nauczycielski z biblioteką

- ogród przedszkolny.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

 

§ 19

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego planu organizacji pracy z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.

 

Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala szczegółowy rozkład dnia, uwzględniający realizację podstawy programowej oraz dodatkowe świadczenia przekraczające podstawę programową z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Szczegółowy rozkład dnia nauczyciel wpisuje w dzienniku zajęć.

 

§ 20

 

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Rok szkolny trwa od 01 września do 31 sierpnia

2.Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola zgodnie z potrzebami rodziców

3.W okresie ferii szkolnych można ograniczyć liczbę oddziałów odpowiednio do zmniejszonej frekwencji wychowanków.

4.Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie składające się z czterech posiłków dziennie

śniadanie,II śniadanie,obiad podwieczorek

5.Miesięczną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu stanowi:

- opłata za świadczenia przedszkola,

- koszt wyżywienia.

Dyrektor co roku podaje do publicznej wiadomości wysokość opłat za przedszkole.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor .

- od ustalonej opłaty za wyżywienie stosuje się odpisy z tytułu nieobecności dziecka w placówce za każdy dzień.

Termin odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu upływa z dniem 15 każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień terminu wypada w dniu świątecznym lub wolnym od pracy następny dzień roboczy jest ostatnim dniem pobierania opłat i płatny jest z góry

Przedszkole prowadzi reklamę i promocję edukacyjną placówki poprzez stronę internetową przedszkola na której umieszczone są informacje dla Rodziców o kształceniu ,wychowaniu i opiece oraz bieżącej działalności placówki.

§ 21

 

1.W przypadku zagrożenia występowania choroby zakaźnej przedszkole przechodzi na tryb pracy według

ustalonych procedur bezpieczeństwa i wytycznych z GIS,MEN,MZ - po konsultacji i decyzji uprawnionych

instytucji. Procedury określa każdorazowo dyrektor przedszkola .

2.Przedszkole w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej może przejść na tryb pracy ,zdalnej ,w której

przekazywanie informacji i działań z zakresu realizacji Podstawy Programowej rodzicom

wychowanków odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej , mediów

społecznościowych ,a także z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji

w tym poczty tradycyjnej.

3.Przedszkole ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną ,która może zagrażać zdrowiu dzieci oraz

w związku z brakiem możliwości zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pobytu

tych dzieci na zajęciach stacjonarnych po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS w Bartoszycach

może częściowo zawiesić zajęcia i wprowadzić tryb nauczania hybrydowego.

 

 

§ 22

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

 

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3. Co roku dyrektor w porozumieniu z UM ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.

4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca

5. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce w terminie od 1 marca wraz z wymaganymi załącznikami :

-karta zgłoszeniowa pobrana w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola /lub z przedszkola/

-zaświadczenia o zatrudnieniu

-kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy

6. Wnioski złożone po terminie są rozpatrywane w terminie do 15 sierpnia każdego roku poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego.

7. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy, w sprawie świadczenia usług przez przedszkole, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

8. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

-zarejestrowanie dziecka w zeszycie rekrutacji na podstawie wniosku złożonego przez rodzica

-postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez dyrektora i 2 przedstawicieli RP

-podanie do publicznej wiadomości dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria :

-dzieci dotychczas uczęszczające

-dzieci obojga rodziców pracujących

-dzieci rodzeństwa uczęszczającego do naszego przedszkola

-dzieci jednego z rodziców pracujących

-w przypadku dysponowania wolnymi miejscami pozostałe dzieci

9 Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce.

10. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w mieście, są przyjęci do przedszkola a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli na terenie miasta

11.Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza miastem , jeżeli

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

12. Procedura odwoławcza:

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych,/ rodzic ,opiekun kandydata/ może wystąpić do

dyrektora z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia

odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

2..Uzasadnienie sporządza dyrektor w terminie 14 dni od dnia wpływu
wniosku od Rodzica.

ROZDZIAŁ VIII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 23

 

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu nauczycielowi prowadzącemu i nauczycielom uzupełniających godziny pracy.

Do zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej nauczyciel w miarę możliwości opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczyciela logopedę oraz pomoc nauczyciela.

 

 

§ 24

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

 

Do zadań nauczyciela przedszkola w szczególności należy:

1.Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2.Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

3.Prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości /dojrzałości/ dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w następujący sposób:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka w trakcie naturalnej aktywności dziecka w grupie rówieśniczej w tym dziecka szczególnie uzdolnionego, planowanie sposobów zaspokojenia.

- w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadzanie analizy gotowości /dojrzałości/ dziecka do podjęcia nauki w szkole- diagnozę przedszkolną

- metodą obserwacyjną stosowaną w obserwacji dziecka w tym zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole jest systematyczne monitorowanie umiejętności dziecka w arkuszach zatwierdzanych przez Dyrektora przedszkola na Radzie Pedagogicznej na początku roku szkolnego.

Wyniki diagnozy przedszkolnej są dokumentowane, analizowane i przedstawione rodzicom

            do 30 kwietnia.

4. Wyniki obserwacji rozwoju dziecka oraz wyniki diagnozy przedszkolnej są przedstawiane Radzie Pedagogicznej w listopadzie i w czerwcu.

5.Wyniki obserwacji rozwoju dziecka są analizowane i wykorzystywane do projektowania dalszej pracy w tym organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia.

6.Nauczyciel może wnioskować o przeprowadzenie diagnozy w PPP dla dziecka, które osiągnęło niski wynik diagnozy przedszkolnej.

7.W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola i podejmuje bieżącą pracę z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8.Indywidualnym wspomaganiem rozwoju może być objęte dziecko, którego wynik wstępnej obserwacji lub diagnozy przedszkolnej świadczy o niskim poziomie określonej sfery rozwoju. Dla niego nauczyciele opracowują plan pracy indywidualnej.

 

9. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań polega między innymi

- stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, w czasie wycieczek, spacerów itp.

- współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną i zdrowotną itp.

- planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

- dbałość o warsztat pracy, gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

- eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej- zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

- czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

- inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

- realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

 

Do zadań nauczyciela logopedy w szczególności należy:

 

1.Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej a w tym:

- przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka w tym mowy głośnej.

- diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielnie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, organizować terapię logopedyczną

- opracowanie programów stymulujących rozwój mowy u dzieci oraz programów korekcyjnych, indywidualnych i ich bieżące monitorowanie.

- prowadzenie indywidualnej lub w małych zespołach terapii logopedycznej z dziećmi, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.

- organizowanie spotkań z rodzicami w celu dzielenia się informacjami na temat rozwoju dziecka - pokazy ćwiczeń logopedycznych podczas zajęć indywidualnych z dzieckiem, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym.

- organizowanie form doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, tj. rady szkoleniowe, warsztaty itp.

- współpraca z nauczycielami, której celem jest wzajemna konsultacja, przekazywanie zaleceń do pracy pedagogicznej, ocenianie postępów wychowanków.

 

3. Do zadań nauczyciela, który prowadzi terapię pedagogiczną należy między innymi :

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się .

- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym.

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym

dzieci we współpracy z rodzicami.

- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązani są dokumentować swoją pracę zgodnie z ustaleniami z dyrektorem przedszkola.

 

§ 25

INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Do pracowników administracji i obsługi należą: pomoc dziecięca kucharka, pomoce kuchenne, i dozorca konserwator.

Szczegółowy zakres ich obowiązków określa Dyrektor w drodze informacji złożonych w aktach osobowych pracowników

 

Zakres zadań kucharki: kucharka podlega dyrektorowi

Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

Zobowiązana jest do przestrzegania i wykonywania przydzielonych zadań związanych z organizacją żywienia w przedszkolu, przestrzeganiem zasad bhp oraz wykonywaniem innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki.

Zakres zadań pomocy kuchennej: podlega bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu i kucharce.

pomoc kuchenna zobowiązana jest do przestrzegania i wykonywania przydzielonych zadań związanych z przygotowaniem żywienia w przedszkolu, przestrzeganiem zasad bhp oraz wykonywaniem innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola oraz dozorcy konserwatora wynikających z organizacji pracy placówki.

Zakres zadań pomocy dziecięcej podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i nauczycielce.

- współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy.

Zobowiązana jest do przestrzegania i wykonywania przydzielonych zadań określonych odpowiednio do stanowiska.

Zadania związane są ze sprzątaniem, organizacją posiłków w salach, opieką nad dziećmi, gospodarką materiałową, przestrzeganiem zasad bhp oraz wykonywaniem innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola oraz nauczyciela wynikających z organizacji pracy placówki.

Zakres zadań dozorcy konserwatora podlega bezpośrednio dyrektorowi

Zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania przydzielonych zadań określonych odpowiednio do zajmowanego stanowiska.

Zadania dozorcy konserwatora związane są z nadzorem nad całym obiektem, utrzymaniem czystości w przedszkolu i ogrodzie, pracami organizacyjno – porządkowymi, przestrzeganiem zasad bhp oraz wykonywaniem innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola oraz wynikających z organizacji pracy placówki.

ROZDZIAŁ IX

WYCHOWANKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I RODZICÓW

§ 26

1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które - ukończyło 2,5 roku w szczególności gdy:

- liczba kart zgłoszeń dzieci 3-letnich jest mniejsza niż liczba miejsc,

- rodzice (opiekunowie) 2,5 letniego dziecka uzasadniają zgłoszenie dziecka do przedszkola oraz ze względu na rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola.

- w innych uznanych za ważne przez komisję oraz dyrektora przedszkola.

4.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego.

5.Obowiązek, o którym mowa w pkt.4 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w pkt.2 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

6. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z art.

42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe podlega egzekucji w trybie przepisów o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego występuje wtedy,

gdy dziecko podlegające obowiązkowi rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu

opuszcza bez usprawiedliwienia rodziców/prawnych opiekunów co najmniej 50%

obowiązkowych zajęć edukacyjnych”.

8. Dziecku, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do

przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy

8 lat, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy

9 lat.

9. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor publicznej

szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni

10.Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie

wychowania przedszkolnego.

11.Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w pkt.10 z początkiem roku szkolnego w

roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

12. Przyjęć dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego dokonuje Dyrektor przedszkola

 

§ 27

 

1.Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a

w szczególności

1) dziecko ma prawo do:

- akceptacji takim jakie jest,

- szacunku,

- opieki zapewniającej bezpieczeństwo,

- doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa,

- ochrony przed przemocą,

- zabawy,

- spokoju i samotności, gdy tego chce,

- radości,

- płaczu,

- odpoczynku, jeśli czuje się zmęczone,

- indywidualnego tempa rozwoju,

- decydowania o udziale w zajęciach,

- wyrażania własnego zdania,

- uzyskania wyjaśnienia i odpowiedzi na postawione pytania,

- zgłaszania i uzyskiwania pomocy od wszystkich pracowników przedszkola,

- aktywnego kształtowania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

- wyjaśniania sytuacji konfliktowych,

- współdecydowania o życiu grupy.

2) dziecko ma obowiązek:

- kulturalnie odnosić się do kolegów i dorosłych,

- przestrzegać ustalonych umów w grupie,

- sprzątać zabawki po skończonej zabawie,

- dbać o własny wygląd i zabawki,

- informować dorosłych o zauważonych, niepokojących lub niebezpiecznych sytuacjach,

 • szanować wspólną własność.

 

§ 28

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

- przestrzeganie niniejszego statutu,

- zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

- respektowanie uchwał rady pedagogicznej i ustaleń rady rodziców,

- przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez osobę

upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

- terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

- informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu.

- niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Rodzice mają prawo do:

- zapoznania się z zadaniami wynikającymi z Koncepcji Pracy przedszkola.

- uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

- uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczo-dydaktycznych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

- wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, Radę Rodziców

- wypisania dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po uprzednim pisemnym powiadomieniu dyrektora o rezygnacji zgodnie z zawieraną umową.

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

- zebranie ogólne i zebrania grupowe,

- konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,

- kąciki dla rodziców,

- zajęcia otwarte,

- uroczystości przedszkolne.

- wycieczki

- zewnętrzne spektakle teatralne i widowiska

ROZDZIAŁ X

SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY PRZEDSZKOLA

 

§ 29

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w następujących przypadkach :

1) zaleganie rodziców z odpłatnością za przedszkole, powyżej 2 okresów płatności,

2) braku usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka

w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni

3) powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców rozkładu dnia w przedszkolu

(godziny przyprowadzania i odbierania dziecka),

4) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu

i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami,

mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie

zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności,

3) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,

4) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych

(np. MOPS, PPP itp.),

5) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania

zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

6) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

 1. rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciąg14 dni od jej otrzymania do Organu Prowadzącego

ROZDZIAŁ XI

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą :

-z odpłatności rodziców za świadczone usługi i opłaty za żywienie

w wysokości ustalonej przez dyrektora przedszkola

-z dotacji przekazywanej na każde dziecko z budżetu Urzędu Miasta Bartoszyce

-darowizn,datków rodziców,osób fizycznych i prawnych

2.Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu rodzic wnosi z góry w terminie ustalonym na

pierwszym zebraniu ogólnym

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników administracji i obsługi.

3. Dla zapewnienia możliwości zapoznania się ze statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

- umieszczenie na stronie internetowej przedszkola

- udostępnianie statutu przez Dyrektora osobom zainteresowanym.
do góry | modyf: Anna Podhalska 2021-10-22, 07:47 | 20335 odsłon
statut, Nadzór pedagogiczny, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,logo,Wspomaganie, ukierunkowywanie, indywidualnego, rozwój, dziecka, potencjałem,i możliwościam,i rozwojowymi, relacjach, środowiskiem, społeczno, kulturowym, przyrodniczym
Odsłony: 56352 :: Dzisiaj: 29 :: Online: 2 :: | administracja