POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
serwiszglossie

 

Drodzy Rodzice !

 

Od 25maja 2020 w ograniczonym zakresie przedszkole będzie funkcjonowało (zmniejszona ilość dzieci w grupie , wprowadzony rygor sanitarny ). Zgodnie z wytycznymi GIS  ze względu na sytuację epidemiczną obowiązywać będą szczególne zasady bezpieczeństwa . Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami oraz procedurami w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w trakcie mogą pojawić się zmiany podyktowane zmieniającą się sytuacją , będziemy na bieżąco Państwa informować.

W wyżej wymienionym okresie Rodzice podpisują aneks do umowy w zakresie świadczenia usług, oraz wszelkie oświadczenia związane z organizacją pracy w okresie pandemii.

Przedszkole będzie zamknięte , możliwość wejścia po uprzednim wciśnięciu dzwonka lub domofonu , wyznaczona osoba otworzy drzwi wejściowe .

Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych

Ø Jeśli dziecko ukończyło 4 rok życia powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki . W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci nie muszą nosić maseczek .

Ø Wchodząc do przedszkola rodzic obligatoryjnie odkaża ręce przygotowanym płynem do dezynfekującym.

Ø Każdorazowo mierzona będzie temperatura zarówno dziecka jak i Rodzica po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody.

Ø Nie posyłaj dziecka do przedszkola  jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Ø Wyjaśnij dziecku , żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Ø W trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zalecane jest zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.2 m

Ø Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny . Podkreśl , że powinno unikać dotykania oczu , nosa i ust , często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Ø Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania . Pamiętaj ze Ty także powinieneś je stosować , bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu .

Ø W sytuacji objawów chorobowych związanych z COVID 19 dziecka lub członków rodziny skontaktuj się z Powiatową Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną  Tel.  89-762-32-57  - poinformuj przedszkole

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci.

1 . Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.30.

Określa się godzinę przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

6.30 – 8.00      przyprowadzanie dzieci - po godz.8.00  przedszkole będzie zamknięte

15.00-16.30      odbieranie dzieci

 

1 .Pierwszeństwo z możliwości korzystania z przedszkola maja dzieci obojga rodziców pracujących , pracowników systemu ochrony zdrowia , służb mundurowych , pracowników handlu i przedsiębiorstwa realizujące zadania związane z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2 . W szatni na I piętrze jednocześnie mogą przebywać 2 osoby dorosłe i 2 dzieci oraz pracownik przedszkola .W szatni na parterze mogą przebywać 2 osoby dorsłe i  2 dzieci oraz pracownik przedszkola

3 . Rodzice i opiekunowie którzy będą przyprowadzać i odbierać dziecko z

przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do

pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący

min .2m.

4 . Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w szatni do minimum tak , aby umozliwić sprawne przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców.

5 . Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola z zachowaniem zasady

1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m,

należy też rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności .

6 .Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego

minimum , z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust

i nosa , rękawiczki jednorazowe , dezynfekcja rąk , tylko osoby zdrowe)

7 . Po wprowadzeniu dziecka do placówki rodzic i dziecko będzie każdorazowo

miało mierzoną temperaturę ,przez wyznaczoną do tego osobę po uprzednim

wyrażeniu zgody .

8  . Podczas rozchodzenia się dzieci do domu wyznaczona osoba zaprowadzi je

do szatni skąd odbierze je rodzic lub osoba do tego upoważniona.

 

ANEKS  DO  UMOWY 

o  świadczenie  usług     przez  Przedszkole  Niepubliczne „Stokrotka”

w  Bartoszycach  ul. Traugutta 21  tel.:89-762-21-52 

e-mail stokrotka551@wp.pl

w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19

Zawarta w dniu 25 maj 2020

Pomiędzy  dyrektorem Przedszkola Niepublicznego    Krystyną  Liberna a;:  

1 .  Matka dziecka  /opiekun  prawny /..........................................

zam..........................................................................

2. Ojciec dziecka /opiekun prawny/  ............................................

zam.............................................................................

zwanymi dalej  Usługobiorcami    dotyczącymi  powierzenia opieki  nad  dzieckiem  w okresie  stanu  epidemii i stanu  zagrożenia  epidemicznego COVID-19

 

imię i nazwisko dziecka  

 …..........................................................................................

§

Rodzice /opiekunowie prawni/ Dziecka ,niniejszym  zobowiązują się  i oświadczają,że

1)Znane im są czynniki i objawy ryzyka  zakażenia COVID-19 oraz ogólne  procedury  postępowania w  przypadku podejrzenia  ryzyka zakażenia siebie,lub innych domowników COVID-19 oraz  zobowiązuje się  stosować te  procedury.

2)Zapoznali się z obowiązującymi w Jednostce  procedurami wewnętrznej organizacji pracy i akceptują ich treść /umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz w formie papierowej, którą otrzymają  Rodzice/

3)Biorą na siebie odpowiedzialność związaną z powierzeniem opieki  nad  dzieckiem w siedzibie Jednostki  oraz z dowozem dziecka do i z siedziby Jednostki. Są świadomi faktu,że podjęcie decyzji  o powierzeniu opieki nad dzieckiem w siedzibie Jednostki wiąże się z ryzykiem zakażenia

COVID-19 Dziecka,Rodziców/opiekunów  prawnych/,innych domowników, innych wychowanków Jednostki

4)Przyjmują do  wiadomości że Jednostka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wywołaną powierzeniem  opieki nad dzieckiem w przedszkolu,z wyjątkiem szkody,,która została wywołana umyślnie

5)Będą używać rękawiczek ochronnych  oraz zakrywać usta i nos,a także dezynfekować ręce każdorazowo  przy wejściu do przedszkola 

6)Rodzice  oświadczają że na moment złożenia oświadczenia  oraz w przeciągu 24 godzin  poprzedzających złożenie oświadczenia,Rodzice ,dziecko oraz inni domownicy nie wykazują objawów typowych dla infekcji wirusowych oraz  nie są  objęci kwarantanną.

Jednocześnie zobowiązują się niezwłocznie  przekazać  dyrektorowi lub nauczycielowi Jednostki o zmianie okoliczności wskazanych powyżej.

7.Będą  przyprowadzać i odbierać  dziecko wyłącznie w określonym czasie.

8.Przyprowadzać i odbierać dziecko tylko i wyłącznie przez  Rodziców/opiekunów prawnych.

9.Zapewnią,aby dziecko nie przynosiło do przedszkola własnych zabawek lub innych  przedmiotów.

10)Wyrażają zgodę na mierzenie temperatury  ciała dziecka oraz Rodzica/opiekuna prawnego/za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu  oraz  cykliczny pomiar  temperatury ciała dziecka podczas zajęć

11)Zachowają społeczny dystans od innych osób znajdujących się w siedzibie i na terenie  Jednostki/(tj min 2 m)

12)Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka dla celów realizacji  procedur wewnętrznych Jednostki w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19,w tym do wyznaczenia grup,w których realizowane będą zajęcia,dni i godzin,w których Jednostka będzie funkcjonować oraz w celu przekazania tych  w razie konieczności-do właściwych instytucji w tym Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 2

Jednostka  niniejszym  zobowiązuje się i oświadcza ,że : 

1.Będzie przestrzegać procedur wewnętrznej organizacji pracy i procedur  przyjętych w Jednostce w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 i przyjmuje odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę  związaną z nieprzestrzeganiem w/w procedur  

2)Zapewni  Rodzicom/opiekunom prawnym/możliwości skorzystania ze środka do dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola.

3)Skontaktuje się z Rodzicami/opiekunami prawnymi/w  przypadku wystąpienia u dziecka objawów właściwych dla infekcji wirusowych(katar,kaszel,ospałość,widoczne osłabienie,podwyższona temperatura ciała,dreszcze itp.)

4)skontaktuje się z Rodzicami /opiekunami  prawnymi w  przypadku wystąpienia u innego wychowanka Jednostki lub pracownika potwierdzonego zakażenia COVID-19

5)Skontaktuje się z  Rodzicami w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu prowadzenia zajęć w siedzibie Jednostki 

6 Będzie  stosować się do  kierowanych wobec  Jednostki zaleceń  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego

7)Będzie  wypełniać  inne  obowiązki  wskazane w  przepisach powszechnie obowiązujących lub  wytycznych właściwych instytucji   

§ 3    

1.W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  znajdują  przepisy  umowy o świadczenie usług ,Statutu oraz  przepisy  prawa powszechnie  obowiązującego. 

2.Umowa  obowiązuje przez  czas  określony -do ustania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego-nie dłużej jednak niż umowa o świadczenie usług.

3.Wszelkich  zmian umowy  dokonuje się w formie pisemnej pod  rygorem  nieważności.

4.Umowa wchodzi w życie  dnia 25.05.2020

 

 

 

...........................................................                                         …....................................... 

   /rodzic   opiekun  prawny                                                            Dyrektor przedszkola

 

 

............................................................

                  /rodzic  opiekun  prawny

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Przedszkola Niepublicznego ,,Stokrotka’’ w Bartoszycach

1 .Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa obowiązujące w

    przedszkolu w czasie trwania epidemii COVID-19 , w tym nowe zasady higieny

   i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się wirusem COVID-19 mojego

    dziecka , mnie, moich domowników oraz innych dzieci i opiekunów w

    przedszkolu .

3. Moja rodzina nie jest objęta kwarantanną. Najbliżsi domownicy nie mieli

    styczności z osobami , które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

4. Zobowiązuję się do przyprowadzania zdrowego dziecka .

5.Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojej i mojego

    dziecka w czasie przyjścia do przedszkola , oraz pomiar temperatury mojego

    dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu.

6. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy

    chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od

   nauczyciela oraz odebrania dziecka w trybie natychmiastowym 

    z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.

7.Jestem świadoma/y , iż w sytuacji zachorowania mojego dziecka na

    COVID-19  Dyrektor przedszkola zawiadamia o tym fakcie Powiatową

    Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

8.Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ,

   Przedmiotów oraz artykułów spożywczych, np. słodyczy, czy napojów.

9. Przyjmuje do wiadomości , iż w trakcie przyprowadzania dziecka do

   przedszkola i odbierania należy przestrzegać limitu w szatni , a tym samym

  cierpliwego oczekiwania na wejście do przedszkola przed wejściem .

10.O każdej zmianie powyższych oświadczeń powiadomię Dyrektora przedszkola

11.Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na

     Kwarantannę wszystkie dzieci, pracowników przedszkola oraz ich rodziny.

12.Numer telefonu rodzica do tzw .,,szybkiego kontaktu’’………………………………….

 

 

Podpisy obojga rodziców/opiekunów

 

1………………………………………………………             2. …………………………………………………

 

 

WEWNĘTRZNA  PROCEDURA  ZAPEWNIENIA  BEZPIECZEŃSTWA W

                   PRZEDSZKOLU  NIEPUBLICZNYM ,,STOKROTKA’'

  W BARTOSZYCACH

     PRZECIWDZIAŁANIE COVID 19

 

Opracowana na podstawie: wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

1 . Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z2019r.poz.1239 ze zm.)

2.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Z 2019r poz.59 ze zm)

3 .Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2019 r .poz.1148 ze zm.)

4 . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003 r Nr 6 poz69 ze zm.)

5 .Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020w sprawie szczególnych rozwiązan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U z 2020r.poz493)

6 .Rozporządzenie MENz dnia 29 kwietnia 2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem  , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art.8ust.5pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r.poz.59, oraz z 2020 r poz.322,474 567).

7 .Wytyczne epidemiologiczne GIS dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych  w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020 .

8. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 vmarca1985 r o Państwowej inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019 r.poz.59,oraz z 2020r.poz.322,374i567)

 

Możliwość organizacji opieki na dziećmi od dnia 25 maja2020 będzie przebiegała po wprowadzeniu następujących środków bezpieczeństwa:

1 . Jedna grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej i stałej Sali.

2 . Do grupy przyporządkowani będą ci sami opiekunowie .

3 . W grupie będzie przebywać 12 dzieci . W uzasadnionych przypadkach  można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

4.  Minimalna przestrzeń do wypoczynku , zabawy i zajęć dla dzieci w sali w której przebywają dzieci nie będzie mniejsza niż 4 m 2 na 1 dziecko i każdego opiekuna .

5.  Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni , oraz pomieszczeń pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej , pomieszczeń porządkowych, magazynowych , higienicznych sanitarnych- np. łazienek).Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów  w niej się  znajdujących .

6. W sali , w której przebywa grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty , których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki , wykładziny, firanki).

Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki , skakanki , obręcze itp.)będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane .

7.  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

8.  Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę , w czasie przerwy , a w razie potrzeby także w czasie zajęć ruchowych.

9.  Zapewniona zostanie taka organizacja pracy , która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci – dotyczy to również przebywania na przedszkolnym placu zabaw .

10. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą , w każdej przestrzeni podmiotu , wynoszący 1,5 m .

11. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi .

12. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający /odbierający dzieci do/z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.

13. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola , z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 mkw..

14.  Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko , bez objawów  chorobowych sugerujących chorobę zakaźną .

15. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.(2 wyznaczone osoby rodzice , opiekunowie prawni )

16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

17. Ograniczone zostanie przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum , z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min.osłona ust i nosa , rękawiczki jednorazowe , dezynfekcja rąk , tylko osoby zdrowe).

18.  Sposobem szybkiej komunikacji z rodzicami /opiekunami dziecka będzie kontakt telefoniczny.

19. Każde piętro zostanie zaopatrzone w bezdotykowy termometr , oraz płyny do dezynfekcji rąk dla rodziców łącznie z instrukcją .

20. Za zgodą rodziców/opiekunów będzie mierzona temperatura ciała dziecka oraz Rodzica przez wyznaczonego pracownika przedszkola.

21. Jeśli u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby zostanie ono niezwłocznie odizolowane w odrębnym wyznaczonym pomieszczenia rodzice/opiekunowie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola (pokój TV I piętro )

22. Dzieci korzystać będą z częstego pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw , przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości , oraz zmianowości grup . Ustala się zmianowość korzystania z pobytu na placu zabaw . Ustala się 2 strefy  przedzielone taśmą  do zabaw.

23. Sprzęt na placu zabaw po jednorazowym pobycie dzieci będzie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany , część sprzętu może być zabezpieczona taśmą przed używaniem .

24. W przedszkolu do dezynfekcji pomieszczeń stosuje się cyklicznie ozonizator wg zaleceń producenta.

25. Nie będą organizowane dla dzieci żadne wyjścia poza teren przedszkola.

 

Procedura higieny czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni .

 

1. Przed wejściem do części wspólnej przedszkola będzie możliwość

    skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk , zamieszczona zostanie

    informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe

    wchodzące do przedszkola.

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekowania dłoni przy wejściu

    i zakładania rękawiczek oraz ochronnym zakrywaniu ust i nosa.

3. Nauczycielki będą kładły nacisk na regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz

    dopilnują aby robiły to dzieci , szczególnie po przyjściu do przedszkola

    przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z

    toalety.

4.Monitorowane przez dyrektora przedszkola będą codzienne prace porządkowe

   ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komuni-

  kacyjnych dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy , klamek i  

  powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania

  posiłków , klawiatury , włączników.

5.Przeprowadzając dezynfekcję personel przedszkola ściśle przestrzegać będzie

  zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji .

Ważne , aby ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń , przedmiotów , tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. W przedszkolu będą stosowane ( ocet spirytusowy, Clinex Dezofast –profesjonalny preparat myjący Ex – Bacteria żel dezynfekcyjny do rąk o działaniu bakteriobójczym )

6.Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni

   w indywidualne środki ochrony osobistej -jednorazowe rękawiczki, maseczki

   na usta i nos , a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konie-

  czności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka adekwatnie

  do aktualnej sytuacji )

7.Wywieszone zostaną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakaty z

   zasadami prawidłowego mycia rąk , a przy dozownikach z płynem do

   dezynfekcji rąk – instrukcje.

8 .Toalety będą na bieżąco dezynfekowane.

 

                     Procedura wyżywienia dzieci .

1. Przy organizacji żywienia – kuchnia w przedszkolu , obok warunków

   higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się funkcjono-

   wania żywienia zbiorowego , dodatkowo wprowadzone zostaną zasady

   szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego

   pracowników , w miarę możliwości odległość stanowisk pracy , środki

   ochrony osobistej , płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i

   sprzętów .

2. Szczególna uwaga skupi się na utrzymaniu wysokiej higieny, mycia i

   dezynfekcji stanowisk pracy , opakowań produktów , sprzętu kuchennego

   naczyń stołowych oraz sztućców .

3.Korzystanie z posiłków odbywać się będzie jak dotychczas w sali w której

    przebywa grupa dzieci . Dodatek do podwieczorku który wydawany był do

    domu(sok , owoc, jogurt ) spożywany będzie na miejscu .

4. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne , w miejscach do tego przeznaczonych , czyszczenie blatów, stołów , poręczy będzie się odbywało po każdym  posiłku .   Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem  detergentu  w temperaturze minimum  60 °C lub będą wyparzane .

5 . Po zakończonej pracy zaleca się pracownikom kuchni oraz obsługowym gruntowną dezynfekcję powierzchni , sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz zmywalni.

Pracownicy kuchni:

- dbają o czystość magazynu spożywczego , do którego mają wstęp tylko i wyłącznie kucharki.

- dbają o higieniczny odbiór towaru od dostawców , zwraca uwagę na ubiór dostawcy , maseczki , rękawiczki oraz czystość samochodu .

- dbają o higienę rąk – często myjąc mydłem oraz stosując pły do dezynfekcji rąk , nie dotykając okolicy twarzy , ust, nosa i oczu

- są wyposazeni w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki , maseczki na usta,nos a także fartuchy z długim rękawem.

- w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności , kaszlu gorączki)pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola .

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

1)    Pracownicy/obsługa podmiotu zostaną  poinstruowani , iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy , powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną , tel 89-762-32-57, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować , że mogą być zakażeni koronawirusem .

2)    Zaleca się śledzenie  informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3)    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien być niezwłocznie odsunięty od pracy

4)    Obszar , w którym poruszał się i przebywał pracownik , należy poddać gruntownemu sprzątaniu , zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki , poręcze , uchwyty itp.)

5)    Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu , czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek .

6)    Zostaną przygotowane i umieszczone w każdej szatni, na tablicach ogłoszeń potrzebne numery telefonów, w tym Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej , służb medycznych .

7)     Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części /częściach podmiotu w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym.

8)    W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady .

 

Załączniki – instrukcje

 mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidłowego- mycia-rak/

dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualności/jak-prawidłowo-nałozyc-iz-zdjac-maseczke/

prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualności/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW :

1 . Obowiązki nauczycieli :

Ø  Nauczyciel zobowiązany jest przygotować bazę telefonów rodziców dzieci , powierzonych jego opiece , celem sprawnej komunikacji z rodzicami w razie potrzeby

Ø  Nauczyciel przypisany przez dyrektora do danej grupy dzieci , od momentu wejścia do Sali przebywa w niej cały czas (wyjątek stanowi wyjście do toalety)aż do zakończenia pracy .

Ø  Nauczyciel przebywający z dziećmi musi regularnie myć ręce i w miarę potrzeby je dezynfekować.

Ø  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych , nauczyciel musi zmierzyć dziecku temperaturę ciała , odizolować go od innych dzieci i natychmiast powiadomić rodziców o odbiorze dziecka z przedszkola .

Ø  W przypadku braku komunikacji z rodzicem , nauczyciel niezwłocznie o tym fakcie powiadamia dyrektora placówki , bądź osobę przez dyrektora upoważnioną

Ø  Nauczyciel który nie pracuje bezpośrednio z dziećmi nadal realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego pracując zdalnie .

Ø  Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dzieciom , jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone w oparciu o metody  formy pracy i środki dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych  dzieci

Ø  Nauczycielowi nie wolno organizować wyjść z dziećmi poza teren przedszkola.

Ø  Nauczyciel dba o to, by zabawki i sprzęty były na bieżąco dezynfekowane przez pomoc dziecięcą

Ø  Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia co najmniej raz na godzinę i prowadzić zabawy ruchowe przy otwartym oknie

Ø  Nauczyciel powinien zwracać uwagę by dzieci często i regularnie myły ręce , szczególnie przed jedzeniem , po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu .

Ø  Nauczyciel powinien zorganizować pokaz właściwego mycia rąk , kasłania i kichania Przypominać i dawać przykład .

Ø  Nauczyciel powinien unikać organizowania zabaw , w których dzieci trzymają się za ręce lub bezpośrednio stykają się ze sobą.

Ø  W miarę możliwości nauczyciel organizuje tak pracę w grupie , aby dzieci nie tworzyły większych skupisk w jednym miejscu (jak najwięcej pracy indywidualnej)

Ø  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby lub choroby COVID-19 (duszności , kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i natychmiast zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

Ø  Unika dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej , jeżeli istnieje taka możliwość .

Ø  Nauczyciel wypełnia ankietę o jego stanie zdrowia-oraz oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii.

2. Obowiązki pracowników obsługi i pomocy :

Ø  Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki , maseczki na usta i nos /przyłbice a także fartuchy z długim rękawem do użycia na przykład do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

Ø  Często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym , nie dotyka okolicy twarzy , ust , nosa i oczu.

Ø  Zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2m)

Ø  Podczas kaszlu i kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką-jak najszybciej wyrzuca chusteczkę do zamkniętego kosza i myje ręce

Ø  Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie w którym pracuje .

Ø  Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonania swoich obowiązków.

Ø  Powierzchnie dotykowe w tym biurka , lady i stoły , klamki włączniki światła, poręcze blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np.telefony , klawiatury)regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem

Ø  Wszystkie obszary często używane , takie jak toalety , ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem odkażającym

Ø  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności , kaszel ,gorączka)pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

Ø  Po każdym odbiorze dziecka od rodzica , pracownik dezynfekuje sobie ręce a dziecko myje mydłem i płucze pod bieżącą ciepłą wodą

Ø  Pomoce utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkolnych , stanowisk pracy , zabawek i przyborów dzieci, sprzętów użytkowych itp.

Ø  Dozorca konserwator dba o porządek i sprzęt na placu zabaw  , przeprowadza odkażanie pomieszczeń przedszkolnych przy użyciu ozonizatora zgodnie z instrukcją ewentualnie lampami antybakteryjnymi .

Ø  Unika dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej , jeżeli istnieje taka możliwość

Ø  Każdy pracownik wypełnia ankietę o jego stanie zdrowia – oświadczenie  o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Postanowienia końcowe .

1 . Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora.

2.Procedury obowiązują do ich odwołania 

 

 

 

A oto kilka propozycji od nas dla Was

 

Dzień bajkowy

Dzień wybranych bajek czytanych przez Rodzica , wykonywanie sylwet lub kukiełek do danej bajki.

https://bajki-zasypianki.pl/bajki-pomagajki/

https://www.superkid.pl/bajki

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_1325b26f2d954d108cbc769afedcadd3.pdf?fbclid=IwAR1q5tb3ttc2yJ-1U9bOAurFL7uibXsyWobBjVLgw6f4faDKUiYgyrhETt4

https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf?1584353648&fbclid=IwAR2Qz0YRKx6tMjXli6eimoBm58j9MjWB4-QX2zMfI3_hj0yfGrlKf2g1s64

Dzień Sportowy

W tym dniu proponujemy zabawy i ćwiczenia ruchowe (prowadzenie przez dzieci ćwiczeń lub zabaw ruchowych )

https://czymzajacmalucha.pl/zabawy/487-zabawy-ruchowe-i-silowe-w-domu.html?fbclid=IwAR3oa086kWebs_Zf5yGK8vCrQ4z26k_TdF03GVYcxteOmfYvJ6-Pm8mn5W8

https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-przedszkolakow/?fbclid=IwAR2Ju6nz2QdxEVSChm6YiCL2LF5vH8XFuycKplp1FKPK69zIoheKLTtSf2Y

Dzień Plastyczno-tecniczny

Wykonywanie prac plastycznych przez dzieci według ich pomysłu .

https://www.youtube.com/watch?v=Bi3zTqLmTsk&fbclid=IwAR2uE7L0OGoO7L6a-uWM3uE354rpKG6XCWvAXBhgXhvfbdSAlKH04HBZUk8

https://miastodzieci.pl/zabawy/k/zabawy-plastyczne/

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/04/zabawy-dla-dzieci-w-przedszkolu

https://www.kiedymamaniespi.pl/2017/03/30-pomyslow-na-wiosenne-zabawy-plastyczne-dla-dzieci.html

Dzień doświadczeń i eksperymentów

https://dziecisawazne.pl/10-prostych-eksperymentow-dla-przedszkolakow/?fbclid=IwAR0D_nb7elmPhj-dtyTVaAuVzEzUM-fPuEFyCMowbINi8_F7tgfxXRJpsaQ

https://www.mamawdomu.pl/2016/02/10-eksperymentow-z-woda-ktore-mozesz-zrobic-w-domu.html

Swobodne zabawy dziecka

https://panimonia.pl/2020/03/16/w-co-sie-bawic-w-domu-najlepsze-pomysly/?fbclid=IwAR2KRUnmjIWia-PMRIdMs-mp6Lf7znH-FXzOR7jRcSc2NotHcBCg29pBqi0

https://www.youtube.com/watch?v=50TM3qolQwo&fbclid=IwAR27cdKkh3D_kdvH2ppWeAwZLnI_BtGtcEiLd9LUxyAI2cg6dsFXe7AN6gA

https://eduzabawy.com/?fbclid=IwAR2uE7L0OGoO7L6a-uWM3uE354rpKG6XCWvAXBhgXhvfbdSAlKH04HBZUk8

Dzień gier planszowych i puzzli

Wspólne układanie z dziećmi, stosowanie zasady fair play

https://www.mamawdomu.pl/2017/06/15-gier-typu-zrob-to-sam.html

https://corobiczdzieckiem.pl/gry-planszowe-dla-dzieci-diy/

Dzień Gotowania

Wspólne przygotowanie śniadania wiosennych kanapek z zastosowaniem warzyw  przygotowanie sałatki owocowej , warzywnej albo słodkiego deseru

https://polki.pl/rodzina/dziecko,wspolne-gotowanie-z-dzieckiem-5-ciekawych-przepisow,10386711,artykul.html

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/w-kuchni/gotowanie-z-dzieckiem-przepisy-na-proste-potrawy-ktore-dziecko-moze-aa-gUoH-CcDi-9Kj7.html 

Dzień tańca i piosenki

wspólna zabawa przy piosenkach z dziecięcego repertuaru

https://my3official.pl/

Wiersze naszych polskich poetów

nauka wybranego wiersza , wysłuchanie tekstów polskich poetów

http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_a01.html

https://www.twojecentrum.pl/poezja_dzieci.php?id=8113

Dzień kreatywności

Wykorzystanie potencjału dzieci , pozwólmy na własną incjatywę dziecka i skorzystajmy z ich pomysłów

https://kiddoland.pl/zrob-to-sam

 

 
Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" powstało w 1997r.

Dyrektorem jest mgr Krystyna Liberna.

Nasza placówka funkcjonuje zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i Zarządzeniem MEN w sprawie placówek niepublicznych oraz statutem przedszkola.
Przedszkole "Stokrotka" mieści się przy ulicy Traugutta 21, jest otoczone zielenią, z dala od ruchliwych ulic. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przytulnym, bardzo dobrze wyposażonym oraz przyjaznym zarówno dzieciom jak i rodzicom. Mamy swoje tradycje i zwyczaje, które wplatamy w codzienną pracę wychowawczo-dydaktyczną.
Do realizacji podstawy programowej przedszkole wykorzystuje od 2010 roku Program Rozwoju Poznawczego "Klucz do uczenia się" według teorii Lwa Wygotskiego. Teoria ta według niego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Dzięki temu dziecko zaczyna wierzyć w siebie, swoje możliwości i umiejętności. Na prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o ten program przedszkole posiada licencję a nauczyciele certyfikaty.

 Realizujemy także treści z programów:

• "Dziecięca matematyka"
• "Odimienna metoda czytania"     
• "Dbam o zdrowie"
• Przyjaciele Zippiego

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
I. Majchrzak
K. Dudkiewicz
 

Odsłony: 67052 :: Dzisiaj: 77 :: Online: 4 :: | administracja